e Gent que treballa en cultura, per una renda bàsica universal i incondicional |Nativa
Skip to content


Gent que treballa en cultura, per una renda bàsica universal i incondicional

Escrit el 30/04/2020 per La Murga a la categoria OPINIÓ, Renda bàsica i cultura.
Tags: .

Traducción al castellano
Euskarazko itzulpena (Oferida per Asier Gogortza)
Tradución ao galego (Oferida per María Yáñez)
Traduzione italiana (Oferida per Stefano Puddu)
Tradução para o português (Oferida per Lívia Duarte)
Traduction française (Oferida per Alfredo Costa Monteiro)
English Translation (Oferida per Jeffrey Swartz)

Accés al llistat d’adhesions

Les persones que signem aquest manifest volem expressar la nostra convicció que una renda bàsica universal i incondicional seria la millor política cultural possible, i convidem altres persones interessades en la cultura, i en general a tota mena d’organitzacions i col·lectius de qualsevol àmbit, a informar-se, reflexionar i fer força pública i compartida, per tal que aquesta mesura sigui impulsada i implantada per les instàncies polítiques que l’haurien de garantir.

 • Quedi clar, en primer lloc, que, com ja fa anys expliquen les veus defensores de la mesura, quan parlem de renda bàsica universal ens referim a una renda mensual per un valor com a mínim equivalent al llindar de la pobresa, a la qual tenen dret sense cap condició ni exclusió totes les persones per a garantir la seva vida, i no a cap altra tipus de renda o mesura específica per la cultura ni per cap altre sector. Una renda bàsica per a tothom milloraria la vida de molta gent, i alhora milloraria radicalment les condicions de les pràctiques artístiques i culturals.
 • Pensem que és una mesura necessària com a mecanisme redistributiu de riquesa, perquè, en un marc en què l’atur general és tan gran i, segons sembla, encara ho serà més, el treball ja no és creïble com a dispositiu per a garantir la vida. En el cas del treball cultural, portem prou anys de precarietat, ingressos per sota dels 6.000,00€ anuals per a moltes persones, i supervivència a base de voluntat i treballs escombraria, com per a poder afirmar que no sembla realista imaginar una vida digna sostinguda des del condicionament laboral. La renda bàsica universal milloraria la vida de milions de persones aturades, de milions de persones que sobreviuen amb treballs explotadors, i també milloraria la vida de la gran majoria de les persones que dediquen el seu temps de treball a tasques culturals, per sobre de les expectatives que els podria suposar qualsevol mesura cultural específica.
 • El treball cultural també és, com estem veient, un territori de conflicte, en el que les condicions de negociació fan que s’acceptin situacions d’explotació per manca d’alternatives: associació d’imaginaris culturals a marques, en conflicte frontal amb el que volem mostrar, acceptació de situacions contractuals il·legals i injustes, subordinació a imposicions i arbitrarietats polítiques… La renda bàsica universal incondicional suposaria, en el camp cultural com en tants d’altres, una millora per guanyar autonomia i capacitat de negociació de les persones treballadores en aquestes situacions. Amb la renda bàsica podríem dir no.
 • La renda bàsica universal ens sembla beneficiosa per la cultura, perquè afavoreix directament les persones que ho necessiten, i no es distreu en les estructures, com fan tants sistemes de finançament públics, que es perden en un flux de riquesa que suposadament va de dalt a baix però mai no arriba a baix, i en el que tants cops es consoliden les desigualtats i s’acaben beneficiant els que menys ho necessiten. Pensem que passa així en cultura, com també en molt altres àmbits on la riquesa mai no acaba de “baixar”. Si calen estructures, ja les construirem nosaltres.
 • Creiem en la renda bàsica universal, també, com a alternativa als laberints burocràtics de les subvencions, de les condicions dels autònoms, i de tants altres mecanismes de subsidi, també fora de la cultura, sempre discriminatoris, sempre centralitzats, sempre controladors, sempre humiliants, i sovint tan costosos, per l’aparell administratiu que exigeixen (quants euros es gasten en gestió burocràtica per cada euro que arriba a destí en una subvenció de cultura?). No calen tantes preguntes. Tenim dret a viure.
 • Defensem una renda bàsica universal, això sí, que no pot servir d’excusa pel desmantellament d’aquells recursos comuns estatals que ajuden a sostenir la vida. Volem una renda bàsica que simplifiqui coses, sí, però ni aquesta ni cap altra mesura són la poció màgica que per si sola modifica el sistema. Volem una renda bàsica que, en un món desigual com el nostre, han de pagar els rics, i que ha de ser paral·lela, per exemple, a una regulació de l’habitatge que el faci accessible i deixi de justificar-lo com a bé d’inversió.
 • Diem que la renda bàsica universal seria la millor política cultural, perquè som conscients que la cultura no es construeix ni se sosté, només, des de la feina de les persones que s’hi dediquen, sinó que depèn en tots els seus aspectes d’un espectre social que inclou els qui habitualment anomenem públic. De què ens serviria un sistema cultural que només estigués al servei d’aquells que tenen el temps, els recursos i la tranquil·litat per a “consumir cultura”? No tenim més remei que entendre’ns interdependents i preocupar-nos per les condicions de vida de tothom. Si la vida social no està garantida, la cultura no és viable o acaba essent un recurs insolidari i elitista.
 • Apostem per la renda bàsica universal, també, perquè no volem suportar més un sistema que només ens demana produir -infatigablement, infructuosament i sense parar- continguts culturals, any rere any, projecte rere projecte, en una dinàmica en la que res no s’aprofita, res no és profund, i en la que la cultura està en perfecta sintonia amb tantes altres dinàmiques de sobreproducció del sistema capitalista. Necessitem la renda bàsica per a poder parar la roda, i promoure una altra cultura compatible amb un món habitable i sostenible per tothom.
 • Finalment, i per si encara no ha quedat clar, volem la renda bàsica per a tothom perquè n’estem fartes i farts d’un sistema cultural que sempre apareix com un món màgic i privilegiat que viu al marge de la vida, perquè ni aquesta és la nostra condició real, per molt que la brillantor de les aparences sovint faci veure una altra cosa, ni és aquesta la cultura que volem ajudar a construir i compartir.

Ens calen iniciatives que imaginin, expressin i impulsin horitzons que vagin més enllà del sistema injust i insostenible existent, com ja s’expressava i es tornarà a manifestar des de tants col·lectius i indrets del planeta abans de la crisi del COVID 19, i que, no obstant, en la desescalada, alguns semblen mirar com si es pogués restablir. La nostra vol ser una aportació en aquesta necessària direcció de canvi, que reconeix les inèrcies culturals que ressonen amb el vell, i voldria activar la imaginació i sumar energies per un horitzó més just, esperançador i sostenible.

Accés directe al formulari d’adhesions


(Traducción al castellano)

Gente que trabaja en cultura, por una renta básica universal y incondicional

Las personas que firmamos este manifiesto queremos expresar nuestra convicción de que una renta básica universal e incondicional sería la mejor política cultural posible, e invitamos a otras personas interesadas en la cultura, y en general a todo tipo de organizaciones y colectivos de cualquier ámbito, a informarse, reflexionar y hacer fuerza pública y compartida, para que esta medida sea impulsada e implantada por las instancias políticas que la deberían garantizar.

 • Quede claro, en primer lugar, que, como ya hace años explican las voces defensoras de la medida, cuando hablamos de renta básica universal nos referimos a una renta mensual por un valor como mínimo equivalente al umbral de la pobreza, a la que tienen derecho sin ninguna condición ni exclusión todas las personas para garantizar su vida, y no a ningún otro tipo de renta o medida específica para la cultura ni para ningún otro sector. Una renta básica para todos mejoraría la vida de mucha gente, y al mismo tiempo mejoraría radicalmente las condiciones de las prácticas artísticas y culturales.
 • Pensamos que es una medida necesaria como mecanismo redistributivo de riqueza, que, en un marco en el que el paro general es tan grande y, al parecer, aún lo será más, el trabajo ya no es creíble como dispositivo para garantizar la vida. En el caso del trabajo cultural, llevamos bastantes años de precariedad, ingresos por debajo de los 6.000,00€ anuales para muchas personas, y supervivencia a base de voluntad y trabajos basura, como para poder afirmar que no parece realista imaginar una vida digna sostenida desde el condicionamiento laboral. La renta básica universal mejoraría la vida de millones de personas desempleadas, de millones de personas que sobreviven con trabajos explotadores, y también mejoraría la vida de la gran mayoría de las personas que dedican su tiempo de trabajo a tareas culturales, por encima de las expectativas que les podría suponer cualquier medida cultural específica.
 • El trabajo cultural también es, como estamos viendo, un territorio de conflicto, en el que las condiciones de negociación hacen que se acepten situaciones de explotación por falta de alternativas: asociación de imaginarios culturales a marcas, en conflicto frontal con lo que queremos mostrar, aceptación de situaciones contractuales ilegales e injustas, subordinación a imposiciones y arbitrariedades políticas… La renta básica universal incondicional supondría, en el campo cultural como en tantos otros, una mejora para ganar autonomía y capacidad de negociación de las personas trabajadoras en estas situaciones. Con la renta básica podríamos decir no.
 • La renta básica universal nos parece beneficiosa para la cultura, por que favorece directamente a las personas que lo necesitan, y no se distrae en las estructuras, como hacen tantos sistemas de financiación públicos, que se pierden en un flujo de riqueza que supuestamente va de arriba bajo pero nunca llega abajo, y en el que tantas veces se consolidan las desigualdades y se acaba beneficiando a los que menos lo necesitan. Pensamos que pasa así en cultura, así como en muchos otros ámbitos donde la riqueza nunca acaba de “bajar”. Si se necesitan estructuras, ya las construiremos nosotros.
 • Creemos en la renta básica universal, también, como alternativa a los laberintos burocráticos de las subvenciones, de las condiciones de los autónomos, y de tantos otros mecanismos de subsidio, también fuera de la cultura, siempre discriminatorios, siempre centralizados, siempre controladores, siempre humillantes, y a menudo tan costosos, por el aparato administrativo que exigen (¿cuántos euros se gastan en gestión burocrática por cada euro que llega a destino en una subvención de cultura?). No hacen falta tantas preguntas. Tenemos derecho a vivir.
 • Defendemos una renta básica universal, eso sí, que no puede servir de excusa por el desmantelamiento de aquellos recursos comunes estatales que ayudan a sostener la vida. Queremos una renta básica que simplifique cosas, sí, pero ni esta ni ninguna otra medida son la poción mágica que por sí sola modifica el sistema. Queremos una renta básica que, en un mundo desigual como el nuestro, deben pagar los ricos, y que debe ser paralela, por ejemplo, a una regulación de la vivienda que lo haga accesible y deje de justificarlo como bien de inversión.
 • Decimos que la renta básica universal sería la mejor política cultural, porque somos conscientes de que la cultura no se construye ni se sostiene, sólo, desde el trabajo de las personas que se dedican a ella, sino que depende en todos sus aspectos de un espectro social que incluye los que habitualmente llamamos público. ¿De qué nos serviría un sistema cultural que sólo estuviera al servicio de aquellos que tienen el tiempo, los recursos y la tranquilidad para “consumir cultura”? No tenemos más remedio que entendernos interdependientes y preocuparnos por las condiciones de vida de todo el mundo. Si la vida social no está garantizada, la cultura no es viable o acaba siendo un recurso insolidario y elitista.
 • Apostamos por la renta básica universal, también, porque no queremos soportar más un sistema que sólo nos pide producir -infatigablemente, infructuosamente y sin parar- contenidos culturales, año tras año, proyecto tras proyecto, en una dinámica en la que nada se aprovecha, nada es profundo, y en la que la cultura está en perfecta sintonía con tantas otras dinámicas de sobreproducción del sistema capitalista. Necesitamos la renta básica para poder parar la rueda, y promover otra cultura compatible con un mundo habitable y sostenible para todos.
 • Finalmente, y por si aún no ha quedado claro, queremos la renta básica para todos porque estamos hartas y hartos de un sistema cultural que siempre aparece como un mundo mágico y privilegiado que vive al margen de la vida, porque ni esta es nuestra condición real, por mucho que el brillo de las apariencias a menudo haga ver otra cosa, ni es esta la cultura que queremos ayudar a construir y compartir.

Necesitamos iniciativas que imaginen, expresen e impulsen horizontes que vayan más allá del sistema injusto e insostenible existente, como ya se expresaba y se volverá a manifestar desde tantos colectivos y lugares del planeta antes de la crisis del Covid 19, y que, no obstante, en la desescalada, algunos parecen mirar como si se pudiera restablecer. La nuestra quiere ser una aportación en esta necesaria dirección de cambio, que reconoce las inercias culturales que resuenan en lo viejo, y quisiera activar la imaginación y sumar energías para un horizonte más justo, esperanzador y sostenible.

Acceso directo al formulario de adhesiones


(Euskarazko itzulpena)

Kulturan lan egiten duen jendea, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta unibertsalaren alde

Manifestu hau sinatzen dugun pertsonek adierazi nahi dugu gure ustez Oinarrizko eta Baldintzarik Gabeko Errenta Unibertsala litzatekeela kultur politika posibleetan hoberena. Hortaz, kulturan interesa duten beste pertsonak eta orohar edozein arloko erakunde eta taldeak informatzera gonbidatu nahi ditugu, baita hausnartu, partekatu eta publikoki indarra egitera ere, neurri hau bermatu beharko luketen erakunde politikoek bultzatu eta ezarri dezaten.

 • Argi gera bedi, lehenik eta behin, neurriaren aldeko ahotsek aspaldi azaltzen duten bezala, oinarrizko errenta unibertsalaz ari garenean pobreziaren mugaren baliokidea den hilabeteko errenta batez ari garela. Haien bizimodua bermatze aldera, pertsona guztien eskubidea litzateke errenta hau, baldintzarik eta salbuespenik gabea, eta ez soilik kulturari edo beste edozein sektoreri eragingo liokeena.
 • Uste dugu aberastasuna banatzeko mekanismo gisa beharrezko neurria dela. Hain handia da langabezia, eta oraindik handiagoa izanen da hemendik aurrera, ezen lana ez baita jadanik bizimodua bermatzeko tresna sinesgarria. Kultur lanaren kasuan, urte gehiegi daramagu prekarietatean, jende askorentzat urteko 6.000 euroz azpiko diru-sarrerekin eta zabor lanei eta soilik borondateari loturiko biziraupenean. Baieztatu dezakegu, beraz, ez dela errealista lan baldintzetan oinarritutako bizitza duina imajinatzea. Milioika langabeturen bizitza hobetuko luke Oinarrizko Errenta Unibertsalak, baita lan esplotatzaileetan ari diren milioika pertsonena ere. Beraien lan denbora kultur lanean ematen duten pertsona gehienentzat ere urrats garrantzitsua litzateke, beste edozein kultur neurri espezifikok zabaltzen dituen aukerez haratago.
 • Ikusten ari garen bezala, kultur lana ere bada gatazka eremu bat. Negoziazio baldintza kaskarrek eta alternatibarik ezak esplotazio egoerak onartzea dakarte: erakutsi nahi dugunarekin parez-pareko gatazkan imajinario kulturalak markekin asoziatzea, lan-kontratu ilegal eta bidegabeak onartzea, inposizioei men egitea eta arbitrariotasun politikoak… Oinarrizko Errenta Unibertsala, kultur arloan beste hainbatetan bezala, egoera hauetan autonomia eta negoziazio gaitasuna irabazteko hobekuntza izango litzateke. Oinarrizko errentari esker “ez” esan ahal izango genuke.
 • Kulturarentzat onuragarria iruditzen zaigu oinarrizko errenta unibertsala, beharra duten pertsonak zuzenki laguntzen dituelako, eta ez delako estrukturetan galtzen, beste hainbat finantziazio sistema publikotan gertatzen den bezala, teorikoki goitik behera doan aberastasun emarian galtzen direnak eta sekulan behera ailegatzen ez direnak. Hainbatetan ezberdintasunak handitzea baizik ez dute lortzen eta gutxien behar dutenak bihurtzen dira onuradun. Pentsatzen dugu kulturan hala gertatzen dela, baina baita aberastasuna inoiz beheraino “jaisten” ez den beste arlo askotan ere. Estrukturak behar badira, eraikiko ditugu geronek.
 • Sinesten dugu errenta unibertsala dela, gainera, dirulaguntzen laberinto burokratikoentzat alternatiba garbia, autonomoen baldintzentzat eta hainbat subsidio mekanismorentzat, besteak beste. Kulturatik kanpo ere mekanismo hauek beti dira diskriminatzaileak, beti zentralizatuak, beti kontrolatzaileak, beti umiliatzaileak, eta maiz, eskatzen duten aparatu administratibo guztiagatik, ikaragarri garestiak (zenbat euro gastatzen da kulturako dirulaguntza baten kudeaketa burokratikoan helmugara iristen den euro bakoitzeko?). Ez da hainbeste galderaren beharrik. Bizitzeko eskubidea dugu.
 • Oinarrizko Errenta Unibertsala defendatzen dugu, baina hau inolaz ere ezingo da aitzakia bezala erabili bizitzari eusten laguntzen duten estatuko baliabide amankomun horiek suntsitzeko. Gauzak sinpleago egiteko oinarrizko errenta nahi dugu, bai, baina ez hau ez beste edozein neurri ez dira berez bakarrik sistema aldatuko duten edabe magikoa. Gurea bezalako mundu bidegabe batean, aberatsek ordainduko duten oinarrizko errenta nahi dugu, eta aldiberean etxebizitzen arautzea, adibidez, edonorentzat eskuraerraza izan dadin eta inbertsio bezala erabiltzea justifikaezina bihur dadin.
 • Oinarrizko Errenta Unibertsala kultur politikarik hoberena litzatekeela diogu, zeren jakitun gara kultura ez dela hartan aritzen diren pertsonen lanaren ondorioz bakarrik eraikitzen ez sostengatzen, izan ere normalki publikoa deitzen diogun hori bere baitan hartzen duen giza-espektro zabal baten menpe baitago, besteak beste. Zer zentzu luke “kultura kontsumitzeko” denbora, baliabide eta lasaitasuna duten horien zerbitzura bakarrik legokeen kultur sistema batek? Elkarren arteko mendekotasunean elkar-ulertu eta guztien bizi-baldintzez arduratzea beste aukerarik ez dugu. Gizarte bizitza ez badago bermatuta, kultura ez da bideragarria edo baliabide insolidario eta elitista bihurtzen da.
 • Oinarrizko Errenta Unibertsalaren alde apostu egiten dugu, baita ere, eduki kulturalak produzitzea -nekagaitz, alferrik eta etengabe- eskatzen digun sistema hau ez dugulako gehiago jasan nahi. Kultur eredu honek deus aprobetxatzen ez den eta dena axalekoa den dinamika bat bultzatzen du, urtez urte, proiektua proiektuaren atzetik, sistema kapitalistaren beste hainbat gainprodukzio dinamikarekin sintonia ederrean. Oinarrizko errenta behar dugu sorgin-gurpila gelditzeko, eta guztiontzako mundu jasangarri eta bizigarri batekin bateragarria den beste kultura bat sustatzeko.
 • Azkenik, eta oraindik argi ez baldin baduzu, denontzat oinarrizko errenta nahi dugu nazkatuta gaudelako beti bizitzatik kanpoko mundu magiko eta pribilegiatu gisa agertzen den kultur sistema batez, zeren hau ez baita ez gure benetako izaera, itxuren dirdiragatik maiz beste zerbait irudi lezakeen arren, ezta eraikitzen eta partekatzen lagundu nahi dugun kultura ere.

Oraingo sistema bidegabe eta sostengaezina gainditzeko, etorkizuna imajinatu, adierazi eta bultzatuko duten ekimenak behar ditugu, COVID 19ren krisia baino lehen munduko hainbat talde eta tokitan adierazten zen eta gero ere aditzera emango den bezala. Bereziki, “normaltasun berriaren” bidean batzuk sistema erabat berrezartzen ahal dela uste duten momentu honetan. Beharrezko norabide aldaketaren bidean ekarpen bat izan nahi du honek, kultur inertzia zaharkituen oihartzunak antzemanez, eta etorkizun justuago, itxaropentsuago eta jasangarriago baten alde irudimena aktibatuz eta energiak gehituz.

Bazkideen formulariora zuzeneko sarbidea


(Tradución ao galego)

Xente que traballa na cultura, por unha renda básica universal e incondicional

As persoas que asinamos este manifesto queremos expresar a nosa convicción de que unha renda básica universal e incondicional sería a mellor política cultural posíbel, e convidamos a outras personas interesadas na cultura, e en xeral a todo tipo de organizacións e colectivos de calquera ámbito, a se informar, reflexionar e facer forza pública e compartida, para que esta medida sexa impulsada e implantada polas instancias políticas que a deberían garantir.

 • Quede claro, en primeiro lugar, que, como xa desde hai anos explican as voces defensoras da medida, cando falamos de renda básica universal referímonos a unha renda mensual por un valor como mínimo equivalente ao limiar da pobreza, á que teñen dereito sen ningunha condición nin exclusión todas as persoas para garantir a súa vida, e non a ningún outro tipo de renda ou medida específica para a cultura nin para ningún outro sector. Unha renda básica para todas e todos melloraría a vida de moita xente, ao tempo que melloraría radicalmente as condicións das prácticas artísticas e culturais.
 • Coidamos que é unha medida necesaria como mecanismo redistributivo de riqueza, pois nun marco no que o desemprego xeral é tan grande, e parece que aínda o será máis, o traballo xa non é críbel como dispositivo para garantir a vida. No caso do traballo cultural levamos bastantes anos de precariedade, ingresos por debaixo dos 6.000 euros anuais para moitas persoas e supervivencia a base de vontade e traballos lixo, como para poder afirmar que non parece realista imaxinar unha vida digna sostida desde o condicionamento laboral. A renda básica universal melloraría a vida de millóns de persoas desempregadas, de millóns de persoas que sobreviven con traballos explotadores, e tamén melloraría a vida da gran maioría das persoas que lles dedican o seu tempo de traballo a tarefas culturais, por riba das expectativas que lles podería supor calquera medida cultural específica.
 • O traballo cultural tamén é, como estamos a ver, un territorio de conflito, no que as condicións de negociación fan que se acepten situacións de explotación por falta de alternativas: asociación de imaxinarios culturais a marcas -en conflito frontal co que queremos mostrar- aceptación de situacións contractuais ilegais e inxustas, subordinación a imposicións e arbitrariedades políticas… A renda básica universal incondicional suporía, no campo cultural como en tantos outros, unha mellora para gañar autonomía e capacidade de negociación das persoas traballadoras nestas situacións. Coa renda básica poderiamos dicir non.
 • A renda básica universal parécenos beneficiosa para a cultura, porque favorece directamente as personas que o precisan e non se distrae nas estruturas, como fan tantos sistemas de financiamento públicos, que se perden nun fluxo de riqueza que supostamente vai de arriba a abaixo pero nunca chega a abaixo, e no que tantas veces se consolidan as desigualdades e se acaba beneficiando a quen menos o necesita. Pensamos que pasa isto na cultura así como en moitos outros ámbitos onde a riqueza nunca acaba de “baixar”. Se se precisan estruturas, xa as construiremos nós.
 • Cremos na renda básica universal, tamén, como alternativa aos labirintos burocráticos das subvencións, das condicións dos autónomos e de tantos outros mecanismos de subsidio, tamén fóra da cultura, sempre discriminatorios, sempre centralizados, sempre controladores, sempre humillantes, e a miúdo tan custosos, polo aparato administrativo que esixen (cantos euros se gastan en xestión burocrática por cada euro que chega ao seu destino nunha subvención de cultura?). Non fan falta tantas preguntas. Temos dereito a vivir.
 • Defendemos unha renda básica universal, iso si, que non pode servir de excusa para o desmantelamiento de aqueles recursos comúns estatais que axudan a soster a vida. Queremos unha renda básica que simplifique cousas, si, mais nin esta nin ningunha outra medida son a poción máxica que por si soa modifica o sistema. Queremos unha renda básica que, nun mundo desigual coma o noso, deben pagar os ricos e que debe ser paralela, por exemplo, a un regulamento da vivenda que a faga accesíbel e deixe de xustificala como ben de investimento.
 • Dicimos que a renda básica universal sería a mellor política cultural porque somos conscientes de que a cultura non se constrúe nin se sostén, só, desde o traballo das persoas que se dedican a ela, senón que depende en todos os seus aspectos dun espectro social que inclúe a quen habitualmente chamamos público. De que nos serviría un sistema cultural que só estivese ao servizo de aqueles que teñen o tempo, os recursos e a tranquilidade para “consumir cultura”? Non temos máis remedio que entendérmonos interdependentes e preocupármonos polas condicións de vida de todo o mundo. Se a vida social non está garantida, a cultura non é viábel ou acaba sendo un recurso insolidario e elitista.
 • Apostamos pola renda básica universal, tamén, porque non queremos soportar máis un sistema que só nos pide producir -infatigabelmente, infructuosamente e sen parar- contidos culturais, ano tras ano, proxecto tras proxecto, nunha dinámica na que nada se aproveita, nada é profundo, e na que a cultura está en perfecta sintonía con tantas outras dinámicas de sobreprodución do sistema capitalista. Necesitamos a renda básica para poder parar a roda e promover outra cultura compatíbel cun mundo habitábel e sostíbel para todas e todos.
 • Finalmente, e por se aínda non ficou claro, queremos a renda básica para todas as persoas porque estamos fartas e fartos dun sistema cultural que sempre aparece como un mundo máxico e privilexiado que vive á marxe da vida, porque nin esta é a nosa condición real, por moito que o brillo das apariencias con frecuencia faga ver outra cousa, nin é esta a cultura que queremos axudar a construír e a compartir.

Precisamos iniciativas que imaxinen, expresen e impulsen horizontes que vaian más alá do sistema inxusto e insostíbel existente, como xa se expresaba e se volverá manifestar desde tantos colectivos e lugares do planeta antes da crise da Covid 19, e que, así e todo, na desescalada, algúns parecen mirar coma se se puidese restablecer. A nosa quere ser unha achega nesta necesaria dirección de cambio, que recoñece as inercias culturais que resoan no vello, e quixera activar a imaxinación e sumar enerxías para un horizonte máis xusto, esperanzador e sustentábel.

Acceso directo ao formulario de adhesión


(Traduzione italiana)

Persone che lavorano nell’ambito della cultura, a favore di un reddito universale incondizionato.

Come firmatari/-e di questo manifesto, siamo convinti che un reddito universale e incondizionato sia la migliore iniziativa di politica culturale possibile, e invitiamo altre persone attive in ambito culturale, e in generale ogni tipo di organizzazioni e collettivi, a informarsi, riflettere e dare pubblico sostegno a questa misura, perché venga promossa e messa in atto dalle istanze politiche che devono garantirne la fattibilità.

Vogliamo chiarire da subito, come già da anni spiegano le voci che difendono questa proposta, che quando parliamo di reddito universale ci riferiamo a un *reddito mensile di un valore minimo che corrisponda alla soglia di povertà*, a cui abbiano diritto senza condizioni né esclusione tutte le persone, per poter garantire loro il diritto alla vita, e non ci riferiamo ad alcun altro tipo di reddito o misura economica specifica per la cultura né per alcun altro settore in particolare. Un reddito di base per tutti migliorerebbe la vita di molte persone, e allo stesso tempo migliorerebbe le condizioni delle pratiche artistiche e culturali.

 • Pensiamo che sia una misura necessaria come meccanismo di ridistribuzione della ricchezza perché, in un contesto in cui la disoccupazione generale è così elevata e, a quanto pare, destinata ad aumentare, il lavoro non è più credibile come unica modalità per garantire la vita. Per ciò che riguarda il lavoro culturale, veniamo ormai da troppi anni di precarietà —con entrate al di sotto dei 6.000 €/anno per molte persone, che devono sopravvivere a base di lavori-spazzatura e per pura forza di volontà— e siamo quindi in grado di affermare che non è più realistico immaginare che si possa condurre una vita dignitosa nelle condizioni imposte dal mercato del lavoro. Il reddito universale di base migliorerebbe la vita di milioni di persone disoccupate, di milioni di persone che sopravvivono con lavori in condizioni di sfruttamento, e migliorerebbe anche la vita della gran maggioranza di persone che dedicano il proprio tempo di lavoro ad attività culturali, in un modo che supera le aspettative che potrebbe generare qualunque misura culturale specifica.
 • Il lavoro culturale è anche, come stiamo vedendo, un territorio di conflitto, in cui le condizioni della negoziazione fanno sì che vengano accettate condizioni di sfruttamento per mancanza di alternative: si associano degli immaginari culturali a marche commerciali, in conflitto frontale con ciò che si vorrebbe affermare; si subiscono situazioni contrattuali illegali e ingiuste; ci si subordina a imposizioni ed arbitrarietà politiche… Un reddito universale incondizionato può significare, nel campo culturale come in tanti altri, un miglioramento in grado di dare maggiore autonomia e capacità di negoziazione alle persone lavoratrici che si trovano in tali situazioni. Con un reddito di base saremmo in condizione di poter dire “no”.
 • Il reddito universale ci sembra vantaggioso per la cultura perché ne beneficiano direttamente le persone che ne hanno bisogno, senza deviare le risorse nelle strutture, come fanno tanti sistemi di finanziamento pubblico, che viene disperso in un flusso di ricchezza che dovrebbe scendere dall’alto verso il basso ma che non arriva mai in basso, e in cui così spesso vengono consolidate le disuguaglianze e si finisce per favorire chi ne ha meno necessità. Pensiamo che questo capiti nella cultura così come in molti altri ambiti in cui la ricchezza non riesce mai a “scendere”. Se occorrono strutture, ci penseremo insieme a crearle.
 • Crediamo nel reddito universale anche come alternativa ai labirinti burocratici delle sovvenzioni, delle condizioni imposte ai lavoratori autonomi, e dei tanti altri meccanismi di sussidio, anche fuori dal mondo della cultura, sempre discriminatori, sempre centralisti, sempre controllanti, sempre umilianti, e spesso così costosi, sia per l’apparato amministrativo che richiedono (quanti euro vengono spesi in gestioni burocratiche per ogni euro che arriva a destinazione in una sovvenzione culturale?). Non occorre fare tante domande. Abbiamo diritto a vivere.
 • Difendiamo un reddito universale che però non serva da scusa per smantellare quelle risorse comuni statali che aiutano a sostenere la vita. Vogliamo un reddito universale che semplifichi le cose, sì, ma sappiamo che né questa misura né nessun’altra può essere la soluzione magica che da sola modifica il sistema. Vogliamo un reddito universale che, in un mondo disuguale come il nostro, debbano pagare i ricchi e che vada in parallelo, per fare un esempio, con interventi per regolare il mercato delle abitazioni, che lo renda più accessibile e che non lo consideri un “bene d’investimento”.
 • Affermiamo che un reddito universale sarebbe la migliore politica culturale perché siamo consapevoli che la cultura non si costruisce né si sostiene unicamente grazie al lavoro delle persone che vi si dedicano, ma che dipende in tutti i suoi aspetti da un ampio spettro sociale che include coloro che denominiamo abitualmente pubblico. A cosa ci servirebbe un sistema culturale che fosse unicamente al servizio di coloro che hanno il tempo, le risorse e la tranquillità per “consumare cultura”? Non rimane altra strada che quella di considerarci interdipendenti e di preoccuparci per le condizioni di vita di tutti. Se la vita sociale non è garantita a tutti, la cultura non è sostenibile o finisce per essere una risorsa escludente ed elitaria.
 • Ci pronunciamo a favore di un reddito universale, inoltre, perché non vogliamo più sopportare un sistema che ci richiede solo di produrre —in modo infaticabile, infruttuoso e incessante— contenuti culturali, anno dopo anno, progetto dopo progetto, in una dinamica in cui niente viene messo veramente a frutto, niente è profondo, e che esprime un’idea di cultura in perfetta consonanza con tante altre dinamiche di sovrapproduzione del sistema capitalista. Abbiamo bisogno di un reddito universale per poter fermare questa ruota, e produrre un altro tipo di cultura, compatibile con un mondo abitabile e sostenibile per tutti.
 • Per finire, e nel caso non fosse sufficientemente chiaro, vogliamo un reddito di base per tutti perché siamo stufe e stufi di un sistema culturale che viene fatto apparire come un mondo magico e privilegiato che vive al margine della vita, perché né questa è la nostra condizione reale, per quanto il luccicare delle apparenze possa farlo immaginare, né è questa la cultura che vogliamo contribuire a creare e a condividere.

Occorrono iniziative capaci di immaginare, esprimere e promuovere un orizzonte che vada oltre questo sistema ingiusto e insostenibile, come già manifestavano e sostenevano tanti collettivi in tanti luoghi del pianeta, ancora prima della crisi del Covid-19; e tuttavia, ora che comincia il processo di uscita dal confinamento, molti pensano che la realtà possa ristabilirsi esattamente come prima. Il nostro vuole essere un contributo nella direzione di un necessario cambiamento che, riconoscendo l’esistenza di inerzie culturali ancora sintonizzate col vecchio modello, vuole attivare l’immaginazione e sommare energie verso un orizzonte di maggiore giustizia, speranza e sostenibilità.

Accesso diretto al modulo di iscrizione


(Tradução para o português)

Pessoas que trabalham com a cultura, por uma renda básica universal e incondicional

Nós, que assinamos este manifesto queremos expressar a nossa convicção de que uma renda básica universal e incondicional seria a melhor política cultural possível, e convidamos outras pessoas interessadas pela cultura, e por todo tipo de organizações e coletivos de qualquer âmbito, para se informarem, refletirem e fazerem força pública e compartilhada, para que esta medida seja impulsionada e implementada pelas instâncias políticas que deveriam garanti-la.

 • Primeiramente, que fique claro que, como, há anos, as vozes defensoras da medida explicam, quando falamos de uma renda básica universal, nos referimos a uma renda mensal por um valor minimamente equivalente ao determinado pela linha de pobreza, a que todas as pessoas, sem nenhuma condição nem exclusão, têm direito para poderem garantir as suas vidas, e não a outro tipo de renda ou medida específica para a cultura ou para outro setor. Uma renda básica para todos melhoraria a vida de muita gente e, ao mesmo tempo, melhoraria radicalmente as condições das práticas artísticas e culturais.
 • Acreditamos que é uma medida necessária como mecanismo redistributivo de riqueza, que num marco no qual as taxas de desemprego são tão grandes e, pelo visto, será ainda maior, o trabalho já não se sustenta com um dispositivo para garantir a vida. No caso do trabalho cultural, levamos muitos anos de precariedade, rendas por baixo dos 6.000 euros anuais para muitas pessoas e sobrevivência a base de caridade e trabalhos mal pagos, como para poder afirmar que não parece realista imaginar uma vida sustentada a partir do condicionamento laboral. A renda básica universal melhoraria a vida de milhões de pessoas desempregadas, de milhões de pessoas que sobrevivem com trabalhos exploradores e também melhoraria a vida da grande maioria das pessoas que dedicam seu tempo de trabalho para tarefas culturais, por acima das expectativas que lhes poderia supor qualquer medida cultural específica.
 • O trabalho cultural também é, como estamos vendo, um território de conflito, em que as condições de negociação fazem como que se aceitem situações de exploração por falta de alternativas: associação de imaginários culturais a marcas, em conflito frontal com o que queremos demonstrar, aceitação de situações contratuais ilegais e injustas, subordinação a imposições e arbitrariedades políticas… A renda básica universal incondicional suporia, tanto no campo cultural quanto em tantos outros, uma melhora para ganhar autonomia e capacidade de negociação para as pessoas trabalhadoras nestas situações. Com a renda básica poderíamos dizer não.
 • A renda básica universal nos parece benéfica para a cultura, porque favorece diretamente às pessoas que a necessitam, e não se dispersa nas estruturas, como fazem tantos sistemas de financiamento públicos, que se perdem num fluxo de riqueza que supostamente vem de cima para baixo, mas que nunca chega abaixo e que muitas vezes consolida as desigualdades e acaba beneficiando os que menos precisam dele. Acreditamos que acontece assim na cultura e em muitos outros âmbitos onde a riqueza nunca termina “descendo”. Se estruturas são necessárias, nós as construiremos.
 • Acreditamos na renda básica universal, também, como alternativa aos labirintos burocráticos das subvenções, das condições dos autônomos, e de tantos outros mecanismos de subsídio, também fora da cultura, sempre discriminatórios, sempre centralizadores, sempre controladores, sempre humilhantes e, frequentemente, tão custosos, pelo aparelho administrativo que exigem (quantos euros são gastos em administração burocrática por cada euro que chega a destino numa subvenção de cultura?). Não são necessárias tantas perguntas. Temos direito a viver.
 • Defendemos uma renda básica universal, isso sim, que não pode servir como desculpa pelo desmantelamento daqueles recursos comuns estatais que ajudam a sustentar a vida. Queremos uma renda básica que simplifique as coisas sim, mas nem esta nem outra medida são a poção mágica que, por si só, modifica o sistema. Queremos uma renda básica que, num mundo desigual como o nosso, os ricos devem pagar e que seja paralela, por exemplo, a uma regulação da moradia que a faça acessível e deixe de justificá-la como um bem de investimento.
 • Dizemos que a renda básica universal seria a melhor política cultural porque somos conscientes de que a cultura não se constrói nem se sustenta somente a partir do trabalho das pessoas que se dedicam a ela, mas sim que depende, em todos seus aspectos, de um espectro social que inclui aqueles que habitualmente chamamos de público. De que nos serviria um sistema cultural que só estivesse ao serviço daqueles que têm o tempo, os recursos e a tranquilidade para “consumir cultura”? Não temos mais remédio que consideramos interdependentes e preocuparmos com as condições de vida de todo o mundo. Se a vida social não está garantida, a cultura não é viável ou acaba sendo um recurso insolidário e elitista.
 • Apostamos pela renda básica universal também, porque não queremos suportar mais um sistema que não faz mais do que nos pedir produzir – infatigavelmente, ineficazmente e sem parar – conteúdos culturais, ano após ano, projeto após projeto, numa dinâmica em que nada se aproveita, nada é profundo e em que a cultura está em perfeita sintonia com tantas obras dinâmicas de superprodução do sistema capitalista. Necessitamos uma renda básica para poder parar a roda e promover outra cultura compatível com um mundo habitável e sustentável para todos.
 • Finalmente, e se acaso ainda não ficou claro, queremos a renda básica para todos porque estamos fartas e fartos de um sistema cultural que sempre aparece como um mundo mágico e privilegiado que vive à margem da vida, porque não é esta a nossa condição real, por muito que o brilho das aparências frequentemente transpareça outra coisa, nem é esta a cultura que queremos ajudar a construir e compartilhar.

Precisamos de iniciativas que imaginem, expressem, impulsionem horizontes que ultrapassem o sistema injusto e insustentável existente, como já se expressava e voltará a ser manifestado a partir de tantos outros coletivos e lugares do planeta antes da crise da Covid-19, e que, entretanto, na desescalada, alguns parecem olhar como se fosse possível ser restabelecido. A nossa quer ser uma contribuição nesta necessária direção de mudança, que reconhece as inércias culturais que ressoam no velho e que possa ativar a imaginação e somar energias para um horizonte mais justo, esperançoso e sustentável.

Acesso direto ao formulário de adesões


(Traduction française))

Personnes qui travaillent dans le domaine de la culture, pour un revenu de base universel et inconditionnel

Nous, qui signons ce manifeste, voulons exprimer notre conviction qu’un revenu de base universel et inconditionnel serait la meilleure politique culturelle possible, et nous invitons toute personne intéressée par la culture, et toutes sortes d’organisations et de collectifs dans tous les domaines, à s’informer, réfléchir et faire pression publique et la partager, afin que cette mesure soit promue et mise en œuvre par les instances politiques qui devraient la garantir.

 • Tout d’abord, qu’il soit clair que, comme expliquent depuis des années les partisans de cette mesure, lorsque nous parlons d’un revenu de base universel, nous nous référons à un revenu mensuel d’un montant au moins équivalent à celui déterminé par le seuil de pauvreté, auquel toutes les personnes , inconditionnellement et sans exclusion, ont le droit afin de pouvoir garantir leur vie, et non à tout autre type de revenu ou mesure spécifique à la culture ou à un autre secteur. Un revenu de base pour tous améliorerait non seulement la vie de nombreuses personnes mais aussi, et radicalement les conditions des pratiques artistiques et culturelles.
 • Nous pensons qu’il s’agit d’une mesure nécessaire en tant que mécanisme de redistribution des richesses, où, dans une situation où le taux de chômage est si élevé et apparemment, le sera plus encore, le travail n’est plus plausible comme dispositif garantissant la vie. Dans le cas du travail culturel, nous avons accumulé assez d’années de précarité, de revenus inférieurs à 6000 euros par an pour de nombreuses personnes et une survie à base de volonté et d’emplois mal rémunérés, comme pour pouvoir affirmer qu’il ne nous semble plus réaliste d’imaginer une vie digne soutenue par ces conditions de travail. Le revenu de base universel améliorerait la vie de millions de chômeurs, de millions de personnes qui survivent grâce à des emplois basés sur l’exploitation et améliorerait également la vie de la grande majorité des personnes qui consacrent leur temps de travail à des tâches culturelles, au-delà des attentes que n’importe quelle mesure culturelle spécifique pourrait impliquer.
 • Le travail culturel est aussi, comme on peut le voir, un territoire de conflit, dans lequel les conditions de négociation permettent d’accepter des situations d’exploitation, faute d’alternatives: association d’imaginaires culturels à des marques, en conflit frontal avec ce que nous voulons montrer, acceptation de situations contractuelles illégales et injustes, subordination à des impositions arbitraires politiques… Un revenu de base universel inconditionnel signifierait, dans le domaine culturel comme dans tant d’autres, une amélioration de l’autonomie et du pouvoir de négociation des travailleurs dans de telles situations. Avec un revenu de base, nous pourrions dire non.
 • Le revenu de base universel nous semble bénéfique pour la culture, car il favorise directement les personnes qui en ont besoin, et ne se disperse pas en structures, comme le font de nombreux systèmes de financement public, qui se perdent dans un flux de richesse censé aller du haut vers le bas, mais qui n’atteint jamais le bas, et dans lequel tant de fois les inégalités se consolident et finissent par profiter à ceux qui en ont le moins besoin. Nous pensons que c’est le cas dans la culture, ainsi que dans de nombreux autres domaines où la richesse ne «descend» jamais complètement. Si des structures sont nécessaires, nous les construirons nous-mêmes.
 • Nous croyons également au revenu de base universel comme alternative aux dédales bureaucratiques des subventions, des conditions des travailleurs indépendants et de tant d’autres mécanismes d’allocations, et pas seulement dans le domaine culturel; mécanismes toujours discriminatoires, toujours centralisés, toujours contrôlants, toujours humiliants, et souvent si coûteux pour l’appareil administratif qu’ils exigent (combien d’euros sont dépensés en gestions bureaucratiques pour chaque euro qui arrive à destination d’une subvention culturelle?). Autant de questions qui ne sont pas nécessaires. Nous avons le droit de vivre.
 • Nous préconisons un revenu de base universel qui ne doit pas servir d’excuse pour démanteler les ressources publiques communes qui contribuent à maintenir la vie. Nous voulons un revenu de base qui simplifie les choses, oui, mais ni cette mesure ni aucune autre ne sont la potion magique qui à elle seule pourrait modifier le système. Nous voulons un revenu de base qui, dans un monde inégal comme le nôtre, doit être payé par les riches, et qui doit être parallèle, par exemple, à une réglementation du logement qui le rende accessible et ne le justifie plus comme un bien d’investissement.
 • Nous affirmons que le revenu de base universel serait la meilleure politique culturelle, car nous sommes conscients que la culture ne se construit ni ne se nourrit uniquement du travail des personnes qui s’y consacrent, mais dépend dans tous ses aspects d’un spectre social qui comprend ceux que nous appelons habituellement le public. À quoi servirait un système culturel qui ne serait au service que de ceux qui ont le temps, les ressources et la tranquillité d’esprit pour «consommer de la culture»? Nous n’avons d’autre choix que de nous considérer interdépendants et de nous préoccuper des conditions de vie de chacun. Si la vie sociale n’est pas garantie, la culture n’est pas viable ou finit par être une ressource non solidaire et élitiste.
 • Nous misons sur le revenu de base universel, car nous ne voulons plus soutenir un système qui ne nous demande que de produire – inlassablement, sans résultat et sans arrêt – des contenus culturels, année après année, projet après projet, dans une dynamique où rien n’est fructueux, rien n’est approfondi, et où la culture est en parfaite harmonie avec tant d’autres dynamiques de surproduction du système capitaliste. Nous avons besoin du revenu de base pour pouvoir arrêter l’engrenage et promouvoir une autre culture compatible avec un monde vivable et durable pour tous.
 • Enfin, et au cas où ce ne serait pas encore clair, nous voulons le revenu de base pour tout le monde car nous en avons assez d’un système culturel qui apparaît toujours comme un monde magique et privilégié en marge de la vie, car ce n’est pas celle-là notre véritable condition, même si l’éclat des apparences le fait peut-être souvent croire, et ce n’est pas non plus cette culture-là que nous voulons aider à construire et à partager.

Nous avons besoin d’initiatives qui imaginent, expriment et repoussent les horizons; qui aillent au-delà du système existant, injuste et non durable, comme cela a déjà été exprimé et s’exprimera encore par tant de groupes et depuis tant d’endroits de la planète avant la crise de COVID 19; même si certains pensent qu’après le déconfinement, ce système pourrait être restauré. Notre contribution veut aller dans ce sens, celui d’un changement nécessaire, capable de reconnaître les inerties culturelles qui résonnent encore dans le vieux système, et qui tâcherait d’activer l’imagination et d’ajouter de nouvelles énergies à un horizon plus juste, plus optimiste et durable.

Accès direct au formulaire d’adhésion


(English Translation)

People working in culture, for universal, unconditional basic income

We, the undersigned, express our conviction that a universal and unconditional basic income would be the best possible cultural policy. We thus encourage other individuals interested in culture, and in general all organizations and collectives from any sector, to inform themselves, reflect and apply public pressure in a concerted manner, so as to ensure that the measure might gain momentum and be implemented by the political institutions responsible for its guarantee.

 • It is clear, first of all, that as those defending this measure have explained for years, when we speak of universal basic income we refer to a monthly payment of a quantity at minimum equivalent to the poverty line, to which all individuals might have the right without conditions or exclusions, so as to guarantee their livelihood, and not to any other kind of salary or measure specifically for culture, nor for any other sector. Basic income for everyone would improve the lives of many, while also radically improving the conditions of artistic and cultural practices.
 • We believe this to be a necessary measure as a mechanism of redistribution of wealth, since, in a context where general unemployment is so great and, it would seem, will be even more so in the future, employment is no longer a credible way to ensure the livelihood of individuals. In the case of cultural work, we have experienced many years of precarious conditions, yearly income below 6000€ for many individuals, and survival on the basis of good will and junk jobs, enabling us to affirm that it would not seem realistic to imagine a dignified life sustained by employment conditions. Universal basic income would improve the lives of millions of people who are unemployed, millions of people who survive on the basis of exploitative employment, as well as the lives of the great majority of people who dedicate their working hours to cultural activity, over and above the expectations that could go along with any specific measure to benefit culture.
 • Cultural work, as we are witnessing, is a territory of conflict, where negotiating conditions lead to the acceptance of exploitative situations because of a lack of alternatives: the association of the cultural imagination to brands, in direct conflict with what we seek to express; the acceptance of illegal and unfair contractual situations; subordination to political impositions and arbitrariness. In the cultural field as in others, universal and unconditional basic income would mean an improvement, leading to greater autonomy and negotiating capacity for working people in these situations. A basic income might enable us to say “no”.
 • Universal basic income would seem beneficial for culture, as it directly favours the people who most need it, without being diverted by structures, as occurs with so many systems of public funding. Funding is all too frequently lost in a movement of wealth that supposedly flows from the top down, but never seems to get to the bottom, a system which often ends up consolidating inequalities and benefitting those who least need assistance. We believe that this is the case in culture, as well as in many other sectors, where wealth never actually ends up “moving down”. If structures are what they want, we will build them ourselves.
 • We further believe in universal basic income as an alternative to the bureaucratic labyrinths of grants, to the conditions of the self-employed, and to so many other funding mechanisms, also found outside of the culture sector, which are consistently discriminatory, centralised, controlling and humiliating. These factors are costly as well, due to the administrative apparatus they require (how many euros are spent in bureaucratic administration for each euro that makes it to its destination in the form of a cultural grant?). So many questions that are really not necessary. We have the right to live.
 • We defend universal basic income, although it cannot function as an excuse for the dismantling of shared state resources that help to sustain life. We seek basic income that will simplify things, although neither this measure nor any other will be the magic potion that in and of itself might modify the system. We want basic income, in a world of inequality like our own, that the wealthy must pay for, and which will also work in parallel, for example, with housing policies making shelter more accessible, so that housing might no longer be conceived as an investment asset.
 • We state that universal basic income would be the best cultural policy, since we are aware that culture is not built or sustained only on the basis of those people who work in the sector. It is also dependent in all of its aspects on a social spectrum that includes those we habitually refer to as the public. What good would a cultural system do that was only at the service of those who had the time, resources and settled conditions that might allow for “cultural consumption”? We have no other solution than to grasp just how interdependent we are, concerning ourselves for the living conditions of all. If social existence cannot be guaranteed, culture will not be viable and will end up being elitist, with no foundation in solidarity.
 • We stand for universal basic income, furthermore, because we no longer wish to support a system that insists on asking us (tirelessly, unfruitfully, non-stop) to produce cultural content, year after year, project after project, in a dynamic where nothing is ever not taken advantage of, nothing is not considered profound, where culture is in perfect harmony with so many other overproduction dynamics in the capitalist system. We need basic income to be able to stop the gear from turning, to set forth another notion of culture that is compatible with a world that is liveable and sustainable for everyone.
 • Finally, and in case it has not yet been made clear, we want basic income for everyone because we are fed up with a cultural system that always appears as a magical world of privileges living separately from life itself. This not our real condition, however much the sheen of appearances might make things seem otherwise: nor is it the culture we strive to help build and share.

We need initiatives capable of imagining, expressing and advancing perspectives that will go beyond the existing system of injustice and unsustainability, as was expressed and will be made manifest again by so many collectives and sites on the planet before the COVID 19 crisis. A system, however, which some look upon, now that we are deescalating, as if it could be revived. Our manifesto seeks to be a contribution to this necessary movement for change, able to recognize the cultural inertias that resonate with what once was, striving to activate the imagination and to join forces for a more just, hopeful and sustainable horizon.

Direct access to sign for supportAccés directe al formulari d’adhesions

Adhesions

(Llista actualitzada el divendres 12 de Febrer de 2021 a les 17:00. Número d’adhesions: 4.639)

 • Grup impulsor de la cooperativa La Murga
 • Andrea Soto Calderón, Profesora de Estética y Teoría del Arte.
 • Cristina Tascón, Treballadora cultural.
 • Jordi Oliveras, Treballador cultural.
 • Javier Rodrigo (Transductores), Cultura comunitària.
 • Rubén Martínez Moreno, Soci treballador de La Hidra Cooperativa.
 • Marc Balfagón, Treballador en cultura.
 • Borja Lozano, Treballador cultural.
 • Adriano Galante, Cantante, performer y alrededores.
 • Carla Alsina Muro, Activista en feminismes i cultura.
 • Joan Gener Barbany, Dinamitzador cultural.
 • Marta Vallejo Herrando, Cultura
 • Pablo Schvarzman, Músico.
 • Oriol Roca, Músic.
 • Seward, Colectivo de acción sonora, canción libre y performance.
 • Belén López González, Vicepresidenta de Anrie.
 • María García Ruiz, Investigadora, artista visual.
 • Carles Monclús Garriga, Docent.
 • Antonio Alcántara Alcántara, Educador Social i activista cultural.
 • Pilar Monsell, Cineasta, montadora, artista.
 • Borja Barrueta, Músico.
 • Martín Leiton, Músico.
 • Associació Neret Social / Neret edicions-Art Social.
 • Xavier Urbano, Treballador en cultura.
 • Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya – CASC_CAT.
 • Quesoni Cooperativa.
 • Agrupació de Veïnes i Veïnes de Montcada Can Sant Joan.
 • Cultura i Barri. Montcada Can Sant Joan.
 • Associació La Perifèrica.
 • L’Eixida, Associació d’agitació cultural i comunitària.
 • Raquel Díaz Morón, Animadora Sociocultural.
 • Griselda Batlle Martínez, Mestra.
 • Mariona Moncunill Piñas, Artista, docent i investigadora.
 • Rubén Toro Álvarez, Dinamitzador Juvenil, facilitador de teatre de les oprimides.
 • Ramón Bueno de los Santos, Teatro.
 • Javier Casado, Trabajador cultural y bailarín.
 • Abraham Prat Laranya, Activista social.
 • Versembrant SCCL.
 • Pau Llonch, Educació.
 • Julio Daniel Vega, Educador, activista 9Barris.
 • Rufi Rodriguez, Artista.
 • Montserrat Moliner, Artista i treballadora cultural.
 • Germà Mauricio Jareño, Director de Centre Cívic.
 • Martí Sales, Escriptor i traductor.
 • Helena Febrés Fraylich, Treballadora cultural.
 • El Triangle contracultural.
 • Sergi Espinosa Viver, Gestió Cultural.
 • Pere Vicenç, Afta Perfecta.
 • Jordi Ribas Boldú, Treballador Cultural.
 • Hans Laguna, Músic i investigador social.
 • Cuarentena Fest
 • Snap! Clap! Club
 • Jordi Martínez Suau, Creador.
 • Marc Morell, Antropòleg social.
 • Muí Morey, Restauradora d’antiguitats.
 • Barbara Raubert Nonell, Periodista
 • Daniel Landry Albiol, Musica
 • Rosa Carbonell Formiguera, Gestora Cultural i Directora Teatral
 • Antonio Gómez Villar, Profesor Filosofía
 • Ramón Piñas Gracia, Cantante
 • Joan Parramon Fornos, Artista. Pintor
 • Joan Maria Minguet Batllori, Crític d’art
 • Violeta Barrio Collado, Ballarina
 • Ferran Fages, Músic
 • Neus Figueroa Fornaguera, Il·lustració
 • Hanan Boumenjel Saber, Promotora
 • Renzo Lucas Balbo, Músico
 • Gabo Tomas, Músico
 • Samuel García, Trompetista y violinista
 • Nando Cruz, Periodista
 • Cristina López, Músico
 • Matias Miguez Mastrarrigo, Músico
 • Senén Roy i Català, Educador social
 • Jordi Biarnés Montoliu, Pallasso, educador
 • Circ de Jocs
 • Marion Candela, Música
 • Joan Pascual, Teatre, clown
 • Roser Garcia, Mestra
 • Semih Ali Aksoy, Músico y Actor
 • Jacobo Cristóbal Sánchez, Percusionista
 • Xavier Martínez Fernández, Músic
 • Georgi Dimitrov, Musico
 • Enrica Tifatino, Music y musicterapueta
 • Damián Geller, Cantante / compositor y Músico Recopado
 • Antonio Gavilán-Carrasco Infante, Bailaor / Poeta
 • Farran Sylvan James, Violinista
 • Fredy Fresquet, Music
 • Paula Fernández Rueda, Dinamitzadora comunitària
 • Ruth Lizano Mesa, Coordinadora d’equipaments i projectes culturals de proximitat
 • Eduard Arderiu, Coses vàries en cultura.
 • Tupa Rangel, Cultura i ecología.
 • Jaume Costa Carreras, Actor.
 • Juan Latasa Lerga, Psicopedagogo social.
 • Núria Güell Serra, Artista.
 • Escuela de animación juvenil y tiempo libre Babel de Logroño.
 • Andreu Moreno Vila, Músic
 • Edgar Riu Murillo, Comunicació cultural
 • Anna Cerdà i Callís, Gestora cultural – La Murga
 • Maria de la Figuera, Educacio
 • Alterevents, barres anticapitalistes per a festivals alternatius
 • Maria Ros, Fomentar la cultura gastronòmica i anticapitalista
 • Mario Santos, Fomentar la cultura gastronòmica i anticapitalista
 • Carles Llacer Escamilla, Gestor Cultural
 • Nil Albà, Músic
 • Ernesto Hidalga Erenas, Literatura, diseño gráfico, edición audiovisual
 • Miquel M. A., Gestió Cultural, desenvolupament artístic i booking. Docència
 • Tere Badia, Treballadora en cultures
 • Erica Ponce Ortiz, Ballarina
 • Fidel Cano Hernández, Músic
 • Marc Vives Muñoz, Artista i investigador
 • Helena Ojeda Vidal, Treballadora cultural
 • Diana Laura Colta, Cultura, educació
 • Ignacio González Vegas (Nacho Vegas), Músico y autor
 • Emma Llésera, Treballadora en cultura
 • Helena. Lizari, Bailarina, Coreógrafa
 • Guille Vidal-Ribas, Artista i treballador en cultura
 • Frederic Perers i Montfort, Artista visual
 • Lluc Mayol Palouzié, Cultura comunitària, art i educació
 • Ignacio Melús, Actor, cantant, músic, compositor i director de cors
 • Irene Selvaggi, Guionista
 • Cristian Añó, Treballador cultural
 • Belén Soto, Treballadora cultural
 • José Antonio Delgado, Gestor cultural y educativo
 • Kuanum. Dinamización, gestión y documentación del patrimonio cultural
 • Roser Sanjuan, Gestora cultural
 • Albert Martín Muñoz, Music
 • Comusitària. Desenvolupament Cultural Comunitari
 • Mireia Sallarès, Artista
 • Desiré Rodrigo García, Lo Relacional. Educació, cultura, comunitat
 • Teleduca. Educació i Comunicació SCP
 • María Donoso, Treballadora cultural
 • Agustín Ortiz Herrera, Artista visual
 • Marta Ricart, Artista
 • La Repartidora (València). Llibreria crítica
 • Àngel Garau Dueñas, Músic i educador
 • Roger Bernat, Titellaire
 • Núria Inés, Art i educació
 • Artixoc. Cultura comunitaria
 • Teresa Mulet, Artista visual — diseñadora gráfica
 • Maria Pinell, Artista / Investigació / Comunicació cultural
 • Miriam Valero Antón, Ballarina
 • Carla Stephany Duran Fernandez, Fotografia
 • Pol Plana Ayet, Músic
 • Oriol Fontdevila, Crític d’art
 • David Ribas, Pintura
 • Jordi Ferreiro, Arts i Educació
 • Riudebitlles, territori d’art.
 • Antònia del Río, Artista visual, docent i coordinadora de projectes que vinculen art i educació
 • Marina Berdalet Andrés, Pintora
 • Nora Ancarola, Artista visual
 • Arantza Villar, Actriz
 • Toni Jodar Invernon, Dansa
 • Olga Olivera-Tabeni, Artista visual
 • Anna Aragó Vendrell, Coordinadora en un programa cultural educatiu
 • Andrea Portella Fontbernat, Actriu
 • Èlia Brugulat Rosselló, Dansa / Investigació
 • Alba Torrents Gonzalez, Professora de filosofia
 • Víctor Lobo, Gestor cultural
 • Judit Vidiella, Docent arts escèniques i performàtiques
 • ACCA, Associació Catalana de Crítica d’Art
 • Marina Montserrat Bosch, Treballadora cultural
 • Xesús Ron, Cultura
 • Isabel García Trócoli, Treballadora cultural
 • Alfredo Escapa Presa, Creador escénico y mediador cultural
 • Quim Packard, Artista i comissari d’exposicions
 • Martin Vitaliti, Artista
 • Pau Aguilar Amorós, Disseny Gràfic
 • Víctor González, Dansa
 • Plataforma d’artistes assembleàris de Catalunya (PAAC)
 • Laia Segú Artés, Treballadora cultural
 • Cercle artístic del Moianès
 • Violeta Mayoral, Artista
 • Laura García, Ilustradora y mediadora artística
 • Sergi Aguilar Sanchís, Artista
 • Jordi Duran i Roldós, Gestor, docent i creador
 • Eva Marichalar-Freixa, Artista i pedagoga cultural
 • Cèlia del Diego Thomas, Associació Catalana de Crítica d’Art
 • Jesús María Domínguez Sánchez, Cineasta
 • Albert Jornet Somoza, Professor de literatura
 • Silvia Zayas Serra, Artes en vivo
 • Ángel Zotes Ramos, Danza contemporánea
 • Txubio Fernández de Jaunregui, Artes escénicas
 • Francesc Abad, Artista
 • María de la Paz Arango Quiceno, Artista de circ
 • Monica Cofiño, Bailarina
 • Begoña Crego Mosteiro, Coreógrafa, Interprete
 • Bernat Millet Altarriba, Fotògraf i Gestor Cultural
 • Maria Permanyer Bastardas, Jubilada
 • Deriva Mussol. Caminar, derives, art i cultura
 • Itziar Rekalde, Teatro. Audiovisual, narración
 • Miguel Ángel Pérez Ávila, Actor
 • Marta Mas i Terrón, Actriu
 • Manel Costa i Adrian, Escriptor
 • Rosa Amorós Bernadó, Artista
 • Arnau Sala, Artista
 • Anòmia. Plataforma de producción artística
 • Jordi Serra Baleri, Artista de circ
 • Eusebio Soria Coron, Artista
 • Asociación Rebelión Feminista
 • Ainhoa Alberdi Gisasola, Teatro y danza
 • Llorenç Corbella, Escenògraf
 • Maria Alonso del Val, Artes escénicas
 • Carles Mancho, IRCVM, Universitat de Barcelona Professor d’Història de l’art
 • Joan Cuscó Clarasó, Filòsof
 • Amaia Irazabal Blanco, Actriz
 • Yolanda Jolis Guix, Treballadora cultural en art i educació
 • Itziar Castillo, Terapeuta bailarina
 • Montse Rios i Rallé, Músic
 • Karmelo Muñoz, Artista
 • Nonia Alejandre Aguado-Jolis, Artista multidisciplinari
 • Alexandra Castillo Campoy, Artista
 • Jordi Mestres Qué, Músic
 • Laia Campaña, Gestora cultural, Art i Educació
 • Sergi Molina, Músic
 • Victòria Martínez Ribera, Mestressa de casa
 • Ekaitz Garate Mujika, Treballador cultural
 • Javier Juanes, Danza, contact improvisación
 • Ramon Villegas Guix, Actor i creador
 • Carles Biano, Músic
 • Luz Broto, Artista
 • Laura Clos Caturla, Teatre
 • Ioar Fernandez Anduiza, Bailarina
 • Sindicat de Músics Activistes de Catalunya
 • Griselda Juncà Casas, Artista de circ
 • Tomeu Amer, Artista de circ
 • Toni Giró Fontanals, Artista visual
 • María Ptqk, Producción cultural
 • Irene Jaume, Llibretera
 • Tina Vallès, Escriptora
 • Beatriz Larepa, Ilustradora, artista interdisciplinar, educadora artística
 • La Persiana. Associació de Circ.
 • Dolors Juarez Vives, Treballadora cultural, entre art i educació
 • Eloi Puig, Artista i Professor a la Facultat de Belles Arts
 • Anna Font, Il·lustradora
 • Víctor Oller, Músic i traductor
 • Daniel Foncubierta Campano, Circo
 • Shakti Olaizola, Espectáculos de circo
 • Aurora Matías Vejer, Músic
 • Àngel Casals, Professor Història de la UB
 • Tanja Beyeler Cebrian, Creació escènica
 • Elena Carmona, Gestora cultural
 • Magdala Perpinyà Gombsu, Crític d’art
 • Xavi Campos, Facilitador
 • Marta Darder, Artista
 • Elisa Strabioli, Artista de circo
 • Montserrat Mallol Soler, Museòloga
 • Matilde Martíenz Sallés, Editora
 • Àlvar Calvet, Artista i professor
 • Jara Rocha, Investigación interdependiente
 • Guillem Mont de Palol, Dansa
 • Ona Bros, Fotógrafa
 • Experimentem amb l’ART. Cultura i educació
 • Ayelen Peressini. Artista
 • Beatriz Regueira Pons, Investigadora
 • La Horizontal Centro Cultural Comunitario
 • Societat Doctor Alonso
 • Nikita Val, Performer, Cantante, Creadora
 • Associació Artística Synesthesia. Actividades artistico-culturales-sociales
 • Lucia C. Pino, Artista
 • Anna Escrig Escrig, Tallers educatius relacionats amb l’art
 • Montserrat Trias Muñoz, Espectacles
 • Duaita Prats, Artista
 • Patricia Marqués, Gestora cultural
 • Garazi Pascual Esnaola, Artista de circo
 • Aureli Ruiz Torres, Artista visual i curador independent
 • Sofía Asencio, Coreògrafa
 • Raquel Tomás, Dramaturga i comunicadora cultural
 • Ines Lorenceau, Investigadora i dissenyadora
 • Margarida Ullate i Estanyol, Bibliotecària-Documentalista
 • Cia des-equilibrats. Artistes de circ
 • Marina Espasa Sans, Escriptora i traductora
 • AAVCS. Associació d’Artistes Visuals de les Comarques del Sud
 • Anna Santacreu Felis, Art,educació i arteterapia
 • Frederic Rovira Jacquet, Intèrpret de conferència i traductor
 • Paula Pérez i de Lanuza – Paulapé, Il·lustració
 • Isaac Sanjuan, Art i educació
 • Jordi Lafon Guerrero, Artista visual-activista cultural-docent
 • Ro Caminal, Artista visual
 • Meritxell Serrano Tristán, Professora i escriptora
 • Boro Sanchez i Torres, Músic
 • Gràcia Moragues Cantallops, Artista de Circ
 • Rafael Tormo Cuenca, Artista, editor i gestor cultural
 • La Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia.
 • Matriu/Matràs. Productora música i espectacles
 • Francesc Vidal, Pràctiques artístiques
 • AVVAC. Associació d’artistes d’Alacant, València i Castelló
 • Eva Evitzkaya, Artista
 • Pau Riba Romeva, Músic i escriptor
 • Yannick Garcia, Escriptor i traductor
 • Enric Farres Duran, Artista
 • Montserrat Cortadellas Bacaria, Pràctiques artístiques
 • Guim Valls Soler, Poeta
 • Godall Edicions. Edició de llibres
 • Núria Fernàndez Estopà, Artista visual
 • Oscar Guayabero, Disseny
 • Addend. Equipament cultural
 • Òscar Briz, Músic
 • David G. Torres, Docent, comissari d’exposicions, direcció teatre, escriptor…
 • Miren Bayona Espinosa, Cultura, arte, educació
 • Comissariat. Associació cultural
 • Carmen Ibarra, Pintora
 • Centre Artístic del Penedès, L’Agrícol.
 • Ester Xargay Melero, Escriptora i videoartista
 • Josep Parera Serramià, Cultura
 • Emilio Gallego Martin, Artista visual/comisario
 • Montse Martinez Izquierdo, Treballadora cultural
 • Colectivo La Espiral, ACC. Arte y cultura contemporánea
 • Albert Gusi, Artista
 • Matías Daporta, Artista gestor
 • Montse Badia, Crítica d’Art
 • A*DESK. Crítica i art contemporani.
 • Gat G33G records edició musical i literària, Músic, tècnic de so, organització esdeveniments culturals
 • Alícia Llabrés i Bernat, Artista
 • Mafe Moscoso, Investigadora
 • Adeline Flaun, Actriu i Directora escènica
 • Carolina Boluda i Gimeno, Cultura Arts Escèniques
 • Albert Girós, Artista
 • Graham Bell, Artista
 • Joan Vila Puig Morera, Escultor i paisatgista
 • Associació Cultural Sitesize. Cultura lliure
 • Romina Cocca, Actriu
 • Berta Durán Verdasco, Mediadora cultural
 • Fani Benages, Agència de distribució
 • La Figuera. Benimaclet. Cultura i educació comunitària
 • Anton Granero Martinez, Dissenyador gràfic, editor i gestor cultural
 • Anna Cortadelles, Investigadora
 • Lorenzo Barber Colomer, Music i artíste sonor
 • Marcel.lí Puig Cucala, Animador sociocultural
 • Jordina Biosca, Narradora
 • Paula Artés, Fotògrafa
 • Aatomic Lab. Laboratorios de procesos creativos de innovación social
 • Lluís Fuster, Artista
 • Celia Gradín Montero, Artivista multimedia
 • Circ Cric
 • Asociación Rexeneración Autóctona. Regeneración social y medioambiental
 • Valentín Roma, Escritor
 • Yolanda Jiménez, Comunicadora cultural
 • Javier Peñafiel, Artista visual
 • Queralt Sales Soler, Cantant, tenorista i docent
 • Agustina Sobrino Pardo, Artista plàstic
 • Montserrat Rectoret Blanch, Treballadora cultural
 • David Caño, Poeta.
 • Jorge Salvador Martín, Artista de circ
 • Xavier Antich, Filòsof i professor universitari
 • Oriol Gual Dalmau, Gestió cultural. Arts visuals
 • Laura Llaneli, Artista
 • Jordi Saban i Roy / Cia.Sabanni, Pallasso
 • Jaume Alcalde Baraldés, Museògraf
 • Aimar Pérez, Artista i docent
 • Marc Sempere Moya, Artista
 • Pau Minguet, Històriador de l’art perifèric
 • Daniel Moreno Roldán, Artista i músic
 • Lluís Nacenta, Treballador en cultura.
 • Andrea Rubio Alonso, Dansa, Circ
 • Marc Pujol, Actor, cantant, professor, productor, cocreador
 • Oscar Martín Correa, Artista
 • Clara Laguillo Abbad, Docent i treballadora cultural
 • Antoni Mateu, Escriptor
 • Anna Pahissa, Gestora Cultural
 • Paula Serrano Llorca, Bailarina profesional y coreógrafa emergente
 • Eira Riera Ribas, Bailarina
 • Graziela de Pablos Cortijo, Fotografia
 • Miguel Moreno Roldán, Realitzador audiovisual i cooperativista
 • Mireia Serra Voltas, Actriu i ballarina
 • Angèl Mateo, Bailarín
 • Caterina Almirall, Comissaria independent i professora
 • Claudia Carotti, Mestra i músic
 • Blanca Callén Moreu, Investigación Social-Docencia
 • Marta Fernández, Bailarina
 • Fito Conesa, Artista/autónomo
 • Dídac Aparicio, Editor
 • Helena Rotés Rull, Professora d’història de l’art
 • Sònia Buxó Pagespetit, Artista visual
 • Juan Carlos Regidor Campayo, Gestión cultural
 • Ricardo Duque, Diseñador, docente, miembro de L’Automàtica y La Fanzinoteca
 • Jesus Navarro, Museus
 • David Trashumante, Codirector de Vociferio, Festival de Poesia a València
 • Frederic Montornés. Crític d’art i curador d’exposicions
 • José Alberto Zapata Abellán, Bailarín y coreógrafo
 • Pablo Martínez, Trabajador de la cultura
 • Coloma Bonnín Riera, Professora de piano
 • Lluc Baños Aixalà, Artista
 • Eva Adserías Requena, Ballarina i gestora cultural
 • Jose Luís Bosch Febrer, Acròbata i formador de circ
 • Sonia Fernandez Lage, Agente cultural y coreógrafa
 • Lluis Fe Perez, Producció audiovisual
 • Gloria Peon Torre, Trapecista
 • Carlos A. Buira, Músico
 • Helena Vinent, Artista
 • Eulalia Soler Puig, Restauradora d’Art
 • Jordi Garrido, Crític d’Art
 • AAVIB Associació d’Artistes Visuals de Balears
 • Sara Hernández Miguel, Bailarina y pedagoga
 • David Vidal Castell, Professor titular UAB i crític literari
 • Joan Ivern Magaña, Treballador en Cultura, Art i Educació
 • Joana Gomila, Músic i altres perifèries
 • Omar Torrico Real, Actor
 • María José Cecilia, Actriz / Artista
 • Antoni María Claret Papiol Match, Clown, actor i pedagog
 • Clàudia Cabero, Músic i arquitecta
 • Jodie Papaceit Cabrera, Músic
 • Joana Maria Coll, Producció
 • Mercè Alsina, Crítica d’art i comissària
 • Lídia Dalmau Lluís, Dissenyadora gràfica i altres culturals
 • Xavier Fornos Sabaté, Museòleg
 • Alexandra Laudo, Comissària independent
 • Toni del Amo, Pianista
 • Jose Begega, Artista Visual
 • Eduardo Morales Ojeda, Professor / Dissenyador 3D / Músic
 • Luis Lagos, Profesor, editor
 • Elvi Balboa, Coreógrafa y bailarina
 • Sandra Rehder, Cantante, poeta y productora
 • Ramiro Alonso, Actor
 • Lourded Carracedo, Espectacles
 • Enric Maurí Vila, Artista i contrabandista
 • Hammudi Al-Rahmoun Font, Director de cine
 • Miguel Gallardo, Ilustrador
 • Jaume Mateu Bullich, circ
 • Raimon Soler Becerro, Historiador
 • Maia Creus Castellana, Estudis feministes i arxius de dones artistes
 • Jordi Martin, Parado
 • Marlène Jöbstl, Artista, profesora, investigadora
 • Silvia Dalmau, Perruquera
 • La Fem Fatal, Circ
 • Consol Llupià García, Artista i agitadora antiespecicista
 • Lluis Rodriguez Albaladejo, Music i animador infantil
 • Yaiza Bocos, Investigación y coordinación de proyectos
 • Bruno Montané Krebs, Edición
 • Jordi Baiget i Piqué, Pallasso
 • Lo Somriure Solidari, Empoderament social amb humor terapeutic i defensa del món del pallasso
 • Quim Tarrida, Artista visual i creador escènic
 • Marilén Ribot Estelrich, Artista de circo
 • Agnés Mateus, Actriu i creadora escènica
 • Laia Vallès, Músic
 • Gemma Molero López, Ceramista
 • Beatriz González Magadán, Técnico maquinaria escénica y ayudante de dirección
 • Lali Álvarez, Directora d’escena i autora.
 • Marta Trepat Quile, Artista i educació
 • Carmen Vicente, Premsa cultural
 • Victoria Macarte, Performer i traductora
 • Juana Dolores Romero Casanova, Poeta
 • Albert Pérez Roca, Pallasso
 • Eva Verde Contreras, Cantant i ballarina
 • Ton Muntané Raich, Artista circ
 • Victor Moliner Abos, Músic i productor
 • Àngel Roset Rosado, Clown/actor
 • Suso Imbernón, Cinema, circ, teatre…
 • Marc Fabregat Navarro, Cantant i professor
 • Manel Martínez Caballero, Espectacles de carrer i gran format
 • Elisabet Erra, Gestora cultural, cantant i directora coral
 • Lola González, Actriu i clown
 • Juan Antonio González Parada, Musico
 • Josep M. Pruna, Director de vol a Accialt FlyingFX
 • Mariona Soler Quintana, Activista per la organització social
 • Marcelo González, Mimo-clown
 • Accialt flying Effects. Efectes especials de vol per a teatre
 • Irene Recolons Fonts, Músic
 • Cesk Freixas, Cantautor
 • Joan Ramon Graell Gabriel, Artista de Circ
 • Gemma Ragués Pujol, Compositora
 • Maria Soledad Palao Rubio, Llibretera
 • Pau Rodríguez Carreño, Realitzador audiovisual
 • Moi Jordana, Circ
 • Andreu Roig Olle, Músic
 • Roser Vilà Puig, Jubilada
 • Paula Grande, Músic
 • María Paula Portesio, Bailarina
 • Enric Puig, Filòsof i escriptor
 • Artristras teatre, sccl
 • Quique Alcántara, Actor/director
 • Mariona Vila, Compositora
 • Regina Segura Lopez, Pallassa
 • Alberto Cabello Linares, Músico, profesor de música
 • Martina Güell Fàbregas, Botiga taller
 • Elisa de Diego González, Performer de la vida
 • Kras Pataklan, Treballadora i treb pallassa
 • Marta Marco Viñas, Actriu
 • Marco Noris, Artista visual
 • Toni Medalla, Ceramista
 • Lu Arroyo Moreno, Formació • Espectacles • Esdeveniments
 • David Marcos Landry, Músic-Tècnic de so
 • Manel Llaurador, Escultor
 • Agustina Palazzo, Artista visual/sonora y gestión cultura
 • Darío Cobacho Velasco, Gestor Cultural y Artista
 • David Lopez Hidalgo, Music
 • Ariadna Guiteras, Artista i docent
 • Manu Sabaté, Músic
 • Isabel Riera Torrent, Il•lustradora
 • Chucho Diaz, Música en viu
 • Jordi Girabal, Comediant
 • Eulàlia Grau i Donada, Artiste plàstic
 • Oscar Dasí, Dansa. Treballador de les cultures del cos
 • Misa Oliva, Artista de circ
 • Sònia Sánchez, Actriu, traductora i docent
 • Sandra Navarro, Creació escènica i producció
 • Fes+chapeau /carpa revolució. Arts escèniques sobre tot circ
 • Aurelio Ayela, Artista y diseñador
 • Agustí Esteve i Orozco de Nájar, Investigador i documentalista medieval
 • Ignasi, Músic
 • Eugènia Balcells, Artista
 • Edi Pou, Músic i periodista
 • TXO titelles
 • Jordi Herreros, Músico
 • Maite Arroitajauregi, Musika irakaslea. Musikaria
 • Boris Caetano Ribas, Artista de circ
 • Javier Soler Ródenas, Teatre i Circ
 • Carla Gabriela, Gestion Cultural
 • Carles Guardis de Buen, Teatre
 • Aina Bausà, Art i educació
 • Bernat Ferrer Falip, Professor circ a La Crica
 • Associació Sociocultural de Circ LaCrica. Escola de Circ
 • Yolanda Gutierrez Encuentra, Artista de circo
 • Nidart centre d’art contemporani
 • Ferran Balcells Canela, Arquitecte
 • Mercè Batalla March, Producció audiovisual
 • Ramon Ramiro Rubal, Tècnic de llums
 • Compañía Capicua, Compañía de circo
 • Associació Cronopis, espai de circ.
 • Eli Coll, Artista i formadora de circ
 • Aina Melis, Artista
 • Alán Carrasco, Artista visual i investigador doctoral
 • Joaquim Vilarnau i Dalmau, Periodisme cultural
 • Alba Barbé i Serra, Antropologia, educació i cinema
 • Cia. Anna Confetti, Pallassa
 • Laia Planell Viladrich, Circ
 • Grup cultural Garrigues
 • Martí Ballús Edo, Tècnic de So
 • Berta Vidal, Actriu, creadora
 • Joana Hurtado Matheu, Crítica d’art
 • Nona Umbert, Espectacles per infants
 • Debi Cobos, Artista circ
 • Manuel Pérez Nespereira, Escriptor i historiador
 • Laura Morillo, Música, profesora de música
 • Andrea Leria Oses, Artista/ presidenta Assaig 7
 • Marta Espinach, Educadora àmbit artístic
 • Jaume Copons, Escriptor
 • Alfred Fort Carracedo, Pre-jubilat
 • Escola de Circ Quina Gracia
 • Jordi Puigoriol Enrich, Artista de circ – intèrpret
 • Anna Montserrat Boada, Clown i màgia
 • Névoa, Cantant
 • Anna Canyelles, Gestió cultural i educativa; autora LIJ
 • Liliana Fortuny Arnella, Dibuixos
 • Jordi Cardoner, Treballador cultural coreògraf
 • Jordi Ricart Novell, Cantant i docent
 • Daniel Álvarez Bouzó, Bailarín, músico y productor cultural
 • Agustín Comotto, Il·lustrador i escriptor
 • Albert Gironès, Artista
 • Jaume Geli Julbe, Artista plàstic
 • Valentina Alvarado Matos, Artista visual
 • Joan Jesus Caro, Músic
 • Marcel.lí Parés i Moreta, Cineasta
 • Alessio Arena, Cantautor i escriptor
 • Jordi Paris, Museu
 • Aleix Ramisa Elias, Tècnic
 • Albert Lagos Muñumel, Director, guionista i productor de cinema
 • Xavier González Margalef, Tècnic d’il·luminació
 • Merce Soler, Artista
 • Francesc Capell Maymo, Mùsic
 • Queralt Albinyana Armengol, Actriu
 • Mercè Galí Sanarau, Il·lustradora
 • Eva Goenaga Silvestre, Treballadora cultural
 • Jaume Huch Camprubí, Editor i escriptor
 • Pallassos Sense Fronteres, Arts i acció humanitària
 • Antonio Ontañón Peredo, Revista Situaciones, crítica d’Art
 • Car Requena Amadas, Arts i acció humanitària
 • 1XOU+Radio
 • Esteban Barbaria, Librero
 • Montserrat Mas Úbeda, Narradora Oral
 • Jordi Jané i Romeu, Escriptor i crític i docent de circ
 • Joma (Josep Maria Rius Ortigosa), Artista plàstic
 • Carme Grau. Manyà, Regidora d ‘espectacles
 • Gerard Termes i Serra, Músic i lutier d’oboes tradicionals i acordions
 • María Esteban Moreno, Cantante
 • Laura Gari, Music/cantant/compositora
 • Fiona Morrison Porta, Artista multidisciplinar i programadora del festival Poepera
 • Bernat Manen Calvet, Tècnic d’il·luminació.
 • Mireia Vilar, Compositora de
 • Stefano Puddu Crespellani, Dissenyador, artista i activista cultural
 • Rosa Maria Pelaez Rios, Artista
 • Escola Circ Los
 • Clara Balcells Comas, Artesana
 • Pol Fuentes, Creador audiovisual i músic
 • Mònica Campdepadrós, Artista plàstica
 • Associació Estudi Lluerna
 • Pol Pintado Parera, Malabarista, Dinamitzador Sociocultural, Antropoleg Social i Cultural
 • Noemí, Editora
 • Pep Rius, Músic
 • Federico M. Cortés Román, Formador de Circ i Gestor Cultural
 • Fran Yera, Cantant
 • Noemi Villamuza Manso, Ilustradora
 • Vicka Duran, Actriu i creadora
 • Laia Comellas López, Mestra
 • Pilar Solà Asensi, Regidora
 • Pilar Vera Sanromà, Treballadora cultural
 • Pilar Rosado, Artista i docent
 • Atupa, Grup de música
 • Sergi Càmara i Pérez, Escriptor, il·lustrador i fotògraf.
 • Irene Garcia- Cia la Quebrá, Danza
 • Silvia Valle, Promotora d’igualtat
 • Clara Peya, Pianista i compositora
 • Silvia Capell Botey, Artista de circ i creadora
 • Juan Carlos González Abad, Escritor y otras artes
 • Raquel Klein, Artista i docent
 • Lluís Guix Moreno, Cambrer i llibreter per una cultura anticapitalista a l’anònims cerveses menja
 • Marc del Pino de la Torre, Músic
 • Antoni Vives Ribó, Actor, director i professor d’interpretació.
 • Júlia Campistany, Artista de circ
 • Miquel Guillén Lafuente, Tècnic de Teatre
 • Rafael Llorca Signes, Escritor i music
 • Tono Carbajo, Artista visual
 • Jordi Castellà Rovira, Músic
 • Gerard Ballester Doz, Artista
 • Marc Currià Reynal, Creatiu
 • Lluís Elías Gómez, Director Teatre
 • Núria Clemares, Narradora. Actriu
 • Cia Pagans. Arts Escèniques
 • Manu vb Tintoré, Artista
 • Antoni Abad, Artista
 • Alberto Isasi Abellaneda, Cantante, compositor, Dj
 • Maïs Jorba, Escultora
 • Imma Vilches, Gestora cultural
 • Lídia Pujol, Cantant i interpret
 • Miner Montell, Pallasso, director i formador
 • Coral Ros, Actriz
 • Maria Solà Font, Pallassa, fotografa, escenògrafa, musica…
 • Maria Girón Figuerola, Il·lustradora
 • Joan Casas Fuster, Escriptor
 • Lluís Molina Hermoso, Artista plàstic
 • Armando Rabanera Muro, Acróbata de circo
 • Carlos Alejandro González Montoya, Artista
 • Rafa Espada, El Flaco, Artista de circo
 • Montserrat Marcet, Llibretera
 • Bernat Mayné Valls, Tècnic de so
 • Oli Clown, Pallasso
 • German de Juana Fernandez, Ceramista i escultor
 • Mateo Cañellas Sureda, Artista de Circ
 • Joan Palacio, Músic i docent
 • Claudia Sanchez, Regiduría espectacles
 • Vibop edicions. Editorial
 • Montse Tomás, Artista
 • Irene Tortós-Sala Brugué, Llibretera
 • Clara Galí, Actriu
 • Isabel Del Rio Sanz, Escriptora, Activitats culturals i lectores, professional món editorial, llibret
 • Rut Trias Borràs, Formadora de circ
 • Lúa Coderch, Artista
 • Roger Aixut Sampietro, Cabosanroque, Artista
 • Laia Torrents Carulla, Cabosanroque, Artista
 • Jordi Prenafeta, Escriptor
 • Pau Vidal Cañellas, Dissenyador gràfic multimedia
 • Nora Entrena, Professora de circ
 • Clara Cortés Soler, Artista
 • Rubén Carretero Galindo, Artista de circo
 • Aline Vincent Llairó, Acròbata
 • Jordi Freixa Freixa / Chesapik, Treballador de la cultura
 • Javier Manterola Arizmendi, Musikari eta Autonomoa
 • Tónia Coll, Artista, professora Facultat Belles Arts UB.
 • Quim Moya, Artista
 • Cal Gras, Residència d’artistes
 • Lucia Herrero, Fotógrafa artista
 • Albert Tarrats, Artista
 • Bernat Messeguer Perez, Artista de circ
 • Associació Cia Du’K’tO. Companyia de circ i dansa contemporània
 • Marta Mouns, Artista
 • Sara Blázquez, Periodista
 • Eulàlia Ribalta Torrella, Artista
 • Joan Pons i Pons, Escriptura (Literatura)
 • Irene Herbera Ballús, Músic i treball sociocultural
 • Duae Collective, Vivero Cultural / Artistas Residentes en Fabra i Coats
 • Vicenç Sáez de Tejada Escandón, RRPP Teatre Auditori de Granollers
 • Alberr Vinyes, Clown
 • Gerard Fornés, Productor i regidor
 • Javier Villena Garcia, Actor
 • Silvana Solias, Il-lustració
 • Pep Figueras, Músic i professor de música
 • María Di Pace, Music
 • Georgia Bonell, Teatre
 • Santi Careta Arnaus, Músic
 • Coordinadora Cultural 9 Barris
 • Kati Riquelme, Artista
 • Albert Hortal, Voluntari i activista cultural
 • Adrià Díaz Bonet, Actor
 • Natxo Tarrés, Músic
 • Associacio cultural Comediarte. Teatro música danza clown
 • Rita Stivala, Treballadora cultural
 • Susanna Barranco Iglesias, Directora, actriu, documentalista
 • Anaïs Florin, Artista visual
 • Antonio Zafra Ortiz, Marionetista
 • Ferran Font Benito, Actor
 • Sir, Artista
 • Jose Luis Palomino Obrero, Gestor de sala y técnico de teatro
 • Laida Azkona Goñi, Bailarina y directora de escena
 • Cuchara Associació, Fermentació cultural
 • Txalo Toloza-Fernandez, Videasta y Director de escena
 • Carme Puigdevall i Plantés, Dissenyadora vestuari, estilista i figurinista
 • Josep Barcons Palau, Músic i pagès
 • Pol Casademunt, Arts del circ
 • Lola Rodríguez Sánchez, Distribuidora i Productora
 • Mireia Massana, Arts i Educació
 • Raquel Choy Lainez, Directora y Guionista
 • Pep Duran Oller, Contacontes
 • Paloma Hurtado de la Cruz, Creadora e intérprete
 • Maria Cazes, Teatre música
 • Atacatá, Cultura, educación y trabajo social.
 • Pablo Muñoz, Clown & Teatro & Magic
 • Pau Puig Olives, Músic
 • Marc Caellas, Escritor y creador escénico
 • Charela de Veira, Artista y Docente
 • Daniel Rosado Ávila, Coreógrafo – Bailarín
 • Verónica Aranda Casado, Escritora y traductora
 • Rosa Maria Querol Cornudella, Jubilada
 • Sandra Forn. Films de l’Orient. Productora de cinema i audiovisuals
 • Oriol Vázquez Navarro, Actor creador ego.band
 • Arturo Gaya Iglesias, Músic.
 • Sara Pons Company & Cia. El Otro, Clown, Ballarina, Músic
 • Anna Agusti Hontangas, Artista plàstic
 • Pep Puig Pareta, Realitzador audiovisual
 • Ramon Vagué Zuazo, Músic.
 • Beatriz Vilaseca Lligé, Actriu i Sector Cultural
 • Jordi Sanz Rios, Music
 • Núria Navàs, Música
 • Laia Muñoz, Vestuarista
 • Marcela Otárola, Treballadora cultural
 • Joan Casellas, Artista
 • Iris Mur Franco, Acrobacia aèrea
 • Joan Pallàs, Artista de circ
 • Clara Prieto Boix, Artista de circ
 • Gerard Altaió, Poeta
 • Toni Regueiro Nin, Actor
 • José Ramón Insa Alba, Gestor cultural. sector público.
 • Associació cultural La Muga Caula
 • Pere Camps i Campos, Director projecte cultural en xarxa Barnasants
 • Eva Requena, Periodista
 • Julio Fuster, Músic
 • Roberto Romero Zudaire, Performer
 • Montse Romaní, Docent i treballadora cultural
 • Asiris Pastor González, Actriz
 • Jaume Guerra Meneu, Músic
 • Jordi Arqué Casal, Realitzador video
 • Maria Elena Maureso. La Simpàtica Produccions.
 • Caïm Riba Pastor, Músic
 • Miguel Angel Gallego, Performer
 • Natàlia Espinet i Vallès, Dansa- performance
 • Kasba Music, Segell discogràfic
 • Joni D., Activista cultural
 • Juanvi Lladosa, Mùsic
 • Marcos Ubeda i Faus, Músic
 • David Ymbernon, Artista
 • Cía Rebeldías Mínimas danza teatro
 • Dominik Thieme, Tipógrafo
 • Anna Mezz, Artista plástica y visual
 • Maria Thorson, Gestora Cultural
 • Oriol Mora Romagosa, Artista visual i educador
 • Manel Montañes Pons, Gestor cultural i músic
 • GRAF. Plataforma de creació contemporania
 • Eduard Arbós, Artista
 • L’Automàtica, Tipografia i associacionisme
 • Eduard Resbier Vázquez, Artista
 • Marc Torrent Barceló, Il·lustrador, arts gràfiques, músic, docent
 • Sebastià Jordà Ramis, Productor de circ
 • Blai Fontanals Coll, Músic
 • Mark Torrecillas, Circ i tècnic d’efectes especials
 • Cristina Riera Jaume, Treballadora cultural
 • Ferran Garcia Sevilla, Artista
 • Lena Peñate Spicer, Artista visual
 • Marta Dahó, Comissària d’exposicions
 • Roser Blanch Gallego, Fotògrafa
 • Abel Garcia Garcia, Músic
 • Jenny Vila, Productora Creativa
 • Maria Alcaide, Artista visual
 • Martina Manyà, Ilustradora
 • Oscar Rodríguez Díaz, Gestor cultural
 • Elena Gonzalez, Llibretera
 • Jordi Palet Puig, Director i dramaturg
 • Fernando Prats, Artista Visual
 • Aleix Plademunt, Fotògraf
 • Neus Chordà, Comunicació cultural
 • Josvi Muñoz, Músico Profesional Freelance
 • Luca Pagliari, Artista y docente
 • José Luis Miquel, Docent
 • Sara Martín, Educadora y mediadora cultural freelance
 • Clara-Tanit Arqué Cardona, Il.lustradora
 • Irene Estrade Niubo, Artista de Circ
 • Riki Blanco, Ilustrador
 • Àngels Queralt, Producció i distribució d’arts escèniques
 • Josep Sobrevals, Actor
 • Natalia Carminati, Artista
 • Montse Vives Roig, Artista visual i mediadora d’art.
 • Pau Pascual, Actor i director
 • Joan Galí Sanarau, Artista
 • Teresa Marín García, Artista visual, docente e investigadora
 • Joan Ricart, Editor
 • Jordi Fàbregas, Músic
 • Elias Lafuente, Profesor Danza Coreógrafo
 • Marta Pareja, Profesora, mediadora y creadora cultural
 • Ruben Lorenzo (Bantón Circus), Artista de circ
 • Cris Arenas, Actriz
 • Luis Ortas Pau, Director de cine
 • SomosNosotros, Artistas visuales
 • Marcel Pié Barba, Artista i docent
 • Estampa, Col.lectiu artístic
 • Eva Ibanez Cano, Artista plàstica y performer
 • Patricia Aranda Mata, Actriu
 • Ignacio Rivas Fortuny, Payaso, Cuentacuentos y soñador
 • Toni Cots Macia, Arts escèniques i gestió cultural
 • Iván Prado, Clown
 • Olga Marugan Oliva, Artista, docent i investigadora
 • Pallasos en Rebeldía
 • Manu Martinez, Técnic d’il.luminació teatral
 • Neus Salvà Galma, Músic
 • Judit Pruna, Diversitats, cultures, comunitats
 • Carlos Moyano Cantó, Músic, docent de música
 • Mònica Roselló, Artista visual i docent
 • Miquel Garcia Membrado, Artista visual
 • Josep Tort Bardolet, Treballador de la cultura i professor.
 • Vivian Friedrich, Autora y artista de circo
 • María Sánchez Luque, Técnico editorial
 • Lluïsa Sàrries Zgonc, Restauradora d’art contemporani
 • Eider Eguren Goikouria, Artista y Docente
 • Escola de Grallers de Sitges
 • Anna Mas Danés, Treballadora cultural. Art, cultura i educació.
 • Víctor Turull Goikoetxea, Professor de Veu
 • Angelina Llongueras, Actriu, dramaturga i directora escenica
 • Alberto Sanz, Music
 • Elo Vega, Artista e investigadora
 • Bernat Clar Orell, Producció teatral
 • @Poesia.Viral
 • Jordi Ribas, Treballador del so per audiovisuals
 • Isolda Vilaresau i Giner, Treballadora cultural
 • Àlex Nogué, Artista Visual.
 • Gabriel Llinàs, Artista visual i gestor cultural
 • David Puertas, Divulgador musical
 • Rafel Arnal, Músic, videocreador, director artístic del Polirítmia i de l’EIVV
 • Adrià Juan i Garriga, Artista sonor
 • Mònica Fuster, Artista i mediadora cultural
 • Maga Ruiz i Combalia, Gestió Cultural
 • Zoe López, Gestora cultural
 • Sofía Zunino, Artista
 • Núria Garcia Duran, Músic i mestre
 • Pedra. Compañía Artística
 • Guim Camps, Artista educador
 • Marina Pujades Farré, Artista
 • Eva Quintana Ubals, Treballadora cultural
 • María Elisa Al Cheikh, Bailarina y Danzaterapeuta
 • Bidó de Nou Barris (Ateneu Popular 9barris)
 • Guillem Lluís i Luengo, Músic
 • Isabel Bassas, Gestora i productora cultural i audiovisual
 • Montse Esteve, Actriu
 • Manel Trias, Director d’escena
 • Ebri Knight, Músics
 • Joan Moliner, Músic
 • Daniela García, Actriz, dramaturga y profesora de voz
 • Laura Arensburg, Artes audiovisuales
 • Anna Güell Torné, Q-ars Teatre, Teatre
 • Salvador Oliva Suau, Actor, autor i director de teatre
 • Xavi Mañé, Treballador cultural
 • Laia Mora Martinez, Baillarina
 • Encarna de las Heras Ibáñez, Actriz narradora
 • Francesca Zannier, Payasa
 • Jiser Refexions Mediterrànies. Arts visuals
 • Jordi Juanet Julià, Artista de Circ
 • Nemesio Mata Gilete, Artista plástico
 • Laura Benítez Valero, Docent universitària, investigadora i curator independent
 • Dani Gómez Carbonell, Pallasso i Conta-contes
 • Marta Aumatell Bartrina, Gestora cultural, educadora
 • Carlota Masvidal, Escenògrafa
 • Esther Freixa Ràfols, Actriu, creadora i professora de les arts escèniques
 • Berta Garriga Plana, Actriu i acrobata
 • David Climent, Arts escèniques
 • Joan Fontcuberta Villà, Arts visuals
 • Andrea Olmedo Río, Treballadora cultural
 • Imma Prieto, Comissària i crítica d’art
 • Claudia Gonzalez, Gestora cultural
 • Ruth Delgado, Cuentera. Titiritero.clown y vestuarios teatrales
 • Carmen Haro Barba, Profesora universitaria y trabajadora cultural
 • Elena Zanzu, Performer i investigadora
 • Sabela Mendoza Fernández, Gestora cultural
 • Adara Sánchez Anguiano, Ilustración
 • Carles Esteban, Music
 • Pilar Gimeno, Pallassa de hospital, titellaire i actriu
 • Jorge Sánchez Jimenez, Gestor Cultural
 • Marta Gracia Valladares, Treballadora
 • Diego Del Pozo Barriuso, Artista plástico y visual
 • Associació Cultural Nau Bostik, Equipament cultural comunitari.
 • Danilo Adriano Marinho, Poeta/músico
 • Núria Nia, Artista audiovisual i gestora cultural
 • Pol Capdevila, Professor de Teoria de l’Art i de la Imatge
 • Jordi Príncep. Director de l’EtcA, FesticAM i Festa del Mercat a la Plaça d’Ampo
 • Félix Fernández Fernández, Artista multidisciplinar
 • Juliette Beaume, Gestora Cultural
 • Violeta Fatás, danza inclusiva y activismo cultural
 • Commonspolis. Associació.
 • Sara Fontán, Músic i docent
 • Clara Ingold, Actriu i Musica
 • Nadia Adragna, Escritora
 • Albert Coma Bau, Art
 • Azucena González Blanco, Profesora, poeta
 • Javier Cuevas, Artista y curador independiente
 • Adrià Mascarell cia. Pakipaya
 • Mabel Palacin, Artista
 • Jordi Paulí, Músic
 • Veronica Capozzoli, Artista de circo i treballadora cultural
 • Jordi Casanovas Güen, Dramaturg, director i productor teatral
 • Gustavo Giménez, Arte sonoro
 • Tono Cristòfol, Disseny gràfic
 • José Vidal Puente, Músic
 • Begoña Egurbide Margañon, Artista
 • Magdalena Capellà Oliver, Pallassa i investigadora
 • Eduardo Maura, Profesor de Estética e investigador cultural
 • Tere Celis, Docent i treballadora de circ
 • Clau Guerrero Rodríguez, Artista de circ contemporani
 • Dolo Navas, Artista
 • Álvaro Gallego Loroño, Técnico sonido
 • Ingrid Quiroga, Gestora cultural
 • Marta Marce, Artista plàstica
 • Pau Bachero Bertomeu, Actor, Director i Productor teatral
 • La Mecànica, Companyia productora d’Arts escèniques
 • Mikel Aristegui, Bailarín, Coreografo, Docente, Productor
 • Laura Villena Diaz, Poeta
 • Joan Ferrà, Gestor cultural
 • Luis Felipe Alegre Seró, Actor
 • Sergi Boquet, Música
 • Hugo Falcón Eito, Videografo y contenidos audiovisuales
 • Sandra Julve Marín, Arte, mediación cultural
 • Lluís Cabrera Sánchez, Fundació Taller de Músics
 • Rogelio López Cuenca, Artista
 • Raül Perales, Productor freelance
 • María José Casas Inglés, Profesora de danza clásica.
 • Asociacion Trarutan. Arte y naturaleza
 • Ariel Prat, musico
 • FECED – Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza
 • Irma Borges, Narradora, titiriteros, dramaturga
 • Arnau Colom Recasens, Teatre de titelles
 • David García Iruela, Tecnico Sonido
 • Manuel Barceló Serrano (Manel Barceló), Actor
 • Amaia Martin, Educadora, artista
 • Alberto Ibañez Irache, Escultor
 • Jaume Amigó, Pintura
 • Eli Gras, Música
 • Fèlix Pérez-Hita, Realitzador i guionista
 • Jorge Linheira, Xestor cultural
 • Helena Millán Mainar, Títeres de la tía Elena.
 • Cia. Moviments. Teatre i circ
 • Rosa Forteza Nicolau, Artista, creadora i docent en arts del moviment
 • Sonido Tupinamba, DJ
 • Pere Puig Paronella, Il·lustrador
 • María Ruido, Realizadora, artista visual y profesora de la UB
 • Christian Inaraja Genís, Il·lustrador
 • Guillem Vizcaino, Artista de Circ
 • Victoria Kersul, Productora Artes escenicas y audiovisual
 • Maite Aldaz, Investigadora y docente
 • Dino Ibañez, Escenograf-consultor
 • Marissa Paituví, Treballadora cultural
 • Jose Alejandro Navarro Ramos, Actor, Clown, Portor de Circo
 • Pau Catà, Gestor Cultural
 • Olga Àbalos, Periodista
 • Jordi Anglès, Músic amateur
 • Vanessa Moreno Rueda, Educadora
 • Bet Garrell, Arts i Oficis
 • Estrella Hernández Camacho, Gestora Cultural
 • Jordi Solé Andrés, Pallasso
 • Marcel Escolano, Arts i oficis
 • Alba Careta, Músic
 • Caterina Canyelles, Glosadora. Professora. Improversem.
 • Fefa Vila Núñez, Artivista
 • Mara Maso, Gestora cultural
 • Vanessa Segura, Actriu
 • Maria Puertas Malagarriga, Músic
 • La Colectiva Errante. Arte, territorio y pedagogías de contexto
 • Borja Barbesà Palomeras, Periodisme i rodalies en àmbits culturals
 • Marta Sureda Costa, Gestora cultural
 • Olivia Casas Buendía, Music
 • Jordi Castells, Realitzador audiovisual
 • Robi Bertasi, Activista Cultural
 • Adrian Schvarzstein, Artista pluriempleado
 • Kamchatka teatre, Teatre de carrer
 • Ferriol Macip Bonet, Glosador
 • David Riu, Promotor musical
 • M Emilia Nogueras Corral, Artista plástica
 • Brigitte Vasallo, Escriptora
 • José León Sánchez, Artista de circo, payaso.
 • Laura Marte, Artista
 • Patrick González Martino, Actor
 • Pepa Arenós Ardiaca, Actriu
 • Borja Penalba, Músic
 • Montserrat Colomé Pujol, Dansa
 • Mireia Scatti, Actriu
 • Lluis Gomez Roldan, Cant Coral, metge
 • María Bella, Investigadora y productora cultural
 • Frank Buschmann, Artista y artesano
 • Txell Janot, Artista escènica
 • Albert Requena, Actor
 • Xucrut Teatre. Companyia de teatre
 • Maria Jesús Lleonart Fíguls, Actriu
 • Laia Fidalgo, Editora
 • Quim Manyós Balanzó, Músic, director coral i cantautor
 • Antonia Folguera, Aventurera multimèdia
 • Christian Aloy Korn, Músic i productor
 • Ferran Puertas Borras, Músic
 • Diego Bustamante G., Diseñador, miembro de L’Automàtica
 • Nati Ayala García, Per.pintura
 • Beatriu Codonyer, Artterapeuta, docent i Artista Visual
 • José Luis Pascual, Ballarí
 • Violeta Ospina Domínguez, Artista, educadora, migrante, productora sonora
 • Toni Alcalde, Técnico Iluminación
 • Diana Gadish Bonàs, Artista escènica
 • Carme Balada del Romero, Ceramista
 • Associació A Peu de Carrer, Associació feminista d’arquitectes
 • Àlex Carmona, Fotògraf
 • Gemma Julià Dinarès, Teatre
 • Pere Agramunt, Músic
 • Elisenda Trilla Ferré, Realitzadora i guionista.
 • Alba Tejero Iborra, Direcció Audiovisual
 • Cra’p – Practiques de Creació que Recerca Artística
 • Rafa Milán, Treballador públic en cultura
 • Sigrid Kollmannsperger Herranz, Artes escénicas, trabajo corporal, educación
 • Joan Thelorious, Músic i dibuixant
 • Itxaso Corral, Artista
 • Àfrica Llorens, Artista de circ
 • Joan Gil Batet, Actor i Tècnic de so i llums
 • Biscuit. Grup de rock’n’roll
 • Marta Ardiaca Calonge, Cultura
 • Adam Glubinski Letowski, Músic jubilat
 • Maria Eulàlia Valero Llorens, Músic jubilat
 • Jose Arias, Treballador a Cultura
 • Joan Miquel Gual, Professor Història del cinema, activista
 • María Resu Belmonte Giménez, Actriu
 • Rocío Manzano, Arts escèniques i socials
 • Guillermo García Rougé, Ser Vivo
 • Nico Perez, Músico
 • Montse Carreño Pons, Tècnic comunicació de cultura
 • Miquel Barcelona, Coreògraf i ballarí
 • Toni Gutiérrrez, La Fem Fatal, Artista de Circ
 • Javier Gallego Garrido, Músic, poeta i periodista
 • Jorge Desentre Pardo, Realizacion audiovisual
 • Martí Güell, Creador, dansa
 • The Penguins Band
 • Carol Durán Moreno, Músic i Gestora cultural
 • Laia Ramiro Rubal, Gestora cultural i fotògrafa
 • Carolina Torres Topaga, Performer
 • La Barceló, Crítica d’art, comissaria i artivista
 • Rosa Llop, Dissenyadora i investigadora
 • Roser Campi, Diversa
 • Nora Baylach, Ballarina
 • Bruno Sokolowicz Papiol, Comunicació
 • Myriam Swanson, Cantant
 • Eulàlia Santacreu Corria, Mestra
 • Laura Jorquera Callau, Producció esdeveniments
 • Cia Casa Real. Companyia de teatre
 • Maite Besora, Gestió cultural
 • Atxe, Dibuixant
 • Vicente Porcar Arnau, Músico
 • Coco y pincel. Talleres de arte visual y plástico.
 • Blanca Navas, Artista
 • Jordi Turtós Orbañanos, Periodista i programador musical
 • Elva Alimbau Álvarez, Tècnica so i regidora
 • Rubén Besora, Músic, jubilat
 • Sonia Escañuela, Actriu
 • Claudio H. (seudónimo registrado de Claudio Mariano Herchhoren Kaufman), Músic i compositor.
 • Carles Torrent Pagès, Artista multidisciplinar
 • Pilar Aymerich, Fotógrafa
 • Jetti Hoenisch, Gestora Cultural
 • Carles Nogueras Canadella, Biblioteca municipal
 • Paula Kuffer, Professora de filosofia contemporània, traductora, comissària
 • Daniela Rosenfeld, Fotògrafa, gestora cultural
 • Txuma Sánchez, Artista, docente, gestor cultural
 • Jèssica Jaques, Professora d’Estètica i Teoria de les Arts UAB
 • Diana Arcos Vilanova, Compositora
 • Jordi Planet Rovira, Music i productor musical
 • Alberto Soler Lozano, Músico
 • Fernando Paniagua de Paz, Cultura y Economia Social y Solidaria
 • Jordi Martí Fabra, Periodista
 • Lluis Valles, Músic Saxofonista
 • Nadia Hafid, Dibuix
 • Roser Amills, Escriptora
 • Marcantoni Malagarriga-Picas, Fem volar coloms
 • Tanit Plana, Fotògrafa
 • Andrea Valdes, Escriptora
 • Berta Bähr Borràs, Actriu, cantant
 • Mario Torres Tébar, Músic
 • Laurent Jacques Elbaz, Fotògraf
 • Marta Domènech Gutiérrez, Gestora cultural
 • Laia Bonet Jiménez, Gestió Cultural
 • Ateneu Santboià
 • Marina López Planella, Escriptora
 • Carles Novellas, Periodista
 • Nicolás Barbieri, Recerca, docència
 • Diego Garulo, Gestor cultural
 • Produccions Saurines, SCCL, Productora audiovisual
 • Celeste Esbrí Solano, Administrativa
 • Cia Sienta la Cabeza
 • Nyamnyam – Ariadna Rodriguez i Iñaki Alvarez, Treballadorxs culturals
 • Fafa Franco, Artista darte de carrer
 • Lara Fluxà, Artista
 • Mireia Vives Vers, Cantant
 • Pedro Berenguel Nieto, Escritor, ilustrador y diseñador de juegos.
 • Giuliana Racco, Artista
 • Ponteceso Cultura Permanente, Cultura
 • Frederic Font Corbera, Investigador, músic
 • Casimir Jover Reig, Literatura y audiovisual
 • Carme Serna Far, Actriu
 • Consol Saenz Manzanos, Periodista
 • Marcelo Germán Mercadante Coroas, Musico
 • María José González Madrid, Professora i investigadora
 • Xantal Gabarró Morales, Actriu i artista per la transformació social
 • Maria Sellarès Pérez, Art i educació
 • Víctor García Tur, Disseny
 • Ester Vendrell, Ballarina, docent, historiadora
 • Edu Comelles, Artista sonor, músic i gestor cultural
 • Rita Andreu, Treballadora cultural
 • Marta Modrego lo, Danza
 • Sonya Torres Planells, Professora de Geografia i Història i Història de l’Art Generalitat de Catalunya
 • Núria Gómez Gabriel, Investigació cultural
 • Magali Homs, Gestora cultural
 • Tantàgora, Projectes en l’àmbit literari
 • Beatriz Martins, Mediadora cultural
 • Mario Santamaría, Artista
 • Agnès Romeu, Actriu i docent
 • Marcelo Expósito, Artista, docente y crítico cultural. Ex diputado en el Congreso.
 • Saúl Esclarín, Técnico de cultura. Sector público.
 • Sarah Rasines, Gestor Cultural
 • Anna Riera Fonollà, Mestra d’art i creadora d’entorns de joc plàstic
 • Álvaro Manzano, Director de escena
 • Álvaro de los Ángeles, Treballador cultural
 • Ariadna Miquel, Gestora cultural
 • Matias Rossi, Treballador cultural
 • Elena Xibille Riera, Artista de Circo
 • Lis Costa – Habitual Video Team, Treballadora cultural
 • Pedro Locubiche Moreno, Músic
 • Glòria Fernández Macias, Treballadora en cultura i educació
 • Cris Robledillo, Titelles, antropologia i educació
 • Olga Marin, Educació artística
 • Núria Del Campo Balada, Bibliotecària
 • Esther López Martín, Actriu
 • Gerard Valverde Ros, Músic
 • Pere Sánchez Angelats, Tècnic d’arts escèniques
 • Isabel Martín García, Comunicació
 • Esther Lao Alaman, Biblioteca
 • Neus Molina, Periodista
 • Ona Anglada Pujol, Guionista
 • Isabel Gutiérrez Sánchez, Profesora
 • Túbal Societat Cooperativa
 • Jordi Fusté, Músic
 • Josep Piris Anglada, Titellaire
 • Joan Contijoch Amill, Activista sociocultural
 • Manuela Pedrón Nicolau, Comisaria y educadora en arte contemporáneo
 • Joan Contijoch Amill, Activista sociocultural
 • Marc Rius, Actor
 • Lu Pulici, Titellaire
 • Teresa Canas Bozzo, Directora de Teatre
 • Maria Cabrera Callís, Professora
 • Núria Solé Bardalet, Treballadora cultural
 • Manuel Garrido Barberá, Il·lustració / crítica d’art / gestió cultural
 • Jordi Vidal Gómez, Actor i Músic
 • Mariel Soria, Dibuixant de Còmic. Dissenyadora de vestuari. Il·lustradora
 • Oreig Canela, Actor
 • Sofía Puras Peñas, Auxiliar de Sala
 • Meritxell Molins, Dibuix publicitari. Pintografía
 • HOP Festival / Asoc. El Generador Art i Creació Cultural
 • Marina Álvarez-Dardet, Ilustración
 • Rosa Mercader Verdés, Editora
 • Sergio García, Músico
 • Pere Navarro Gómez, Professor universitari
 • Rocio Benavent, Producció
 • Manuela Barile, Artista
 • Thais Hernandez Panadero, Cantaora y profesora
 • Raimundo Viejo Viñas, Profesor, editor, traductor
 • Toni Carlo grup. Música
 • Silvia Caballero Oliva, Artista
 • Marc Valls, Grafista
 • Prandi Elisabeth, Cineasta
 • Gemma Lombart Badal, Treballadora cultural
 • Irene Forment, Productora Audiovisual
 • Rodo Gener, Actor
 • Rosa Agulló Franco, Professora jubilada
 • Tela Marinera Orquestra, Musica
 • Danilo Pioli, Gestor cultural
 • Ana Buitrago Garcia, Bailante y choreografa
 • Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Artistas
 • MaGda Gran, Educadora Musical
 • Diego M. Buceta, Bailarín y coreógrafo
 • Tolo Albertí Bosch, Editor i docent
 • Edurne González Ibáñez, Artista
 • Raquel Vila Arisa, Ilustración
 • Sara Gil Sagredo, Bailarina
 • Joan Lluís Muñoz Moreno, Filòleg, creador i director de teatre
 • Aina Moreno Cortés, Actriu / pallassa
 • Té a tres. Companyia de clown teatral
 • Eva Ma. Serrano- artisànima, Enquadernació artesanal
 • Teresa Arrufat Creus, Mestra
 • Camila Cañeque, Artista
 • La Central del Circ.
 • Ione Hermosa, Gestora cultural
 • Ceci Ràfols Simon, Administrativa
 • Isabel Muñoz, Enseñanza
 • Carles Ibarz Carbó, Muntador, art handler
 • Carlos, Acomodador
 • Fernando Oyaguez Reyes, Técnico
 • Horiginal. Poesia
 • Imma Serra Maroto, Documentalista i educadora
 • Bru Laín, Professor sociologia, UB
 • Joan Muñoz, Músic
 • Mireia Calafell, Poeta
 • Xavier de Luca, Gestor cultural
 • Olga Blanco, Creadora escénica
 • Bea de Rivera Marinel.lo, Creació de llibres d’activitats infantils. Il.lustradora
 • Antonella D’Ascenzi, Creadora, performer, docente de dansa
 • Associació Cultural La Sullivan. Gestió cultural
 • David Saavedra, Periodista
 • Joan Antoni González Serret, Productor de cine
 • Jeffrey Swartz, Crític, comissari, professor d’art i disseny, gestió pedagògica
 • Andrea Cruz, Coreografa, productora y performer
 • Brais Estévez Vilariño, Investigador
 • Roberto Escudero, Músico
 • Anna Subirana Garcia, Cantant
 • Adrián Bernal, Treballador cultural
 • María Quiroga Giralt, Música
 • Elisabet Parés Albors, Gestió Cultural
 • Maria del Mar Alloza Ginés, Educació
 • Mar García Puig, Editora
 • Jesús Etxart, Artista
 • Karakter Studio. Disseny Gràfic
 • Xefo Guasch, Galerista Art Gallery Chez Xefo y artista
 • Maria Casassas i Figueras, Disseny gràfic
 • Marta Forné Aguirre, Montadora d’imatge
 • Mar Hernández Fernández, Ilustradora
 • Arnal Ballester, Dibuixant
 • Laila Tafur Santamaría, Bailarina y performer
 • Felip Pineda, Llibreter
 • Marta Llobet, Treballadora de la cultura
 • Març Rabal, Artista visual
 • Cultura en Vivo Barcelona
 • Yamandú Canosa, Artista visual
 • Núria Tamarit Castro, Il·lustradora
 • Mila Rodríguez Medina, Comunicació cultural
 • Olga Onrubia Nebot, Actriu
 • José Ramón Cuesta Caballero de las Olivas, Comunicación y marketing de artistas (autónomo)
 • Marta Gomariz Mendoza, Ballarina i Educadora Corporal
 • Rut Pin, Regidora d’especracles
 • Lucía Jaén Serrano, Dansa i Educació
 • Olmo Gonzalez, Sector Gráfico
 • Angela Aparicio Blackburn, Trabajo en Cultura
 • A.C. Unha Gran Burla Negra. Asociación Cultural.
 • Anna Faura, Treballador de la cultura
 • Emili Giralt Guarro, Projecte de Cultura en Digital
 • Mercedes Resino, Montadora, guionista y directora
 • Aitana Carrasco Inglés, Il·lustració
 • Rita Merino Diamante, Arteterapeuta
 • María José Gómez, Periodista
 • Mireia Mora, Comunicadora cultural
 • La Familia Inventada. Provocadora de Trobades. Arts escèniques
 • Associació de professionals del circ de la Comunitat Valenciana.
 • Miguel Andrés, Performer i artista visual
 • Ana Henar Lorenzo Vegas, Gestión cultural
 • Eva Valenciano, Treballadora cultural.
 • Fundacions Darder-Mascaró. Debat socio-polític i edició de materials
 • Pat Aguiló, Actriu i traductora
 • Tina Codina, Treballadora en projectes, recerques i accions culturals
 • Mercè Sagrera, Docent
 • Josep Valero González, Voluntari a Fundacions Darder-Mascaró de les Illes Balears
 • Rosa Maria Juanola Miret, Jubilada
 • Clara Nascimento, Actriz
 • Anna Vilamú Bosch, Treballadora cultural
 • Patricia Villanueva Illanes, Responsable de exposiciones
 • David Franch Farré, Creador escènic i professor de teatre
 • Ricard Ibernon Pons, Tinta Invisible SCCL edicions
 • Juli Martí Casals, Artista
 • Jorge Dutor, Artista
 • Julia Homar Persles, Art gràfiques
 • Blanca Viñas, fotògrafa
 • Ana Yael, Ilustradora
 • Manuel Melguizo Urquizar, Luminotècnic
 • Pablo Rega Ramos, Músico
 • Andreu Ubach Peralta, Músic i pedagog
 • Júlia Truyol Caimari, Actriu
 • Alex Panci, Creative Designer
 • Montserrat Cosidó Soley, Artista visual i plàstica
 • Ángela Verdugo Morte, Artes escénicas
 • Gustavo Muñoz Moreno, Artista plástico
 • Carlos Gómez Caballero, Artista
 • María Salgado, Poeta
 • Begoña Arretxe Irigoien, Autònoma
 • Jorge Affranchino, Actor. Director teatra
 • Associació Connexió de Recursos per a l’Acció Comunitària
 • Biel Bennasar Planas, Dissenyador
 • Ángel Roldán, Actor
 • Neus Purtí Cirera, periodista i poeta
 • Esther Rodriguez-Barbero, Creadora escénica y performer
 • Toni Navarro, Investigador independiente
 • Javier Vaquero Ollero, Danza y activismo
 • Xavi Esteban Casas, Director i muntador de cinema
 • Eulàlia Framis Montoliu, Pintora, poeta i arts marcials internes.
 • Eva Mar, Artista plàstica
 • Roger Martínez, Músic
 • Vicenç Boncompte i Beltrà, Aturat
 • Hipólito Patón, Iluminador
 • Siesta, Asociació cultural
 • Patricia Sánchez, Producció cinematogràfica
 • Tribalian. Col·lectiu generador de cultura
 • Mercedes Rodrigo, Artista
 • Daniel Magallón Pérez, Músic i educador
 • Olga Motos, Bailarina, cantante,
 • A Bao A Qu. Cultura, creació, educació
 • Precarias, Associació Cultural.
 • Alba Mayol Curci, Filòloga, traductora i artista visual
 • Eyas Dance Project. Compañia de danza contemporánea
 • Aniol Casadevall, Treballador cultural
 • Merce Framis Montoliu, Teatre de titelles
 • Jordi Soler Galí (Toti Soler), Músic
 • Anabella Pareja Robinson, Bailarina
 • Alicia Reig Jover, Dansa
 • Ignasi Camprodon Subirachs, Teatre
 • Ma.Dolors Castelló Feliu, Joieria
 • Manel Pedrol Medina, Pintor
 • Sergio Delfa, Dinamització cultural
 • Júlia Bonjoch, Actriu
 • Teresa Valero Fernández, Pintora
 • Ramon Farrés Puntí, Traductor
 • Marien del Baño López, Actriu
 • Fito Conesa, Artista/autónomo
 • Xuel Díaz, Actriu/Cantant
 • Montse Costa Canas, Conte contes i actriu
 • Georgina García Puig, Gestora cultural
 • Jordi Llordella, Actor
 • Rafa Alguer Romero, Escultor
 • Xavier Serra, Fotògraf i tècnic d’il·luminació
 • La Tinta del Poble Sec
 • Víctor Pérez Ballestero, Assistent d’artistes
 • Marta Boan, Joiera i professora de joieria
 • Maria Romero García, Ilustración, diseño, video
 • Alfredo Coduras, Periodista i poeta
 • Roser Mendoza, Treballadora pública en cultura
 • Esteve Ferrer, Actor, director d’escena i dramaturg
 • Oriol Genís i Vilà, Actor de teatre
 • Natalyd Altamirano Huanca, Artes escénicas
 • Susana Garcia Montes, Sastressa
 • Violeta Monge Moreno, Artista
 • Fernando Botifoll Pérez, Actor y pedagogo teatral
 • Joan Garcia i Ruiz, Músic
 • Natxo Jimenez, Trompetista
 • Marta Bassols Ródenas, Redactora i guionista
 • Conxita Rodríguez Isart, Il.lustradora
 • Zoe Gyssler, Bailarina / coreografa
 • Marc Carrizo Vilarroig, Arts esceniques / ballarí
 • August Viladomat, Iluminador i tecnic
 • Joana Maria Sampol Mas, Assessora Lingüítica
 • Marcos Sumavielle Rodríguez, Infermer
 • Román Yñán, Fotògraf i editor
 • Jaume Salvadiego Bonet, Artista
 • Víctor Octavio Malagarriga Guerrero, Actor/animador
 • Marta Hernández Pibernat, Col·laboradora editorial, traductora i correctora
 • Melissa Lima Caminha, Payasa educadora investigadora y madre
 • Diego Rey, Artistas plástico
 • Slow Walk Music
 • Oscar Abril Ascaso, Activisme cultural
 • Javi Zarco, Manager, productor musical
 • Silvia Fernández Fernández, Bibliotecària
 • Frederic Bonas Pahisa, Artista
 • Miquel Carbonell Amer, Òptica
 • Maite Ponsoda Balaguer, Profesora de danza
 • Aiala Echegaray, Bailarina
 • Begoña Rio, Titiritera, actriz y payasa
 • Muntsa Rius, Actriu Cantant i Professora de cant
 • Input, Compañía de danza
 • Anna Agudo Llobera, Música
 • Sergi Cardona, Gestió cultural
 • Toni Ancillo Peña, Tècnic de llums
 • Ana Lifante Rubira, Bailarina, gestora cultural
 • Kirby Navarro, Cantante y Actriz
 • Agustí Delgado, Professor de música
 • Chin Pang Ling Cheung, Técnico comercial
 • Xavier Ribera-Vall, Baríton
 • Jordi Fernàndez, Dissenyador gràfic
 • Celia Vanesa Garcia Tello, Diseñadora Gráfica
 • Nancy Garín Guzmán, Investigadora, docente free lance y curadora.
 • Pilar Andrés Contreras, Danza
 • Marc Cano Grebol, Dissenyador de llums per a dansa i teatre. Músic i il·lustrador.
 • David Flor, Maestro de Música, Conserjería de Educación, Madrid
 • Montserrat Marfany Graupera, Ceramica i escultura
 • Ioar Fernandez Anduiza, Bailarina
 • Carlota Oliva Ericsson, Gestora cultural
 • Grigri Projects, Producción e intervención comunitaria
 • Mar García Serrano, Danza y circo
 • Sara Agudo Millán, Artista
 • Berta Pascual, Dansa
 • Enric Cassu Camps, Gestor Cultural
 • Arantza López Medina, Creadora escènica
 • Ariadna Puig Boronat, Actriu
 • Artefactum , Mediació i investigació cultural
 • Alba Rihe, lijadora cultural
 • María Redondo Zahonero, Bailarina
 • Asier Gogortza, Fotógraf
 • Labuena Compañía, Companyia d’arts vives
 • Anabel Lorente, Artista i dissenyadora de projectes culturals.
 • Silvia Di Salvatore, Músic i ex “informadora” a un museu
 • Taller Placer, Producción Cultural
 • Vicente Arlandis Recuerda, Coreógrafo
 • Duen Sacchi, Artista y escritor
 • Antoni Casassas i Bover, Arts plàstiques i visuals
 • Rosalía Zanón Seijo, Bailarina, creadora en artes escénicas
 • Marta Mo, Diseñadora y estilista
 • Mag De Santo, Artista y escritor
 • Jon Unanua, Músic
 • Coral Herrera Gómez , Escritora
 • La Dixit, Multipotencial – Arte Infinite
 • Ana Torres Martinez, Bailarina y artista a nivel personal
 • Ignasi Parron, Educació
 • Pierre d. la _(Pedro Perún Serrano), Artista
 • Eulàlia Cuxart Benas, Música, gestora cultural i conta contes
 • Maria Almudéver, Actriu
 • Ana Perpinyà, Artista pintor
 • José Blasco Pastor, Ballarí
 • Javier Hedrosa, Dansa contemporania
 • El Palomar (Mariokissme and R. Marcos Mota). Colectivo artistas queer
 • Jaume Ferrer i Puig, Professor i investigador
 • Julia Ramírez Blanco, Docente universitaria
 • Marc Vaíllo, Música
 • Atic Heredia Deba, Coreografo
 • Javier Sánchez Martínez, Comisario de exposiciones
 • Roberto Romei, Director teatral i docent
 • Adrián Vega , Bailarín
 • Laia Colell Aparicio, Acció cultural
 • Gisela Arnao Batalla, Actriu
 • Joan Planelles, Sector Audiovisual
 • Cristina Ferré Auqué, Artista Visual
 • Laia Soler i Picanyol, Comunicació
 • Col.lectiu Penja’m. Música, Dansa i Performance
 • Maria Domènech Gimenez, Diseñadora de iluminación
 • Isabel Lucia Mazo, Gestora cultural
 • Irene Alvarez Coto, Bailarina y productora de eventos
 • Dan Suarez, Personal trainer
 • Francesc Foguet i Boreu, Professor d’universitat
 • Nene Coca, Gestor cultural
 • Raul Ortega Moral, Producción cultural
 • Roser Colomar Palazón, Treballadora cultural en entitats independents i institucions
 • Conxita Olivé, Mestra jubilada
 • Francesc Torres, Artista visual
 • Pilar Barrio Navascués, Gestora Cultural
 • Idensitat. Entitat de cultura independent
 • Roser Oduber Muntañola, Artista, gestora cultural, directora del Centre d’Art Cacis El forn de la calç
 • Aroa Blanco Etxaburu, Artes escénicas
 • Carme Bou, Professora de secundària
 • Gerard Quintana, Músic, escriptor, activista
 • Teresa Vallicrosa, Actriu
 • Biel Querol, Actor
 • Sindicat de la música valenciana. (SIMUV).
 • Mattia Russo, Tècnic de llums
 • Samuel Mestre García, Restaurador d’Obres d’Art
 • Josep Pérez Escolà, Músic
 • Jordi Clusa Gironella, Pintura
 • Xavier Theros, Escriptor i antropòleg
 • Laura Cornejo, Docent d’Història de l’art, comissària d’exposicions, investigadora
 • Tona Coromina, Artista multidisciplinar
 • Javier Sahuquillo Vallejo, Dramaturg, director d’escena, investigador I docent teatral
 • Tristan Meyer Hidalgo, Editor y realizador
 • Mireia Peña Busquets, Pallassa
 • Eder Portolés, Música
 • Ferran Aguiló i Sureda, Periodista
 • Marc Rodrigo Gutierrez, Artista
 • David Ventosa, Danza, Circo y Teatro
 • Matilda Espluga Solé, Actriu
 • Pep Garcia Orri, Productor Cultural i escriptor
 • Josep Maria Mestres Illamola, Teatre
 • Amanda Díaz Gomar, Gerent Sotabosc música
 • Marc Samper Vidal, Realització Vídeo i Cinema Freelance.
 • Pia Crozet, Escultora
 • Laura Pons Olives, Actriu
 • Raquel Gonzalvez, Gestora Cultural
 • Michael Woitass, Informático
 • Xavi Santillana i Sainz (Laserdics), Música
 • Dúnia Pulido Gallart, Dansa
 • Ainhoa Alberdi Gisasola, Teatro y danza
 • Concepción Chillón Domínguez, Investigadora independiente
 • Ayelén Salerno, Fotógrafa y comunicadora social y cultural
 • Santiago Piccilli, Musico/artista visual
 • Lautaro Reyes Sáez, Investigación escénica
 • Manu Goñi. ArteD., Clown sostenutto (Patinador clown)
 • Elsa Mateu Tricás, Músico
 • Gerard Cañigueral Olivé, Music
 • Alain Baumann, Mùsic
 • Josep Brosa Vicente, Artista-treballador cultural
 • Maria Ruiz, Gestió Cultural
 • Joana V Viusá, Periodista
 • Antonio José López Fernández, Artista y gestor cultural
 • Maria Ribera Salvador, Artista. Docent.
 • Dario Corbeira, artista y editor
 • Leire Garrido Millan, Actriz y bailarina
 • Mireia Farrarons Montmany, Producció de Teatre
 • Natalia García Muro, Bailarina
 • Maria del Mar Maestu Sala, Actriu, cantant, mestra
 • Laura Torres, Artista
 • Lucy Tcherno Ivanenko, Artista multidisciplinar i agitadora cultural
 • Mònica Barrieras Angàs, Professora, lingüista
 • Alacalle. Accions comunicatives
 • Lluís Vecina Rufiandis, Sense especialitat concreta
 • Democracia. Colectivo artístico
 • Daniel Fontrodona, Técnic de so Cinema
 • Marta Fontanals Camprubí, Associació Cultural Arco y Flecha
 • Josep Duran Muntada, Realitzador audiovisual, fotògraf i músic
 • Emma Oliveras Torras, Gestió cultural
 • Carme Magem Villanueva, Cartera
 • Maia Villot de Diego, Artista
 • Yolanda López, Poeta, ballarina, pintora
 • Iris Borràs Anglada, Dansa i artista multidisciplinar
 • Juana Maria Peralta Bibiloni, Actriu, productora i distribuidora
 • Joan Domenech, Director tècnic teatre
 • Dorothee Schmitz, Jubilada
 • Equipo de We Exist
 • Lorena Ros Sanz, Fotógrafa
 • Paula Valbuena Rivera, Bailarina de danza española y flamenco y actriz
 • Alba Monart, Pianista, professora de música, musicoterapeuta i sonoterapeuta
 • Ramon Faura Coll, Professor, músic i arquitecte
 • Marga Socias, Arts escèniques
 • Pau Puig Barbena, Músic
 • Lidia Barbara Kopczynska, Fotografía
 • Montse Muntada Molas, Jubilada
 • Joan Roura Herrero, Actor i director d’escena
 • Marta Genís Martinez, Il·lustradora, dibuixant
 • David Leira Berenguer, Docència
 • Esther Villa, Cantant i educadora artística.
 • Associació per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil del Prat de Llobregat.
 • Quim, Massana
 • Lourdes Ortega Moral, Mestra
 • Escola d’Arts Escèniques de Manresa – EAEManresa
 • Llorenç Perez Balaguer, Art dramàtic
 • Maria Cofan Esteba, Músic (trombonista)
 • Pere Faura / La Diürna, Arts Escèniques
 • Alba Ramírez, Trompista
 • Antoni Moreno Andreu, Músic
 • Balkan Paradise Orchestra, Grup de música
 • La Infinita de l’Hospitalet. Espai de producció i residència arts vives i visuals.
 • Marina Aresté Dolcet, Historiadora de l’Art
 • Llapispanc, Artista i docent
 • Jaume Cabezuelo Martin, Professor i artista visual.
 • Carolina Olivares, Productora i activista cultural
 • Néstor Noci, Comunicació en l’àmbit musical
 • Luisa Bañeras, Eventos
 • Fàtima Campos Trepat, Ballarina i Coreògrafa
 • Mohamad Bitari, Escriptor, poeta i traductor
 • Anna Solís, Artista, producció, gestió, regiduria.
 • Marta Galán Sala, Arts escèniques i comunitàries
 • Neus Pàmies Juárez, Actriu
 • Enrique Sebastián de Benito, Circo, teatro de calle
 • Jose Manuel Tienza Corchero, Coordinador de proyectos culturales
 • Paqui Borjas / Expressa’t, Educació emocional arts escèniques
 • Pepa Armenté Subirada, Escultura
 • Maria Teresa Méndez Baiges, Historiadora del arte
 • Alberto Fadon, Producción de eventos, giras, festivales
 • Elena Monge Moreno, Restauración
 • Daniel Rived Magem, Actor
 • Xavier De Torres, Creatiu en pintura i escultura
 • Laura Lacueva Márquez, Músic i pedagoga
 • Olatz Azcona Saldías, Directora d’art
 • Aitana Herranz, Técnica de iluminación de espectáculos
 • Daniella Isamit Morales, Artista visual
 • Mario Solís – Cia. Alboroto, Titiritero
 • Veronica Valentini, Curadora, mediadora, educadora
 • Albert Vizcaino, Music
 • Àlvar Roda Fábregas, Cantautor
 • Cristina Garcia Prats, Music i autora artística, tallerista en ERTO
 • Roser Ramos Salvadó, Docent
 • E.M.M.A. Experimentar modos y metodos artisticos. Asociación sin animo de lucro para las artes y cultura
 • Cristina Castellà Reverter, Ballarina
 • Alèxia Lleonart, Professora ensenyaments artístics i artista
 • Concomitentes. Asociación cultural ciudadana
 • Dani Mora Francitorra, Docent en TIC
 • Irene Pecchioli Casassas, Educació i música
 • Mónica Almagro, Danza terapeuta
 • BAR Project. Asociación sin animo de lucro para las artes
 • Oskar Luko, Actor
 • Albert Alcoz, Cinema i Arts visuals
 • Isabel Lleó Ivars, Educadora de Museus
 • Moha Amazian, Actor
 • Carmen Garcia Herrera, Jubilada
 • Miquel Barceló Ramis, Teatre i música
 • Marià Dinarès Coma, Professor d’Art
 • Abel Folk Gilsanz, Actor
 • Carmelo Vázquez, Técnico audiovisual eventos culturales y médicos
 • Santpedor Art i Creació. Dinamitzadors socioculturals
 • AVALEM Associació Valenciana d’Educadors de Museus i Patrimonis.
 • Iris Hernández Gómez, Gestora y mediadora cultural
 • Francesc Perez Domene, Actor
 • Àngels Miralda, Comissaria
 • Florencia Kettner, Artista
 • Maria Reyes Olloqui, Artista, pintora, il.lustradora
 • Manel Esclusa Canals, Fotògraf / Professor
 • Oliver Marcos, Teatro y performance musical
 • Laura Ginès, Cinema d’animació i docència
 • Tere Recarens, Artista visual
 • Jordi Sánchez Monsó, Músic
 • Toni Rumbau, Teatre, revista Putxinelli I Titeresante
 • Pere Ginard, Il·lustrador i animador
 • La Fanzinoteca. Associació cultural, anarxiu
 • Jordi Coromina Pi, Actor
 • Miguel Jiménez Soto, Música
 • Projek Visual. Creadors de continguts audiovisuals
 • Mònica Pagès Santacana, Periodista
 • Antic Teatre Espai de Creació.
 • Semolina Tomic, Artista independiente
 • Slow Center Palma, Artes escénicas
 • Peru Calabaza Saban, Dramaturgo y activista socio-cultural
 • Àngela Fernández, Professora secundària
 • Bit Lab Cultural Cooperativa
 • Àngel García, Fotoperiodista
 • Daniel García Andújar, Artista
 • Quim Garcia, Tècnic de so i músic
 • Materic.org – espai de creació y pedagogía radical.
 • Lúcia Andújar, Audiovisual
 • Joan Reverte, Titellaire
 • Marina Barsy Janer, Artista, curadora i investigadora
 • Montse Faura, Músic. Programadora artista i activista cultural
 • Isil Sol Vil, Artista, curadorx i investigadorx
 • Marta Moreno Muñoz, artista performance y activista
 • Empremta. Festival internacional de performance.
 • Montse Faura, Músic. Programadora música i activista cultural
 • Patricia Morales Pons, Artista
 • Maite Garbayo Maeztu, Investigadora, historiadora del arte
 • Guillermo Bermúdez Alvarado, Artista Visual, Creativo y Realizador Audiovisual
 • Susana Lanaspa Benítez, Animadora sociocultural
 • Xavi Isern, Musica i disseny
 • Miguel Ángel Karames, Director de escena, actor, gestor cultural.
 • Baraka Project. Arte y cultura
 • Oriol Pujol Fernández, Músic
 • Armengol Torres Portella, Music.
 • Nil Villà Taberner, Músic
 • Pere Jané, Docent, coreògraf i ballarí
 • David Peralta, direccio de 9circ.produccions i 9circ social illes Bakears.
 • Teresa Ribas Puig-agut, Narradora de contes i membre del SAC
 • Nancy Garín Guzmán, Investigadora, docente free lance y curadora.
 • Jordi Rico Fabregas, Actor
 • Adrià Aguilera, Músic
 • Tiffany Carter, Traductora, escriptora, actriu i inactriu, entre d’altres
 • Sílvia Mestres, Multidisciplinar
 • Sacramento Pérez Gil, Funcionaria
 • Marta Sirvent Escué, Mestra esp. música
 • Eva Jové, Artesana tèxtil
 • Yacine Belahcene, Músic
 • Víctor Diaz Rafels, Tècnic Audiovisual
 • Tristán Pérez-Martín Ríos, Fotògraf i realitzador vídeo
 • Teresa de la Torre Fornell, Musica
 • Elisa Rapado Jambrina, Pianista
 • Antonio Gil, Musico
 • Josep Pedrals, Poeta
 • Jesús Galdón, Artista visual/dissenyador
 • Aurelio Castro Varela, Investigador i docent
 • Carolina Jiménez, Comisaria
 • Clara Del Baño Pérez, Gestora Musical
 • Marta Pawlikowska, Profesora, Arteterapeuta, Actriz
 • Isabel Bartino, Escola de dansa
 • CIATRE, Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya
 • Xavier Acarín, Comissari i docent
 • Cristina Vilaró Montaner, Treballadora cultural
 • Kevin Antequera, Ballarí
 • Anet Duncan, Pintora
 • Andreu Parcerisas Schafferdt, Gestor cultural
 • Laia Santanach, Coreògrafa, ballarina i docent
 • Blanca Almendariz Granero, Cinema i educació
 • Violeta Segura Celma, Jubilada regidora d’espectacles
 • Mario Espinoza Pino, Filósofo e Investigador Social
 • Vicenta Ndongo de la Cruz, Actriu
 • Esperança Holgado Duarte, Membre Taula d’Arts Visuals
 • Laila Tafur Santamaría, Bailarina y performer
 • Elena Rueda Alcaide, Artista
 • Stéphanie Barbié, Joyera
 • Aina Sallés Perramon, Pintora
 • Mireia Mestre, Conservació-Restauració Béns Culturals
 • Elena Moreno Ayllon, Monitora de menjador, lloguer turistic i artesana
 • Marga Sánchez González, Regidora de espectáculos
 • Blanca Calvo, Circ
 • Antoni Bueso, Eascenògraf i docent
 • Laia Sanmartin, Actriu
 • Clara Casals Mestre, Ballarina
 • Rafael Cornudella, Professor universitari
 • Paula Pin Lage, Artista
 • Catalina Perelló Galmés, Músic
 • Marina Sáez, Il·lustradora
 • Arnau Pons, Escriptor i traductor
 • Juan Arteaga Villar, Trabajador cultural
 • Jordi Guillumet, Fotògraf. Comissió Impuls Pla nacional de Fotografia.
 • Alfonso Méndez Perez, Músico
 • Héctor Puigdomènech Gómez, Ballarí
 • Eñaut Tolosa García, Guionista
 • Roser Vernet Anguera, Polièdrica
 • Jacobo Sucari, Video artista y profesor
 • Aleix Moya, Discografica
 • Erika Perotti, Vestuario escénico
 • Begoña Tena, Autora, actriz y directora de teatro.
 • Centre Quim Soler. La literatura i el vi.
 • Margarida Troguet Taull, Treballadora cultural
 • Ximo Flores, Artista Escénico
 • Sheila Eroles, Producció teatral
 • David Carratalá, Ingeniero de Sonido, productor musical en El Gabinete Hermético
 • Antoni Vicenç i Cerdà, Artesà i venedor ambulant
 • Antonio González Chamorro, Gestor cultural, artista y profe de yoga
 • Nuria Olive Belles, Audiovisual
 • Christina Schult, Artista (ugh)
 • Ignacio García Sánchez, Artista
 • Jesús-Teodoro Martín Sánchez, Artista plástico
 • Nuria Olive Belles, Cineasta- audiovisual
 • Elena Gilda, Estudiant, treballadora cultural i teleoperadora
 • Joaquim Bigas Bassart, Coreògraf
 • Gregor Siles Molina, Dinamitzador socio cultural
 • Anna Farriol i Cruells, Actriu
 • Nadia Sanmartin, Artista plàstica i grafista
 • Neus Abellan, Músic i compositora
 • Miquel Valls Colomer, gestor cultural
 • Salvador Suau Comas, Músic
 • Rodrigo Traverso, Editor de video
 • Montse Amat Garcia, Actriu
 • Ingrid Guardiola, Professora, investigadora cultural
 • Gemma Palà Aparicio, Compositora i pallassa. Videoclownferencia. Passesllargues.
 • Júlia Badrenas Gorchs, Estudiant
 • Oumar Badiane, Maquinista
 • Colectiva Observatorio Cultural Feminista
 • Isabel Garnelo Díez, Artista e Investigadora
 • Olga Iglesias Jodar, Gestora cultural, cineclubista
 • Joan Enric Gimenez Albiach, Pensionista
 • Rosa Obiols, Pintora retaulista
 • Anna Cayuela, Artista
 • La Fundició, Cultura
 • Sílvia Amigó Cuscó, Treballadora cultural
 • Paloma Mateos, Gestora cultural
 • David Mallols, Artista escénico
 • Ángeles Castuera, Comunicadora cultural i actriu
 • Hara Alonso, Pianista y compositora
 • Carlota Grau Bagès, Treballadora cultural (dramaturga, ajudanta, directora, intèrpret)
 • Mercè Compte Martínez, Mestra jubilada
 • Roser de Castro i Pascual, Dramaturga i actriu
 • Stefanie, Actividades artisticas
 • Abel García Lacuesta, Actor/Cantant
 • Clara Plasencia Taradach, Editora
 • Angèl Mateo, Dancer
 • Ada Diez, Ilustradora
 • Claire Suaud, Traductora
 • Estela Rodríguez, Profesora
 • Gina Cubeles i Bonet, Artísta Plàstica i escenógrfa
 • Antoni Folguera Bonjorn, Mestre
 • Joan Pons Alzina, Patrimoni documental i recerca
 • Trànsit Projectes, Gestió cultural
 • Sergi Clavé Clos, Artista i music
 • Miguel Borines, Titiritero /Actor
 • Izaskun Ortega Coronado, Ballarina Professional de Danses Urbanes I Organitzadora d’esdeveniments
 • Raul Manchon Soria, Music
 • Àngel Mestres Vila, Gestor cultural
 • Helsinkipro. Segell & Managament & Booking
 • Pol·len edicions sccl. Edició, ecoedició, pensament crític
 • David Ribes, Gestor cultural
 • Andreu Carandell Gottschewsky, Actor i escriptor
 • Bru Aguiló, Fotògraf
 • Núria Llorca – Walrus, Producció d’esdeveniments culturals
 • Pere Anglas i Mora, Actor i escriptor
 • Nuria Canela Escamilla, Productora i manager arts escèniques
 • La Intrusa Danza SL
 • Marc Villanueva Mir, Artista escènic
 • Antoni Miquel Morro, Escultor
 • Noel Quintela Fernández, Ballarí
 • Engruna Teatre
 • Estefanía Rodero, Investigación en políticas culturales
 • Asociación Fractals Educación Artística
 • Úrsula Garrido Garcia, Actriu
 • Oriol Blanchar Esteva, Arts Escèniques
 • Ada Cusido, Actriu
 • ACPDC, Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
 • Marina Ramisa, Restauradora de patrimoni cultural
 • David Albet, Músic
 • Teresa Iglesias Casals, Gestora cultural
 • Alberto Ardid, Artista plástico
 • Roberto Gomez Luque, Ballari
 • Luci Gutiérrez, Il·lustradora
 • Laia Colell Aparicio, Acció cultural
 • Jorge Heredia Mera, Ballarí
 • Gemma Charines Pedrero, Actriu, narradora i docent teatral
 • Catalina Coll Marí, Mestra jubilada
 • Carlos Malicia, Música
 • Eduardo García Gumiel, Audiovisual
 • Marta Amat, Fotògrafa
 • Elia Lopez Gonzalez, Ballarina
 • Alfons Martinell Sempere, Professor
 • Associacio Mutuo. Centro de Difusión Cultural
 • Alfred Domenech Guillen, Music
 • Marta Oliveres i Tortosa, Gestora cultural
 • Michelle Felip, Gestora Cultural
 • Robert Armengol Díaz, Professorat música. Músic
 • Xabyer Cámara Gutiérrez, Actor i director de teatre
 • Eleonora Martínez, Docente y coreografa danza contemporánea
 • Maruja Limón, Músiques
 • Alessandra Erriquenz, Artista
 • Centre Artesà Tradicionàrius
 • Cristina Beatriz Cortés Alberti, Bailarina, profesora, coreografa
 • Elena Fortuny Gallego, Actriu, directora i docent
 • Rocío Pérez Hernández, Artes vivas y educación
 • Martín Elfman Prepelitchi, Ilustrador
 • Elisenda Fàbregas, Música i musicoterapeuta
 • Lucía de la Guia, Actriz
 • Glòria Ribera Gibal, Actriu cupletista
 • Angel Muñoz Sanchez, Técnico en emergencias sanitarias
 • Martí Hosta, Músic
 • José y sus hermanas. Creadores escèniques
 • Jaume Reus, Gestor cultural
 • Montse Fransoy Bel, Il·lustradora
 • Javier Puértolas, Artista visual
 • Álvaro Sánchez, Tècnic de so i músic
 • Andrés Herrera, Actor
 • Larpenteur Cyrille, Artista
 • Marc Ribera Valls, Tecnic Audiovisual
 • Pablo Domichovsky, Artista de circ
 • Marina Valeria Benites, Artista de circo
 • Xevi Dorca, Coreògraf, ballarí
 • Pablo Lópiz Cantó, Escritor y profesor de filosofía
 • Alex Rubio, Director, Coreografo, Actor, Bailarin.
 • Teresa Montsech Vilaseca, Arts plàstiques i Educació Infantil
 • Propaganda pel fet! SCCL.
 • Judith Sunyer i Romero, Dj
 • Jordi Sala Delgado, Tècnic de l’espectacle
 • Olga Muñoz Blasco, Artista visual i Restauradora
 • Noguer Castellví, Professional independent
 • Albert Susmozas, Tècnic de so i músic
 • Xavi Feliu, Tecnic regidor i produccio d espectacles
 • Juan Dorado Romero, Profesor e investigador
 • Lara Portolés Argüelles, Librera, docente
 • Xavier Mestres Traveria, Actor músic
 • Núria Guiu Sagarra, Coreògrafa i ballarina
 • Toti Todó, Fotògraf jubilat
 • Xavier Pàmies Serralta, Actor, director i docent.
 • Raquel Gualtero Soriano, Bailarina
 • Rubén Campoy Batalla, Tècnic de so
 • CIA. Antzoki Teatteri, Producció i creació d’espectacles
 • Ernesto Rodríguez, Imitador de voces
 • Tony Casla, Creador escènic
 • La Trama Produccions SCP.
 • Alhena Production
 • Joan Ernest Castells, música
 • Jose Antonio Martinez Martinez, Actor
 • Aúpa Teatro
 • Pau Faus, Cineasta i artista visual
 • Sindicat de riggers
 • Mancebía Postigo, Edició expandida
 • Marta Fiol, Cantant lírica, performer
 • Esther Montoriol Palmés, galerista
 • Angel Distéfano, Músico- escultor sonoro
 • Irene Vallès, Treballadora cultural
 • Sergi Botella Llongueras, Artista – Gestor
 • Francesc Sau Giralt, Gestor Cultural
 • Carolina Rubio, Ballarina
 • Ivan Férez Calavera, Tècnic de so, músic i professor
 • Mateo Lopez Feijoo, Director artístico
 • Vanessa Margó, Actriu
 • Sam Gutiérrez Cid, Actriu, improvisadora i docent.
 • Clash City Rockers. Grup Músical
 • Martí Anson Fradera, Artista
 • Josep Maria Fita, Treballador cultural
 • 1m+kLadyDi Producciones
 • Roser Tutusaus Màrquez, Coreografa i ballarina
 • Ana Huertas Calatayud, Recepcionista
 • La Perver. Espacio fotográfico
 • Toni Español, Music
 • Cris Fortuny Palà, Gestió cultural
 • Jesús Estevill, Músico y Filósofo
 • Xulia Vicente, Il·lustradora i dibuixant de còmics
 • Débora Martínez Sánchez, Profesora de fotografía
 • Homesession. Espai d’art visual
 • Jordi Mas Palacios, Artista de circ
 • Fur Alle Falle. Producción y agitación cultural
 • Julia Gomez Avilés, Bailarina
 • Xavier Checa Cruz, Músic i tècnic de so
 • Marçal Bayona, Actor
 • Esther Más Adrover, Gestora Cultural
 • Marisol Rufo Trenado, Ballarina
 • Alex Llorca, Ballarí, actor
 • Asociación Rural Contemporánea
 • César Ordóñez Benages, Artista visual
 • Lucía Márquez, Periodista
 • Alba Martinez Folgado, Comisaria independiente
 • Luis Navarro Monedero, Escritor
 • Cristian Nadal Aguado, Tecnic AAVV
 • Narcís Diaz Pujol, Artista i docent
 • Alex Miró, Músic
 • Josep Lamata Fernàndez, Regidor d’esdeveniments
 • Associació Mecànic. Centre cultural
 • Pedro Ramos, Técnico de so
 • Roberto David Piqueras Leza, Educador Social i Creatiu
 • Meritxell Vera Terradellas, Voluntària
 • Diana Hermoso, actriu
 • Pere Pèries, Escriptor, dramaturg, músic.
 • Claudia Garcia Moreso, Professional de la dansa
 • Antònia Jaume Riera, Actriu
 • Kata Balogh, Ballarina, creadora i gestora cultural
 • Gloria Vilches, Gestora cultural
 • Lali Canosa de Puig, Artista visual
 • Antonio Corral Aguilera, Bailaor
 • Mos(k)art, Arts escèniques i visuals
 • Jordi Raventós i Freixa, Professor de música
 • Iban Buerba, Artista aturat
 • Sebas Cabero, Artista visual
 • Mercè Pomer, Gestora cultural
 • Mar Pawlowsky Ferret, Actriu, creadora i productora de teatre
 • Sole Parody, Música
 • Amanda Alonso, Periodisme cultural
 • Ana Gamiz, Generadora de contingut virtual
 • Carles Bibiloni Bertran, Tècnic iluminació/operador
 • Marta García, Trabajadora cultural
 • Javier Martín, Coreógrafo e investigador
 • Natalia Barraza, Direcció i dramaturgia noves escenes
 • Ana Moliner Roca, Educadora MNAC
 • Aurora Pina Montoya, Bailarina
 • Christophe Sainsot Tintou, Músic i Actor
 • Laura Borràs Dalmau, Il.lustradora i professora d’universitat a temps parcial
 • Helsinkipro. Management i Booking musical
 • Marta Pérez, Creadora Escénica
 • Oriol Flo i Martinez, Música
 • Enric Juste Noe, Realitzador audiovisual, muntador i operador de càmera
 • Ernesto Barba Gómez, Periodista musical / Programador
 • Olga Sureda, Gestora cultural
 • Clara Gayo, Dramaturga
 • Elisa Arribas Álamo, Artistica
 • Francesc Solà Ferreres, Professor de música
 • Rafael Mendez Masia, Bailarin y coreografo
 • Daniel Lumbreras, Músic
 • Joana Sanchez Trullols, Artista visual
 • Martí Jasanada Massana, Tecnic
 • Catastrofe Club. Projecte musical d’agitació sociocultural
 • Meritxell Cucurella-Jorba, Poeta
 • Jordi Soriano, Actor
 • Eloisa Otero, Periodismo, escritura, poesía, artes y letras
 • Agustí Roé Juan, Músic, Professor de música
 • Maria Camats Malet, Docent de música
 • Eva María Domingo Martínez, Actriz, música
 • Maria Camats Malet, Docent (música)
 • Ainhoa Hernández Escudero, Coreógrafa y curadora
 • Guillem Mudoy, Psicòleg i artista
 • Viviane Calvitti, Artista, Docente
 • Forn de teatre Pa’tothom. Teatre de l’oprimit
 • Jaume Pallardó, Músic
 • Cristina Rodríguez Contrera, Gestió Cultural
 • Ismael Moll Pelegrí, Arqueòleg, agitador cultural i punkautor
 • Susana Fernández, Administració recerca patrimoni cultural
 • Anna Chiva Tàrrega, Cantant, actriu i mestra de cantant
 • Paula Tato, Ballarina
 • Antonio López Sebastián, Trabajador de Museos
 • Pep Ricart Leal, Actor
 • Lucia Calvo, Comunicació cultural
 • Andres Navarro, Actor
 • Raúl Heras, Bailarín, Coreógrafo y Docente
 • Heba Prieto, Caracterizacion
 • Rosa Maria Herrador Montoliu, Ballarina, coreografa
 • Eva San Martín Tarragó, Comunicación Cultural
 • Josep Jorba Vidal, Videògraf
 • Maribel Alcarria Martínez, Teatre
 • Marcel Solé Casas, Director, regidor i dramaturg
 • Joanra Canosa, Artista visual
 • Borja Duñó, Periodista cultural
 • Mercè Campo Cuervo, Regidora
 • Magda Font Callejon, Mestra
 • Elisabet Miralata Clusellas, Artista pluridisciplinar
 • Anna Selga Jorba, Teatre, lleure
 • Jordi Aspa, Artista pluridisciplinar
 • Marga Gascon Sanz, Artista
 • Tino Santanach Hernández, Ilustrador
 • Juan Jose Baltasar Rian, Comediant
 • Anna G. Reig, Profesora de teatre escolar
 • Ferran Utzet Sadurní, Director de teatre
 • Montserrat Granel Guerrero, Mestressa de casa
 • Lara Miso Peinado, Bailarina
 • David Vert, Actor
 • Luis Mura, Músico
 • Xavier Gaja Lazaro, Cineasta
 • Pol Pagès Bonnín, Fisioterapeuta i poeta
 • María Lanau, Actriu
 • Neus Villà Jürgens, Arts escèniques
 • Alicia Verdés, Actriu
 • Jordi Camí Caldés, Fotògraf
 • Mireia Font Solà, Balerina
 • Magdalena Duran Coll, Artterapeuta i artista visual
 • Amaranta Velarde González, Artes escénicas
 • Janira Romero-Girón Merino, Escultora i artista multidisciplinar
 • Eduard Benito, Actor, guionista
 • Mariano Vera Puig, Técnico de sonido
 • Fàtima Duarte Ortega, Llibretera
 • Jordi Gaya, Producció Espectacles i Esdeveniments
 • Francesc Amaro Sánchez, Professor de teatre i director escènic
 • Fermín Díez de Ulzurrun, Artista visual
 • Carles Morell, Professor i escriptor
 • Santiago Rusiñol Soler, Actor-docent de teatre
 • DU-DA, Colectivo artístico
 • Anna Maria Ricart Codina, Dramaturga
 • Associació Cultural La Volta, Multidisciplinar / barri
 • Antonio Selvaggi, Artista i gestor cultural
 • Xus Peñaranda Borrego, Informació i comunicació en un centre Cívic
 • Teti Canal, Professional arts escèniques
 • Pasqual Otal, Cinema
 • Jara Blanco Aguilar, Mediación cultural
 • Lluís Hernàndez Sonali, Escriptor
 • Laia Carbonell, Poeta
 • Fernando Martín Godoy, Artista visual
 • Beatriz de Astorza Vergara, Intervenció social i feminista a través de l’art
 • Pep Planas Maresma, Actor
 • El Xiringuito Teatre i Comunitat, Intervenció coeducativa a través del teatre
 • Carme Romia Agustí, Poeta
 • Assumpta Mercader Solà, Narradora i titellaire
 • Lola Ventós Quero, Galeria d art Lola Ventós
 • Francesca, Professora teatre
 • Jesús Almeida, Artista
 • Laura Cahís, Audiovisuals
 • Toni López, Músic
 • María Valcárcel Maceira, Historia del arte y comisariado
 • Ersi Marina Samará Spiliotopulu, Traductora
 • Jordi Solé Camardons, Editor
 • Xavier Quintana Reig, Fotògraf
 • Santiago Eraso Beloki, Investigador cultural
 • Àngels Garcia Ferrer, Gestió cultural
 • Ana Santos, Trabajadora cultural
 • MAD – Punto y Raya. Arte Abstracto en Movimiento
 • Artefactum. Mediació i investigació cultural
 • Luciana Della Villa, Trabajadora cultural
 • Jordi Cos, Músic
 • VoragineTV, Web TV
 • Iñigo Santibañez, Trabajador cultural
 • Barbara Riera, Ballarina i Terapeuta
 • Agustí Martínez Costa, Teatre
 • Oriol Luna, Músic
 • Teresa Trilla Ferré, Restauradora
 • Jacint Felip Almuzara, Periodista
 • Andreu Carranza Font, Escriptor
 • Enric Arquimbau Hervàs, Arts escèniques
 • Tania Herrero, Coreógrafa
 • David Pérez Sánchez, DJ
 • Àngels Alorda Martí, Conservació-Restauració de Béns Culturals
 • Sergi Estebanell, Artistas
 • Gemma París, Artista i professora universitària
 • Lorena Nogal, Ballarina i coreògrafa
 • Cristina Prunell Frigola, Treballadora cultural
 • Mireia Zantop, Artista visual i performer
 • Toni Arteaga Fuentes, Actor
 • Pol Guasch, Poeta
 • Emilio León, Técnico del espectáculo
 • Carmen Pastrana, Artista plástico
 • Carlos Briones, Actor
 • Georgia Stewart Domenech, Actriu
 • Patricia Corral Moirón, Escritora
 • Dagmar Lüderitz, Cantant
 • Claudia Delso Carreira, Mediadora cultural
 • Carles Molinet, Actor
 • Oriol Tarrida Coromina, Tècnic audiovisual
 • Mónica Camaño, Actriz
 • Laura, Artista, producción textil, performer
 • Associació de Músics del Baix Penedès
 • Júlia Torres, Artista
 • 101, comisarios, gestión cultural
 • Carmen Lozano Bright, Comunicación y gestión cultural
 • Nodo Común. Alianza de comunicadores sociales y culturales
 • Helena Esteve, Artista
 • Javier Guerra, Cineasta
 • Ernesto Suárez Is, Dramaturgo
 • Marilén Ribot Estelrich, Artista de circ
 • Macarena Trigo, Poeta. Actriz. Directora teatral.
 • Santiago Andrés Sarubbi Argamasilla, Escriptor.
 • Cristina Turu Mendez, Artista plastica
 • M Rosa Terradellas Delgar, Professora de Visual i plàstica
 • Ricard Sadurní Montell, Actor, Productor
 • Alicia Reyero, Actriz, directora.
 • Pelevin Produccions
 • Ariadna Matas Castany, Actriu
 • Pere Romagosa Mestres, Actor i director
 • Bloody Mary activisme escènic.
 • Immaculada Sánchez Trullols, Fotografía
 • Joan Planes Agelet, Cantautor
 • Mauro frano, Músico y diseñador
 • L’Embarral, Companyia i productora teatral
 • Oriol Arisa, Artista visual
 • Festival Elixir, Festival Poètic
 • Laura Clos Caturla, Escenografia
 • Eulalia Goma Presas, Directora documentals
 • Marina Rubio Marco, Artista i dinamitzadora cultural.
 • Carlos G. Vela, Periodista, comunicador, disquerU
 • Sandra Arnau, Art i Educació
 • Blanca Sotos | marcablanca.press, Editora y bibliotecaria
 • Raul Roda Blanco, Documentalista
 • Jon Berrondo, Escenografo
 • Manel Sala “Ulls”, Fotògraf
 • Associació fotogràfica de Sant Cugat del Vallès.
 • Pere Lloret i Saporta, Jubilat (Rapsoda)
 • Lumínic Festival de Fotografia de Sant Cugat del Vallès.
 • Sílvia Martínez, Il·lustradora i arquitecta
 • Guillermo Zapata Romero, Guionista
 • Carles M. Sanuy, Gestor cultural / literatura
 • María Ramírez Meca, Artista
 • Olga Martí, Artista
 • Claudia Frau, Artista visual
 • Gerard Torres Sanmartí, Artista
 • Maria Carretero Ruiz, Música i arts en general
 • Educacio
 • Arnau Lobo Casso, Actor, traductor
 • Juan Carlos Fort Piza, Artista
 • Punt Roig. Associació per la Creació Audiovisual
 • La Fàbrica de Cinema Alternatiu. l’Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona
 • Júlia Gutiérrez, Arts escèniques comunitàries i memòria històrica
 • Blanca Llum Vidal Carrasco, Escriptora
 • Jose Badas Ramos, TEIG
 • Francia Gajardo Pineda, Artista
 • Susana Lizarralde Saquero, Fotógrafa Artística y Actriz de locución
 • Berta Vidal, Pintora, constructora, creadora d’escenografies
 • Xapo Ortega, Realitzador audiovisual
 • Edgar Moreno, Acgtor
 • Jeroni Pagan, Músic
 • Jéssica Martínez Villalba, Arts Escèniques
 • Jordi Marrugat Domènech, Investigador en literatura catalana
 • Laia Pedrol Viladot, Músic, glosadora i docent.
 • Hèctor Boada Ferrer, Actor / Creador / Productor
 • Almudena Manzanal, Treballadora cultural
 • Marta Bisbal, Artista visual
 • Synusia , Llibreria
 • Manon Almellones , Dansa
 • Jose Miguel Garanto, Treballador cultural
 • Juan Sebastian Saldarriaga Barrera, Músic, terapeuta gestalt
 • Francesca Llopis, Artista contemporània
 • Josep Maria Fontanet, Artista pintor
 • Xavier Gonzalez Palomares, Regidor
 • Georgina Castellví Misser, Artista plàstica
 • Laia Malo, Poeta, traductora i músic
 • Guillem Gelabert Miquel, luminador
 • Llum Canut, Artista i Gestora Cultural
 • Berta Riera Sarró, Figurinista, tècnic de teatre
 • Paco Márquez Carvajal, Educador, director de teatre i dramaturg
 • Yazmina Valero Loricera, Conservadora / Restauradora
 • La Caldera, Centre de creació de dansa (Barcelona)
 • Jorge G.R. Dragón, Trabajador de la cultura
 • Raquel Miro Roca, Bailarina i docent
 • Teresa Masot, Jubilada
 • Pau Costa Ferrer, Tècnic de Llums i Maquinària
 • Valeria Hincapie, Técnica de so
 • Helena Tatay Huici, Comisària i critic
 • Anna Puigmartí, Professora
 • Dolors Pena, Fotògrafa
 • Alguis Arlauskas Pinedo, Director de cine
 • joan marc perez girau, Músic i productor musical
 • Fina Duran Riu, Comissariat i coordinació exposicions
 • Esther Casterá Tomás, Ballarina
 • Olga Taravilla Baquero, Entre la pràctica i la recerca a l’entorn de la cultura
 • Martí Doy Bigorra, Titellaire
 • Eduard Teixidor Ros, Gestor cultural
 • Julia Ures, Activista Cultural
 • Laura Sanagustin Badia, Activista cultural
 • Silvia Dotti, Actriu
 • Teresa Tendero, Escriptora
 • Beatriz Díaz, Escritora e investigadora
 • Carla Sospedra, Productora Executiva (cinema)
 • Pau Gómez, Productor
 • Dolores Sampol Guasp, Artista visual
 • Anna Colomer Tejada, Gestió cultural
 • San Fran San Fran, Gestor Cultural
 • Alejandra de Diego Baciero, Investigadora social y comunicadora
 • Josep M. Serrat Comerma, Titellaires
 • Laia Dedéu, Integradora social, activista cultural
 • Xavier Casademont i Cases, Músic
 • Isma Montañez, Tècnic de so
 • Sebastián Rowinsky, Bailarín y profesor de danza contemporánea
 • Núria Guinovart Bruño, Pintora
 • Sergio Martinez Vargas, sonido e iluminacion
 • Martí Ribas i Boldú, Docent
 • Noemí Morral Palacín, Poeta, il-lustradora i actriu
 • Projecte Desenfocats (Anna Collado i Raquel Cros). Arts Escèniques
 • Montserrat Colomer, lustració
 • Joel Mesa Gutiérrez, Bailarín
 • Josep Igual Febrer, Escriptor
 • Juan Diego Calzada González, Creador escénico y performer
 • Irene Molina Carmona, Intérprete
 • Andrés Arranz, Actor/Teatrista
 • Gerardo J. Nuñez Guillamon, Realizador – Productor
 • Mar Morón, Professora d’Educació de les Arts Visuals
 • Ruben Ametllé, Actor
 • Sonia Espinosa Muñoz, Actriu i professora d’arts escèniques
 • Rosanna Fibla, Educació El Born CCM
 • Bárbara Sánchez, Coreógrafa y perforer
 • Gisela Navoni Simonit, Bailarina, performer, docente
 • Ebba Rohweder, artista
 • Anton Roca, Artista
 • Jordi Teixidó, Audiovisual
 • Carles Borràs, Tècnic de llums
 • Maria Tamarit Valls, Arts vives, Dansa
 • Ana Silvente Mora, Administrativa
 • Francesc Burgos Mancha, Actor, músic i activista
 • La Casa Calba. Cultura Popular Contemporània
 • Beatriu Castelló Montoliu, Actriu
 • Maydo Gargallo, Cap de Sala
 • Julio Arriaga, Elartixta
 • Teatre del Raval – Gandia.
 • Josep Bonnín i Segura, Poeta
 • José Ángel Rodríguez, Jubilado
 • Eduard Altaba Isal, Músic, productor
 • Ramon Boixader, Treballador esdeveniments
 • Oriol Segon Torra, Fotograf, formador
 • Mireia Ferron, Fotògrafa i educadora a museus
 • Susi del Caso, Arts aplicades
 • Alba Morín, Artista y Musicoterapeuta
 • Tonina Matamalas, Dibuixant
 • Rebeca Gómez Carrera, Bailarina e intérprete
 • Rakata, Danza musica
 • Laura Bataller, ballarina i professora de dansa
 • Lanig Le Dortz, Técnic de so
 • Anna Pantinat Hernández, músic i poeta
 • Raúl Hidalgo, Artista
 • Jorge Tárraga Camacho, Estudiant d’arts escèniques
 • Noemi Abajo Vega, Historiadora de l’Art i gestora cultural
 • Gianni Ginesi, Musicòleg
 • Pilar Díez Verdejo, Tècnica de Vestuari
 • Irene Bernad, Fotógrafa
 • Marga Ximenez Gracia, Artista visual
 • Ona nua, Músic
 • Patrícia Barrachina i Ruiz, Arts visuals, stop motion i il·lustració
 • Albert Creixell, Músic
 • Nacho Cárcaba, Danza
 • Xavier Guijarro , Investigació cultural
 • Nur Banzi, Gestora cultural
 • Ateneu Candela. Centre social i cultural
 • Cristina Esteve, Actriu, cantant
 • Festival de circ Curtcirckit de Montgat
 • Coral Bullón, Investigadora en arte y artista
 • Solsieray Montori Soler, Producció / Organització d’esdeveniments culturals
 • Judit Rabasseda, Escultora
 • Joan Sans Vilchez, Músic, cantant, i altres coses per tirar endavant
 • Coque Freedonia, Gestor cultural
 • Jesús Jara Fernández, Teatro
 • Parking Shakespeare. Teatre
 • Carmelo Fernández Tejera, danza
 • Carles Gilabert Beltran, Actor
 • Ivan Benet, Actor i director
 • Albert Fernández, Periodista cultural
 • Bel Suñé Miguel, Mediadora cultural a museus
 • Jordi Beltran Vidal, Il·lustració
 • Amaia Prieto, Clown
 • Ariel Juin, Actor, Bailarín, cantante y coreógrafo
 • Andrés Waksman, Artista y docente
 • Núria Aidelman, Acció cultural
 • Prole, Llibreria i gestió cultural
 • Xeracion valencia, joventut
 • Irene Gilabert, Cultura i educació
 • Josep Sebastià Heredia Roman, Animador socio-cultural
 • Viviana Zappa, Actriu i cantant
 • Iñugo Benito Molinero, Artista, Educador.
 • Miguel Ángel Larriba, Tecnico de sonido
 • Verónica Lahitte, Artista visual
 • Noemi Sjöberg, Artista visual
 • Jonander Agirre Mikelez, Arquitecte
 • Mazazo brothers, Malabaristas de calle
 • Sílvia Menéndez Cahué, Directora de Càsting
 • Joaquim Ma Colomer (Ninotsaqui), Dibuixant i animador de trobades amb dibuix ràpid
 • Anna Ortiz, Il·lustradora
 • Rafa Brujo Vilella, llibreter i activista cultural
 • Arola Valls Bofill, Art i educació
 • Esperança Crespí, Actriu, docent i investigadora.
 • David Ferrando Giraut, Docente/artista
 • Helena Sala Bitrià, Treballadora cultural
 • Antonio Valls, Totart, Escuela artes escénicas. Formador, director y actor
 • Hidden Track Records. Segell discogràfic
 • Javi Verdejo Garcia, Cocinero
 • Vicenç Ferreres, Creador musical i realitzador audiovisual
 • Sònia Guimerà, Actriu
 • Laia Minguillon Monner, Moviment i Natura. Espectacles i formació
 • Selene Chamorro Rodriguez, Autonom
 • Associació Cultural Indian Runners. Segell independent
 • Mireia Alsina, Mediadora Artística
 • Arnau Seguí, Contractació musical – The Indian Runners
 • Antoni-Olaf Sabater Ribera, Compositor, músic
 • Ferran Aguiló i Casabona, Escultura
 • Carme Margarit Tobella, Professora d’art
 • Joan Morera Arbones, Artista visual
 • Ferran Barrios Vinyes, Músic, compositor, professor
 • Álvaro Verdejo, Técnic de laboratori i músic
 • Pere-LLuís Pla Boixó, Ecoartivista
 • Agnese Fusaro, Treballadora cultural
 • Martina Millà Bernad, Comissària
 • Silvia Alcoba Loguercho, Artista Visual
 • Elm Puig Mir, Regidor
 • Llorenç Pié Nicolàs, Fotògraf
 • Blanca Garcia-Lladó, Actriu
 • Lucía Egaña Rojas, Artista visual e investigadora
 • Asociación Hits With Tits. Proyecto sonográfico
 • Vicenç Solsona Belmonte, Músic
 • Lourdes Sanz Tomás, Gestora cultural y dj
 • Truenorayo Fest, Festival de música
 • Rosó Cusó, Escultora
 • Carles Molins i Sabater, Activista cultural
 • Natxo Tamarit Ramón, Music
 • Produccions Impossibles. Gestió cultural
 • Ferran Exceso, Cantautor
 • Vero Dos, Cantante
 • Elisa Borredà Sanjuan, Artista
 • Carmen Borja, Poeta
 • Cristian Vega Bosch, Pianista
 • Casa de l’Artista en Terres de Cruïlla. Residència d’artistes
 • Salvador Ferrer Bernat, Regiduria i producció tècnica
 • Ariadna Saltó Mestre, Ballarina
 • Miriam Martín, Cineasta y cineclubista
 • Èlia Llach, Artista Visual
 • Àlex Pagán, Gestora cultural
 • Santiago Pedrosa Barrachina, Estudiante
 • Alcira Padin, Llibretera i programació cultural
 • Raquel Reina, Diseño
 • Belén Gardés Finestres, Cantant, contacontes, tallerista i educadora social
 • Guillermo Carrizo Figueiras, Músico, Luthier
 • Fabiola Eme, Editora
 • Associació artística Triskel, Festival narració i tradició oral
 • Jean Philippe Kikolas, Artista de circo, payaso
 • Emilio Ruiz, Pianista
 • La Tribut Produccions, Producció i gestió d’espectacles i concerts
 • Teresa Grandas Sagarra, Historiadora de l’art
 • Aina Lanas, Ballarina i coreògrafa
 • Natalia García Prieto, Bailarina
 • Judit Vilellas, Mestra, músic i gestora
 • Aitor Andón Luengo, Músico
 • Joan Laborda, creador visual
 • Magín Solé Rodríguez, Actor monolgista
 • Sonia Nardone, Actriu
 • Guillem Planagumà, gestor cultural
 • Kira Bermúdez, acció intercultural
 • Gabriel Pericàs, Artista i editor
 • Solange Esther Jacobs Manyari, Artista y Diseñadora
 • Peinga Rayo, Músic
 • Albert Triola i Graupera, Actor
 • Manuel Morales, Arte
 • Carolina Bustamante, Cultura
 • Sonia Redondo Bravo, Música
 • Paloma Albaladejo, Actriz
 • Afán de Plan, Revista cultural de València
 • Vanessa Martínez Montesinos, Comunicació cultural
 • Juanjo lopez, Músic
 • Kalisa Rios, Artes Escénicas
 • Unai Reglero (CaldodeCultivo), artista
 • Enric Juncà Riuró, Músic
 • Jose A. Martínez, Periodista
 • Edu Vilardaga, Músic, productor i estudiant de psicologia
 • Beatriz Contreras, Trapecista, actriz, formadora, activista
 • Mónica Oca Beltrán, Música
 • Quim Durbán Padilla, Autónom cultural
 • Aitor Piñero Martínez, Rigger
 • Mercedes Prieto Melero, Artista
 • Josepa Camps Palou, Mare de músics i tècnics de so
 • Inma González, Titelles
 • Ximena Perez Grobet, Libros de artista / artistavgrafica
 • Alfonso Copé Tobaja, Cantautor
 • Conrado Parodi, Il-luminació i Dibuix
 • Mariano Luque Romero, Artista visual
 • Carolina Bergeret, Art, disseny, espías culturals
 • Ainara Elgoibar, Artista
 • ivo garcia suñé, Titellaire i tècnic de llums
 • Anna Peña, Comunicació i estratègia ambiental
 • Projecte Mau, Cantautor
 • Joana Baygual, Artista visual
 • Pablo cabrera, Musico
 • Soles, Docent i actriu
 • Emili Gil i Pedreño, Escriptor
 • Laia Albert, Fotògrafa
 • Valeria Linera, Artista visual
 • Ana María Cortés Doñagueda, Peluqueria audiovisuales.. teatro ..opera
 • Santiago Eizaguirre Anglada, migcampista multiactiu
 • Joana serra foraste, Light designer, codirectora, performer
 • marta bou grau, coreografa
 • Anna Manubens, Comissaria d’exposicions, docent i productora
 • Oriol Moreno Martí, Artista
 • Almudena Carreño, Artista plástica
 • Laura Sanz Garcia, Músic
 • Caterina Ramon Bordoi, Tècnic de Museu
 • Damián Facundo, Bojoque, Actor, director.
 • Orlando Fernández, Gestor cultural
 • Angela Alonso García, Atenció Public Museu
 • Rosa Bigas Parra, Actriu, titellaire
 • Claudia Ripoll, Artista visual y producer
 • Sílvia Sabaté, Actriu i docent
 • Centre de fotografia, Cursos, exposicions i projectes al voltant de la fotografia
 • Anna Ripoll Companys, Actriu i Gestió Cultural
 • Naroa, Gestora cultural
 • Alejandra Garrido Buzeta, Actriz y docente
 • Pau Segura Unió, Tècnic de so
 • Pau Zabaleta Llauger, Actor i bartender
 • Vicent Tronchoni, Programador
 • Rut Fonoll Carrau, Disseny gràfic
 • María Luisa Serra Muñoz, Gestión cultural
 • María Jesús López Martín, Teatre
 • Las Pepitas, Lloguer atrezzo i vestuari
 • Jordi Jiménez Xiberta, Ninotaire
 • Xavier Font Segura, Arqueòleg
 • Marc Morote Morales, Escriptor i dramaturg
 • Montserrat Espallargas Barceló, Escriptora
 • Las Bajas Pasiones, Music
 • Daniel Vera Muñoz, Music
 • Marisa Gerardi, Actriu-Ballarina-Cantant
 • Jose Maria Blasco Moya, Gestor cultural i productor audiovisual
 • Fernando Menéndez Carbone, Video artista
 • Francesc Roig, Il·lustració
 • Joan Colomo Azcarate, Músic
 • Maria Teresa Drault, Profesora de pintura
 • Jan Serra Viñals, Artista
 • Oscar ballester Caparrós, Music
 • Victoria Sánchez, Filóloga
 • Jordi Gutiérrez Salvador, Dj y Gráfico
 • Cultural Rizoma, SCCL, Treballadores culturals
 • Francisco Castorina, Cisco / Avoiding The Issue, DJ, periodista y agente de prensa
 • Álvaro Andrés, Música
 • Cristina Bonet, Gestora cultural
 • Sílvia Bel Busquet, Actriu
 • Mariona Castells, Distribució i producció d’Arts escèniques
 • Xavier Gibert, Director tècnic espectacle
 • Laetitia Bermejo Castelnau, Pintora, ilustradora
 • Àlex Reviriego Blanch, Músic
 • Beatriz Aísa, Artista visual
 • Anna Roig, Gestió cultural
 • Helena Portella Bergés, lustradora i docent d’alfabetització
 • Cult. Telenoika, Docència i espectacles.
 • Noè Rivas, músic
 • Silvia Martinez-Comin Trinxet, Docent
 • Laura Viñals, Treballadora en cultura
 • Tònia Bauçà, Dibuixant
 • Aida Torres Sanz, Musica
 • Juan David Galindo Guarin, Artista
 • APIV – Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana, Il·lustració
 • Inma Villa García, Pintora
 • Ferran Carvajal, Actor, Director Artístic i Corògraf
 • José Antonio Torres Mulero, Bailarín
 • Enric Pladevall Vila, escultor i president de la Fundació l’Olivar
 • Estanis Solsona, Escriptor
 • ferran frauca, actor
 • Tura Sanglas, Artista visual
 • La Tremenda, Agència de comunicació i gestió cultural
 • XIC, Arts escèniques comunitàries
 • Eva Perez, Clown I profesora de Teatre
 • Josep M. Jordana (Habitual Video Team), Treballador cultural
 • Nina Pawlowsky Glahn, Figurinista i barreters
 • el Pàrquing, Fotografia
 • Pau Matas i Nogué, Arts escèniques i audiovisuals
 • El Pàrquing, Col·lectiu de fotografia
 • Núria Alcober, Treballadora cultural
 • Pilar Fatjó Gómez, Pintura
 • Miquel Botella Armengou, Periodista cultural
 • Francisco Sangenis Montoya, Regidor de escenario
 • Pep Duran, Artista / Escenògraf
 • Néstor Pamblanco, Músico
 • Carles Gispert, Artista, agitador cultural
 • Lena Torre, Músic
 • Julián Rincón, Músic
 • Francesc Romeu Ferrer, Estudiant d’últim curs d’art dramàtic a la ESADV, docent i futur professional.
 • Natxo Medina, Realizador, editor, escritor
 • Iván Arbildua Fariñas, Actor y director teatral
 • Bàrbara Castro Urío, Il•lustradora
 • Cía. SalaNegra, Compañía de teatro
 • Xavi Manzanares, Arts Electròniques / Producció Festivals
 • Alberto da Silva Castro, Estudiante
 • KdMcontact impro, Danza
 • Maria Mora, Ballarina i docent
 • Anna Maria Caparrós Mrerchán, Artesana
 • Vicenç Mayans, Artist Manager
 • Palosanto Projects, Artists Management
 • Reinaldo Ribeiro, Bailarín / performer
 • Irene Garcés, Músic
 • Osvaldo Riccardi, Comunicació i producció audiovisual
 • Mon Vaquero, Coordinador de formació
 • Suakai Música, Producción musical
 • Mireia Ferré, Actriu
 • Aida Iglesias de Prada, Editora
 • Fernando Burgos Cólliga (Burguitos), Musico e ilustrador
 • Daniel Blanco Sentís, Plástica
 • Yeray Carmona, Educador y músico
 • Loreto Muñoz Osorio, Música
 • Espai Contrabandos, LLibreria
 • María Jesús Quintero Guerrero, Arquitecte
 • Mercedes Gancedo, Cantante lírica
 • Denys Blacker, Artista
 • Mar Merino, Treballadora de la Cultura
 • Núria Martínez Vernis, Treballadora cultural.
 • Yolanda, Artista plástica artterapeuta i professora de francès
 • Albert Valentí Batlle, Artista plàstic
 • Txus López Ayesa, Administrativa
 • María Luisa Abellán Cuesta, Profesora de Matemáticas
 • Raquel Santanera, Poeta
 • Jordi Fradera Donnay, Direcció de Cinema Documental
 • Imma Romero, Gestora Cultural
 • Alain chardon, Artista i litògraf
 • Gemma Peiró, Gestora i comunicadora cultural
 • juan jose santos mateo, comisario y critico
 • Anna Monjo Omedes, Editora
 • Carmela Franco Caaveiro, Estudiant
 • Icaria editorial, Edició
 • Laia Prat, Cantant
 • Daniel Díez Rodríguez, Músic
 • Josep-Maria Balanyà, Músic pianista
 • Rubén, Ballarí
 • El Cortijo, Espacio cultural y de creación
 • Bernat Vea Peñalvert, Radio, DJ, Músic
 • Teresa Casas, investigadora i treballadora cultural
 • Iniciativa Sexual Femenina, Danza contemporánea
 • Guillermo Heimer, Gestio Cultural
 • Ramon Parramon Arimany, art i educació
 • Xesca salvà cerdà, Escenògrafa
 • Gloria Basté Pascual, G3GRecords
 • Jordi Vinyals Giménez-Coral, Escriptor, poeta
 • Carolina Lopez, Diseñadora
 • Xana, Actriz, animadora, dinamizadora
 • Eugènia Guiscafré Badia, Cuinera
 • Elena Jover, Artista Visual
 • Daniel Sàez Berral, Músic
 • Marcel Clement Varela, Dramaturg
 • Daniel Miracle, Artista visual
 • Valeria Civil Plans, Arts escèniques
 • Silvia Cuesta, Ballarina
 • Tractora Koop.E., Cooperativa de artistas
 • Yuhayna Caceres Dukon, Gestora cultural
 • Lourdes Déu Jover, Pintora
 • Adrian Bruque, Productor Musica
 • Anna Recasens, Artista, Investigadora
 • Irati Irulegi, Treballadora cultural
 • Cuneta, Art sonor, Mediació cultural
 • Imago Bubo • Rural Colectivo, Audiovisual + Residencia de Artistas
 • Luis Manuel guerrero González, Tatuador
 • Miguel Angel García Sánchez, Tecnic
 • Luis Bernadas Mata, Muntador audiovisual
 • Tin Pelaez Montero, Artista de circ – El Circ Petit
 • Manel Cabero Pueyo, Pianista
 • Dahlia Duran Martinez, Cantant i actriu de doblatge
 • Núria Olivé Montrabeta, Comunicació cultural
 • Antonio Gómez Llorca, Serveis Públics i Artista
 • Zemos98, cooperativa cultural
 • Carlos Esteban, Music
 • Mireia Salazar Campoy, Arteducadora
 • Josep Balada, Operador de Afx freelance
 • Pablo Demangel Miranda, Músico
 • Sònia Gardés Garnés, Artista visual, teatral i comunitària
 • Francesc Palacin, Actor
 • Iván Muñoz, Bailarin y Coreografo
 • Andrea Corrales, Artista visual y performer
 • Artelake, Artes de calle
 • Cristina Llanas, Assistent de Galeria
 • Ayelen Strasser, escultora y ceramista
 • Gerard Fusté Vericat, Cantant i actor
 • Abel Jaramillo, Artista visual
 • Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, Associació professional
 • Eduard Montesinos, Professor
 • Borja Sagasti, Espacios de creaciòn
 • Gemma Cortabitarte, Gestora cultural
 • Júlia Serra Izquierdo, Actriu
 • Núria Gavaldà Cases, Funcionària
 • Jordi Contreras Lozano, Músic
 • Andrea Carrión García, Intérprete y escritora
 • Eduard Tamayo Ruiz, coreografo, profesor,bailarín
 • Ignasi López / La Bibliogràfica, Treballador cultural i editor de llibres
 • albert allué orti, direcció artistica i artista multidiciplinar
 • José Ayelo Pérez, Director KAKV- Villena, Gestor Cultural miembro de GCavpc
 • Fermín Soria Ibarra, Docent i treballador cultural
 • Elida Pérez Lucena, Art i Educació
 • Miguel Calero, Precario cultural
 • Jordi Urpi, Treballador cultural
 • Ingrid Machuca, Ballarina, i estudiant d’interpretació musical
 • Carmen Romero, Casting
 • Lucas Martinez Graullera, Escultor
 • Anna Apostol, Artesana i artista
 • Anna Peixet, visual, gestora cultural
 • La Fotogràfica Benimaclet, cultura
 • Daniella Ferretti, Diseño e ilustración
 • Albert Piñol Bautista, Actor
 • Mariona Castelar, Música
 • Pilar Andreu Rovira, Correctora
 • Kike Bela Macquillan, Músic – Gestor Cultural
 • Alejandro Santaflorentina, Gestor cultural
 • Cristina Celada, teatro
 • Rosa Tharrats, Artista
 • Anna M. Pardo Miquela, Docent
 • FICAB – Associació Cinemàfriques, festival cinema africa
 • Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC).
 • Txema Hernandez Aznar, Music i Realitzador audiovisual
 • Jesús Villanueva Ortega, Artista visual
 • joan sabas pardo, escenògraf
 • Olga Fañanás, Actriu i Cantant
 • La Tregua. Arte y transformación social, Artes en gemneral
 • Carmela Rodriguez Ortiz, Disseny i Mestre Artesana, Modisteria y peces d’autor
 • Aleix Gallardet Faurat, Documentalista
 • Gemma Canal Paredes, Art
 • Editorial Karwán, Edició de llibres
 • Amèlia Bautista, Comunicació i gestió cultural
 • Clara Serrat, Educadora Ambiental
 • Sònia Sanchez Martinez, Balladora
 • Eulàlia Espasa Borràs, Professora d’art i gravadora
 • Dissidència Sònica, Sindicat de base de música de Collserola
 • Juan Andrés Sotomayor, Museologo
 • Estel López Rodríguez, Dansa
 • Marian Reyes Vivó, Artesana
 • Marina Palà, Editora
 • maria barrios coll-vinent, Regidora
 • Esperança Cases, Perfumeria Artesana Experimental
 • Núria Inglada Cardona, pedagoga i investigadora escènica
 • Elvira Rilova Nuñez, Gestora Cutural
 • Hrisio Busarov, Ballarí
 • Magalí Benítez, Professora de teatre, actriu
 • Emma Martínez Claret, Comercial textil
 • mercè serra valls, il·lustradora i artista visual
 • Diana Gurrea, Artista
 • Mireia c. Saladrigues, artista visual i investigadora
 • Ruth Nadal, Joier
 • Susana Couceiro Moure, Diseño de joyas de arte
 • Susana Couceiro Moure, Diseño de joyas de arte
 • Adeline Dessinet, Cantautora
 • Rai Ferrer, Músic
 • Inés Molina, investigadora
 • Joan Chaves Lazaro, Gestor Cultural
 • Asociación Cultural Books n Jocs, Ocio y Cultura Alternativos
 • Eva Espasa Borrás, Professora i investigadora UVic
 • Txe Roimeser, artista
 • Rubén Franch Lopez, Music
 • Jordi tarre, Tècnic de llums
 • Pol Barbé, Músic professional
 • Blink Flash, Dansa per infants
 • Maite Cusó, Llibreria Pebre Negre
 • El Pulstar,
 • Agnès Pe, música
 • Cesc Homet Ventayol, Artista
 • Helena Golab, Coreografa/Bailarina
 • Susagna Grabulosa Rifà, Educadora social, conte-contes i clown
 • Ivan Fox, Actor
 • Alejandra Colell Pinell, Artista multidisciplinar
 • Alexander Hohmann Fernández, Técnico sonido y clown
 • Todozancos, Circo y teatro de calle
 • Mariona Naudin, Treballadora escènica
 • Rosa Robles, Cantante, profesora voz
 • Marian Barahona, Cantant /, músic
 • Diana Janés i Campmajó, Mestra
 • ileana, camarera/modista
 • Jordi Vila Delclòs, lustrador
 • Sandra Tello Grau, Periodista
 • Judit Casalprim González, Ceramista
 • Santi Ursul, Músic
 • Clara Dini Llobet, Cantant
 • Manuel martinez rodriguez, tecnic de maquinaria
 • Olivier Rocque, Músic
 • Roger Julià Gil, Actor
 • Paolo guidoni, Cantante de ópera
 • Montse Seró, Artista, ceramista, performer
 • Mireia Córdoba Sobrevia, Tallers d’art
 • Joan Fàbrega Tomás, Music
 • Josemi Moraleda, Músic
 • Mamen Alcázar Casas, Ballarina
 • Janira Fernàndez Gonzàlez, Arts escèniques
 • Francesc Capella, Músic
 • Teresa Prades Sapé, Cantant i docent
 • Núria Efe, Artista plàstica
 • Mariel Sallaberry Perez, booker mgmt
 • Miquel Àngel Peretó, Músic
 • Victoriano Goterris Carratalà, Music
 • Oriol Guinart Bastus, Actor
 • Jesús Barberá aparisi, Músic
 • Jose Mallol Chocomeli, Artista circense
 • Sara Poveda Polo, Arqueòloga
 • Núria Canela Garayoa, Music
 • Mar Joaquín del Río, Artesana textil
 • Manuel Roxo, Xestor cultural
 • Júlia Ribera Marsal, Comunicació, producció i distribució cultural
 • Alicia Vela Cisneros, Jubilada
 • Martin Fabiano, Músico
 • Miquel Ramos, Músic
 • Ana Maria Garcia Lucas, Professora de cant, cantant
 • Ines Guardia, Artista de circo
 • María Francisca Espinosa Ruiz, Artista plástica y tallista
 • Neus Calabuig Estruch, Music I profesora de música
 • Sebastian, Artesano
 • Arnau Rovira Vidal, Fotògraf i Artista
 • Alicia Vela Cisneros, Jubilada
 • Pere Salicrú López, Actuacions llars infants i llars d’avis
 • Yael olave, Artista joyera contemporánea
 • Xavi Manau Gomez, Mûsic
 • Adrià Pacheco Vives, Disseny audiovisual
 • Anna Pey, Regidora d espectacles
 • Sylvia Kuchinow, Iluminadora, escenógrafa
 • Guillem Gabarnet Colominas, Animació sociocultural
 • Carles Casasola Moreno, Prejubilat
 • Pau Casares Romeva, Músic
 • David Parras Aznar, Músic
 • Raquel Klein, Artista i docent
 • Pau Casares Romeva, Músic
 • La Masia de la Guineueta, Educació i cultura
 • Jordi Blanch Mezquíriz, Músic
 • Montserrat Llabrés Roset, pensionista
 • Cristina Morales, Activista Cultural
 • Sonia Fernández Vázquez, Poesía, performance, teatro.
 • Alejandro Nicolás Muñoz, Actor, clown,improvisador y docente de teatro
 • The Good Good, Programació, promoció i producció cultural
 • Arnau Blanch Vilageliu, Artista
 • Oscar Jareño Sandoval, Music
 • Simona Quartucci, Ballarina, actriu, directora escénica i formadora
 • Eulàlia Garcia Sastre, Tècnica de so
 • Yehosuá Escobedo, Músico y gestor cultural
 • Ana González, Artista
 • Empar Rodon, Escenògrafa
 • Joseba Andoni Aretxederra, Artesano Marroquínero
 • Montés Adeline, treballa en un teatre
 • Francisco Ujaque Gualda, Music
 • Monica Almirall Batet, Trabajadora artes escénicas
 • Marta García Sastre, Jubilada
 • Idoia Manrique Alcaraz, Arte
 • Gerard Nieto i Cunillera Músic
 • Laura Aragó Crehuet Artista Plàstica i músic
 • Roger Canals Parellada Músic
 • Javier Perez Iglesias Bibliotecaria
 • Maria Bermúdez i Esquerra Professora d’institut
 • Jordi Pérez i Soldevila Creador
 • Carles Lobo Sastre Músic/productor musical
 • Xavi Garcia Illa Backliner y músic
 • Jota Martínez Músico, productor.
 • Miquel Palomar Aldomà Music (bateria)
 • Ricard Lobo Sastre Arquitecte i fotògraf
 • Carla Rovira Pitarch Creadora escènica
 • Ana Francisca Paredes Araújo Danza y Gestión Cultural
 • Recursos d’Animació Intercultural (RAI) Cultura i Acció Social
 • Laura Maure Musica
 • Hug Bonet Andres Music
 • Associació Cultural Finmatun
 • Beatriz Maraña Terapeuta Creativa
 • Irene Val Puyal Arquitecta y artista
 • Àngels Cantos Santamaria Jubilada
 • Julia Aguiar Marcos Artista
 • Yolanda Sikara Artista
 • Adriana Moreno Restauradora
 • Céline Pimentel treballadora en cultura
 • Daniela Albert Cine
 • Marja Jankovic Artista
 • Genís Rigol Dibuixant de còmic i animador
 • Javier Albiñana Pavía Músico
 • Fabià Claramunt Artista
 • Aleix Tobias Sabater músic
 • Compañía Joana Brabo Creadora e intérprete
 • Víctor Pérez Armero Ballarí / Performer
 • Namina (Natàlia MIró do Nascimento) Músic, poeta, dibuixant
 • Anna Maimir Dinamització cultural i comunitària
 • Victor Ruiz Colomer artista
 • Javi Bañasco Director i ajudant de teatre
 • Marc Antoli Pinhas Cantant
 • La Deskomunal Espai gastronòmic i cultural cooperatiu
 • Evelyn Olguin Musico
 • Francesco Casatta musico
 • Neus Martínez Farran Artista
 • Miriam González Tamayo Actriz
 • Minia Regos Sanz ilustradora
 • Ramon Arqué Martínez Músic aficionat
 • Osa Polar espacio creativo Residencia artística y espacio cultural autogestionado
 • Alexandra Martinez Decoradora, costurera y gestora cultural
 • Raúl Cuevas Mambrilla Realitzador
 • Mago Maguini Circo y Clown
 • Noelia Paz Fernández Gestión Cultural
 • Associació Cultural Microguagua Promoción musica mestiza
 • Ramon Solé Moya Compositor i dissenyador de so
 • Maite Mompó Activista medioambiental y de derechos humanos
 • Goretti Cajide Gestora cultural
 • Festival del monte Festival artístico rural
 • Cornel-Peter Rodenbusch Historiador
 • Carla Motis Estrada Músic
 • Maria Hernando Blasco Ballarina
 • Xavier Coll Fotògraf
 • Marta Olivella Bartlett Actriu
 • Juliana Carvajal Gomez Fotógrafa y artista visual
 • Susana Tovias Wertheimer Jubilada
 • Julio Fuster Músic freelance professional
 • Cecília Coca Peña fotògrafa, estudiant, personal de sala en museus
 • Joan Priego García Escultor
 • silosenomecuelgo Circ. Formació i espectacles
 • Carla Tovias gabarro Actriu i coreografa
 • Laura Porto Dramaturga
 • Mireia Nogués Educadora Social
 • Observatori DESC Observatori dels drets econòmics, socials i culturals
 • Almudena Galian Millan Tècnica
 • Francesc Guillen Roca Artista
 • MariaJo López Vilalta DJ i periodista musical
 • Enric Porta Sàrries Escenografia
 • Alba Azaola Ilustradora
 • Artilúdic SCCL Escenografia i art comunitari
 • Julián Mezzadri Músic i Treballador cultural
 • Noelia Domenech Garrit Fotògrafa
 • Marta Martínez de Aragón Martín Profesora de Pilates y Actividades Dirigidas
 • Jesús Músico
 • Jordi Panyella Carbonell (Pol·len edicions) Llibres
 • Prospeccions en Sorra, SCCL (Projecte La Bullanga) Divulgació històrica i cultural
 • Assumpta Domènech Ferrer Música
 • Paula Vallejo Gómez Gestora cultural
 • Ubeefe Il·lustrador
 • Leandra Trenas Eve Ballarina y producció
 • Jesús Gómez Gutiérrez
 • Dunia Torné Terapeuta ioga i cuidadora
 • Verónica Morales Dávila Creadora
 • Oriol Vallès Músic
 • Anna Bosch Miralpeix Fotògrafa
 • Mariola Campelo Tenoira Educadora en museos
 • EspectacleSpectacular Cultura
 • Ginebra Vall Treballadora cultural
 • Turbolover Música
 • Carlos Albors Hernandez Guitarrista, compositor, cantante y escritor
 • Lidia Zoilo González Artist escénica
 • Sonia Martinez Gestora cultural
 • Antonio Moreno Rochs Bailarin
 • Randi Vergés Disseny gràfic i l•lustració
 • Tamaki Matsuoka Artesano
 • Victor Pavia Músic
 • Carlos J. Paz Romeo artivista
 • Yasmina Llacer Rojas Escritora
 • Nina Bach Ilustradora
 • David Martínez Sánchez Titiritero
 • Clàudia Saez Ferran Gestió i Producció Cultural
 • Carles Ceron Argelich – zeron treballador en art i educació
 • Alfonso Pardo Músico
 • Espacio Ventalo Espacio de arte.
 • Iris Pérez Mendoza Titiritera
 • Lilit i Dionis. Grup musical
 • Teresa Rubio Jiménez Mediació cultural i educativa
 • Lídia titos garcia Producció audiovisual
 • Aida Sánchez de Serdio Martín Professora i investigadora
 • Tyler Haze Mag, Artista, Creador.
 • Manuel Christoph Horn Artista y alfarero
 • Abdeltif louzari Artista
 • Tony Hurri Músic (bateria)
 • Alba Valldaura Pascual Actriu
 • Daniel Montesinos Quijada Ferroviario jubilado
 • Anna Garcia Conservació-restauració de béns culturals
 • Antoni Fortuny Rodriguez Espectador cultural
 • Sandra Soro Mateos Actriu
 • Vir Rousse Booker Festival música
 • Uxue Peñagarikano Diseñadora
 • Mercedes Recacha Palma Ballarina
 • Pepa Barreiro Actriz
 • Regina Lúcia da Silva Pensionista, teatre adults
 • Jaime Vindel Gamonal, Investigador Ramón y Cajal
 • Raúl M Candela Treballador Cultural
 • Musicop sccl Cooperativa d’educació musical i projectes artístics
 • Jordi pegenaute ferri Music
 • Alba Ramió i Güell, Artista de circ
 • L’Andromina (eric corbella vizcarra) Gestion cultural
 • Sílvia Recasens Actriu i model de publicitat i veu en off.
 • Enric Miián Balagué Cantant,Bajista,Guitarrista,Composicions, etc,…
 • Sonia ganza grunvald Circ
 • Pablo Garrido Zújar Professional d’events
 • Àngels Aymar, Actriu, dramaturga i directora d’escena
 • Pepa Mestres Guasch Mestra de cuina
 • Bernia Mitjans Altarriba Mediadora y educadora cultural (didáctica en museos y guía).
 • Gerardo Martínez Grille Músico
 • Antonio Jose Morales Villegas Fotografo
 • Marta Mas Prats jubilada, consumidora cultural
 • James R Pérez Actor, Director cinematográfico & Músico
 • Paula Hebles Il•lustradora
 • Beatriu Solivellas aguilo
 • Unima Illes Balears Teatre de Teresetes
 • Antoni Joan Arrizabalaga Blanch Director Museu Ciències Naturals Granollers
 • Santiago Vilanova Art digital
 • Adriana Piqué Música i Gestió Cultural
 • Vicente Morales Músico
 • Thais Julià Artista
 • Som Noise Companyia de circ contemporani
 • Montserrat Iranzo i Domingo, Dansalut Dansa, intèrpret, dance movement therapist, docent, treballadora social.
 • Patricia santos fernandez Il•lustració
 • Associació gente colgada. Circo
 • María Cinta Garrit Millan Profesora de Patchwork
 • Marc Gimeno Web cultural
 • Montse Pijoan i Miquel Artesana i promotora cultural
 • Cristina Pérez Tirado Mestra de música i directora escola de dansa.
 • Xavier Sisquella Teatre
 • Marta Fanals Carmona Estudiant d’il·lustració
 • Rosa Pacheco Serrano Técnico de sonido
 • Naiara Olano Actriz
 • Paula Bosch Bartriina Escenògrafa
 • Marina Olivares Artista
 • Donat Putx Periodista
 • Mónika Vázquez Dansa i circ
 • Oscar Mora Artista y gestor cultural
 • Intramurs Asociación cultural
 • Zoe Ruiz Baviera, Danza contemporánea
 • Mercè Martínez Martínez, Ama de casa
 • Elisenda Junyent Fayos, Estudiant, artista i cambrera.
 • Natxo Rodríguez Arkaute, Profesor Universidad Pública
 • Maurici Pascual, Music
 • Ignasi Casanovas Medina, Técnic de so
 • Pep Pascual Vilapua, Músic
 • El globus vermell. Associació cultural
 • Joan Vitòria i Codina, Arquitecte treballant en cultura
 • Júlia Oliva, Estudiant de Belles Arts
 • Judit Saula Salvans, Actriu
 • Lluis Carbonell, Art
 • Montse Ballesteros, Traductora, projeccionista de subtítols, gestió de convidats
 • Carolina Cabrerizo, Artista
 • Junyi Sun Wang, Bailarín de danza contemporánea, coreografo
 • Adrià Gual Altés, Músic
 • Guillem Gómez Sesé, Traductor, escriptor
 • Susana Negri, Artista plástica/música
 • Marcelo Acosta, Musico
 • Taller de Música Ensamble, Música
 • Traductores del Viento, Para la Creación y el Pensamiento en una cultura de no violencia
 • Miguel Angel Invarato, Artista, fotógrafo, comisario.
 • Fernando Moleres Alava, Fotografia documental
 • Iraia Mir, Dinamitzadora comunitària i fustera
 • Mila Cristobal Escoda, Ceramista escultura
 • Sofia Sancho, Maestra de Danza Clásica
 • Iara Seguí Chapuis, Estudiante y Trabajadora
 • Berta Sureda, Treballadora cultural
 • Asociación Galega de Profesionais da Ilustración
 • Mario Martín Pareja, Arte y Cultura, exposiciones y eventos
 • Jennifer Ros Albalá, Estudiante UB Bellas Artes
 • S’Espai de Circ. Companyia i escola de circ
 • Nerea Vilalta Renobales, Fotógrafa
 • Sarah Rasines, Gestor Cultural
 • Lucie Lafleur, Distribuidora, productora de teatre independent
 • Lola Nieto Vera, Artista
 • Maitane Azpiroz Loidi, Artista de circo
 • Thomas Louvat, Cultura
 • Andrés Bezares Vargas, Actor
 • Sandra Jurado Rey, Dansa per la transformació social (Median T la Danza)
 • Aleix Fauró i Sierra, Creador escènic
 • Mariana Mahecha Yepes, Bailarina profesional
 • Anna Maria Esteve Aregall, teatre
 • Joan Buades Beltran, Escriptor
 • Pol Coronado, Artista
 • Laura Raya, Circ
 • Associacio de veines i veins Vecinal
 • Christian Fernández Mirón, Mediador, artista y educador
 • Babeth Ripoll, Actriu
 • Ariadna Estivill Pérez, Ballarina professional i professora de dansa
 • Germán Bel Ferrandiz, Artista pintor
 • La Virgueria, Companyia de teatre
 • Col·lectiu de dansa VoceS
 • Elisabet Rodríguez, Documentalista
 • Cesar Reyes Nájera | dpr-barcelona, Arquitecto y editor
 • Mar Serinyà, Artista
 • Georgina Latre, Actriu
 • Jessica González Rivas, fotògrafa i gestora cultural
 • Associació uTOpia barcelona, Arts Escèniques
 • Rosa Vila, Actriu
 • Miquel Malirach Bosch, Artista
 • Mabel Flores, Música
 • Jordi Solé Blanch, Professor
 • Àurea Márquez Alonso, Actriu
 • Cristina Nesto, Coordinadora d’exposicions d’art
 • Pepe Moreno, Escenógrafo
 • Oscar Holloway, Artista
 • Marc Gómez Masdeu, Músic
 • Marta Pequeño Galea, Artista i escriptora
 • Luis Sánchez Ceprián, Periodista y comunicador
 • Marc Menéndez Roca, Actor, director i dramaturg.
 • Ignasi Foj, Treballador en cultura
 • Daniel Segura, Músic
 • Rara Delacroix, Actor
 • Laia Sánchez Casals, Laboratoris ciutadans i Comunicación Audiovisual
 • Ainara Díaz Cots, Mediadora artística
 • Espai de Cooperatives de Cultura de Barcelona
 • Braulio Valderas Perez, Fotografo
 • Magda Vaz, Artista i gestora cultural
 • Carlos Santos, Músic
 • Clara Lai, Música
 • Cristina Serrano Vidal, Actriu
 • Jordi Moreno i Franco, Administració
 • Débora Domínguez, Ballarina
 • NUS Cooperativa. Cultura i Educació
 • Marçal Xirau Vilarrubla, Músic
 • 42KM, Companyia de Teatre
 • Joan Marmaneu Pujol, Actor
 • Damiàn Geller, Musician/tecnic en sonido
 • Tomás Flórez, Músico
 • Cèlia Sala, Teatre, música
 • Angela Torregrosa Carratala, Docente de Danza
 • Mirena Nafarrate Muñoa, Actriu i cantant
 • Andrea González Giráldez, Músico
 • Elena Crespo, Dinamitzadora de CC
 • Pia Sommer Catalán, artista multipistas
 • Elías Taño, Il·lustrador
 • Víctor Hermoso, Aturat
 • Antonio Folch Alemany, Actiu
 • Txell Bragulat, Cultura i solidaritat
 • Laura Puertas, Actriz
 • Albert Clapés Jorquera, Músic
 • Marc Baylina Naval, Realitzador Audiovisual
 • Maria Cavagnero, Artista acrobata y formadora
 • Miriam Ribas, Artista
 • Alberto Ramos Barranco, Dramaturg
 • Sol Povarchik, Docente de Danza
 • Oriol Jornet Aguareles, Tècnic de so
 • Sara Cuesta, Treballadora cultural
 • Mikel Rotaeche González de Ubieta, Escritor
 • Daniel Alberto Busato Rio, Artista
 • Trama SCCL, Cooperativa cultural i educativa
 • Francisco Gómez-Porro Fernández,
 • Andrés Duque, Cine
 • Alesander Peña Uriarte, Músico
 • David Almazan, Artista de circ
 • Ainara LeGardon, Música
 • Josep Bernat Osca i Boïls, Professor
 • Eva Hernández Rodriguez, Teatre social
 • Esperança Tur, Autònoma
 • Arnau Andreu Feixas, Educador social\\ artista de circ
 • LaLaberinta, Cultura
 • Mikal Rodríguez, Asesora de contenido cultural
 • Ricardo Pérez-Hita, Cultura
 • Laura González Guardia, Educadora Social i artista
 • Enric Cervera Ral, Actor
 • Damián Costa Palomo, Artista, mimo
 • Graciela Monés Balaguer, Docent
 • Maria Bienvenido Bandelló, Artista
 • Alberte Montes, Actor
 • Miriam Reyes, Poeta i traductora
 • Carla Aguilar, Cantant
 • Sara Martín, Filóloga
 • Tallerí d’Art, Pintura i ensenyament artístic
 • Víctor Contreras Cano, Músico
 • Juana María Furió Sancho, Fotografía
 • Manuel Romero, Trabajador Cultural
 • Irati Gorostidi Agirretxe, Cineasta
 • Marta Riera Pi, Productora
 • Alberto Santos Cancelas, Profesor, investigador, divulgador
 • Alícia Martínez Ribas, Periodista i gestora cultural
 • Xènia Gasull Sellés, Arts escèniques i plàstiques
 • Associació Arteterapia Artenea.
 • Núria Mancebo Viera, Músic
 • Dàmaris Alba Molina, Artista
 • Jordina Costa Medina, Tell Fusta, Creació d’espais lúdics per a la primera infància. Realització tallers de pintur
 • Mireia Pons Fort, Artista i Docent
 • Francesca Viana, Artista escénica
 • Laura Vivancos, actriu
 • Esther Merchán, Gestió cultural
 • Agostina Laurenzano, Joyería Contemporánea
 • Marta Sesé, Comissària i crítica cultural
 • Concha Ros, Dibujante y productora/gestora cultural free lance
 • Julia Abalde Herrero, Ilustradora y docente
 • David Abad, Guitarrista i producció
 • Anna Nuñez Romeu, Monitora de Lleure
 • Àngels Queralt, Producció i distribució arts edcèniques
 • Marta Chordá, Arqueóloga. Gestora cultural. Desarrollo local comunitario
 • Marta lorente, Titellaire
 • Galo Ariel Vega martinez, Pintor artístico,retratista,tallador y escultor.
 • Laura Esteban León, Docent, ballarina.
 • Íngrid Baraut Múrria, Treballadora cultural
 • Emiliano Franco, Músic
 • Ane Zaldibar, Dibujante
 • Regina Nowicki, Comercial Nevada Sound
 • Margot Mecca, Investigadora, productora y programadora
 • Francesco Russo, Treballador en cultura
 • Neus Masó, Ballarina
 • Companyia Impàs. Dansa
 • Maria Gratacós Monllor, Profesora universitat, Escritora, Musicòloga
 • Josh Huerta, Actor y bailarín
 • David Villanueva, Historiador de l Art
 • Bani Brusadin, Comissari, investigador, professor
 • Roberto Tanner, Mago Showman
 • Gloria Jose Domenech, Arts plàstiques i escéniques
 • Krishna Molina Buelga, Circ, Teatre carrer
 • Antonio “Sicus” Carbonell Giménez, Cantant de Sabor de Gracia
 • Associació Professional d’Autors i Creadors de la Rumba Catalana (APAC),
 • Sicus Carbonell Júnior, Músic
 • Blanca Gallo Yáñez, Concerts- Management i producció
 • Gabriela Fernandez Izquierdo, Artista de circ i cantant
 • Pedro Castro da Silva, Artista de circ
 • Marta Millan Martinez, Artista de circ
 • Maite Cajaraville, Artista
 • Jo Sol, Cinema
 • Manel Font Tubau, Agents colocadors d’artistes
 • Sunkusi Ent, Producció i promoció d’esdeveniments musicals
 • Nico Martos, Músico
 • Mireia Gràcia Bell-lloch, Producció i distribució
 • María José Zamora Muñoz, Profesora conservatorio
 • Pablo Pérez Penin, Manager
 • Irene Luna Martí, Tècnica de so
 • Gerard Rosich, Músic
 • Alexandra Hernández Gail, Cultura
 • Las Huecas, lectiu escènic
 • Raquel Fernández Rams, Pedagoga
 • Kultur Elkartea
 • Mar Soteras March, Museòloga i gestora del patrimoni cultural
 • Mavi Fernandez Arsalaguet, Fotògrafa
 • Miguel Fiol Duran, Intérprete y creador
 • Javier Retamal Cañamero, Actor, escritor y director Teatro
 • María Yáñez, Periodista
 • Otto Roca, Cineasta
 • Noèlia Malaret Joan, Actriu
 • Xènia Ferran Pla, Artista
 • Pilar, Integrador social
 • José Antonio Jiménez Cubero, Historiador
 • David Teixidó, Actor
 • Rafael Rubio Moreno, Educador social
 • Maximiliano Olmedo Rauber, Maquillador y fotógrafo
 • Ivan Andrade, Dramaturg i director de teatre
 • The Amateurs Company, Producció i docència teatral
 • Carolina Campon, Cantante
 • Sasha Alexander Agranov, Musico actor
 • Laia Miret, Investigadora i artista visual
 • Consuelo Hueso, Cantant lírica
 • Lucía Aldao, Poeta
 • Andrea Villa, Comunicadora cultural
 • Luigi, Músico
 • Xavi Hurtado, Video experimental
 • Lluís Pérez, Mestre
 • Iván Morales, Autor i director
 • Alvaro Gago, Cineasta
 • Guim Català, Treballador en cultura
 • Cibrán Tenreiro, Profesor, músico
 • Ramon Maynou Ferreres, Autor libro 350 Podemos lograrlo, proposición de ley para implantar Renta Basica
 • Pepon Meneses, Il·lustració i gràfica animada
 • Agnès Llobet, Actriu
 • Anais Palacio Santacreu, Arquitecta
 • Associació Festa del Dibuix, Acció i pedagogía d’art
 • Cristina Garcia Borras -Cristi Garbo, Pallassa
 • Jordi Busquets Rovira, Música i soroll
 • David Germán Mesa Polo, Músico
 • Txus Garcia, Poeta i rapsoda
 • Jordi Llorens Solé, Comunicació audiovisual
 • Discordian Records. Producción discográfica, promoción, organización de conciertos en Barcelona
 • Michela Lamedica, Arkitektoa
 • M-etxea Kolektiboa. Arkitektura kolektiboa
 • Núria Navarro Capdevila, Gestora cultural
 • Eduard Rodriguez Garcia, Músic
 • Mia Esteve, Actriu
 • Joan Trias, Programació musical a mitjans
 • Luis Manuel Sanmartín Cava, Profesor de filosofía
 • Pablo Alonso Medina, Música / Audiovisual
 • Marta Sánchez de Ron Atiénzar, Canal de comunicación independiente Solidarias
 • Kika Aguiló, Gestió Cultural
 • Beatriz, Marionetista
 • Beatriz Fernandez Gonzalez, coreografa y bailarina y curadora
 • Margarida Lostes Llambrich, Professora jubilada
 • Miriam Gallardo Mesa, Producció i Comunicació
 • Alejandro Castro Rey, Artista plastico i terapeuta
 • Elena Navalon Justamante, teatro
 • Ton Muntané Raich, Artista circ
 • Fernando Gómez de la Cuesta, Critico de arte y comisario de exposiciones
 • Antonio Doñate Mañeru, Deseñador gráfico
 • Franco moragues, Artista
 • Josep Maria Casanovas Arbó (Canti Casanovas), Gestor de continguts de la web sense nom
 • Javier Trigales, Gestor cultural
 • Rosa Nicolàs Gràcia, Actriu i professora de lluita escènica
 • Combat escènic
 • Lu S. Libreira
 • Sabela Iglesias Reviejo, Produción audiovisual
 • Cristina Martí Ninot, Ballarina, creadora i pedagoga
 • Nanda Hernández dos Reis, Dinamitzadora cultural
 • Gerard Espí Garcia, Mestre de taller
 • Juan José Lesta Pérez, Artista
 • Silvia Penas, Poeta y Performer
 • Olatz de Andrés, Coreógrafa
 • Xavier Núñez Rosselló, Actor
 • Francisco Lariño Chapela, Tecnico de son
 • Igor Rezola Iztueta, Artista eta irakasle asoziatua UPV/EHU
 • Natalia Fulgueiras Marzelli, Circ
 • Sílvia Alabart Garre, Actriu/Advocada
 • Xisca Puigserver, Teatre
 • Olga Mon, Cultura
 • José León Sánchez, Payaso
 • Chano del Río, Diseño editorial
 • Lourdes Sensarrich, Management freelance
 • Montse Ribera Sorolla, Administrativa
 • Jaime LLopis, Artista
 • Adrián Soler Pastor, Museòleg
 • Céline Rainoird, Narradora oral
 • Diego Arribas, Escultor
 • Ana Aitana Fernández Moreno, Profesora e investigadora
 • Ana Díez Pérez, Traballadora cultural
 • Núria Maynou Gil, Músic
 • Pedro Montesinos, Art Sonor
 • Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro
 • La Negra Albina. Banda de musica
 • Javier Mosqueda, Restauración de cine
 • David Mellinas Teixidó, Producció musical, Producció audiovisual
 • Maria José, Tecnico agrícola
 • Ángel Delgado, freelancer socio-cultural y audiovisual
 • Nicole, Actriz
 • Monica Rikic Fuste, Artista
 • Apolonia Serra Rigo, Actriu
 • José Carlos Lombas Huerta, Docente, content curator, democrata
 • Asociación de Atención a Mayores Amor y Vida.
 • Óscar Senra Gómez, Gestión cultural
 • Mar Carrera Vendrell, Editora i periodista
 • Fulgencia Garcia Diaz, Creativa
 • Ângela V.Trinháns, Docente
 • María Lapido, Artista plástica
 • Wendy Montasell, Il·lustradora
 • Miguel Sánchez, Cineasta
 • Chus Gómez, Actriz y directora
 • Raquel Batet, Titellaire
 • Irene Seira Fondevila, Jubilada
 • Ingrid Mas, Artista visual, organitzadora d’esdeveniments culturals
 • Montserrat Pérez Fayos, Pensionista
 • Caterina Varela Garea, Bailarina e xestora cultural
 • Jordi Gilabert Seguí, Actor
 • María Núñez veiga, Programadora de cine y gestora cultural
 • Cèlia Cuenca, Investigadora predoctoral en l’àmbit de la Història de l’Art
 • Anna Pinotti Blanch, Gestió Cultural
 • Maria Pappalardi, Dibujante y profesora de dibujo
 • Marcel Cavallé Garcia, Musica
 • Miquel Àngel Gil Piera, Artista plàstic.
 • Anna Carreras, Artista digital de nous mitjans
 • Javier Roche Martínez, Fotógrafo
 • Pintores de la Plaza del Pi Barcelona
 • Fran Quiroga, Investigador e mediador
 • Col·lectiu de Companyies de Teatre Independent.
 • Omen Cinema. Productora audiovisual
 • Toni Guillemat, Actor
 • Asociación Cultural Arsgames. Gestión cultural e innovación social ciudadana
 • Associació Cultural Casa Orlandai
 • Raquel Vives, TASOC
 • Lluqui Herero, Actriu
 • Marga Julià, Gestora cultural
 • Raúl Vargas Martos, Actor y Director
 • Estel Boada Ibern, Artista multidisciplinar
 • Alba Gallego, Script
 • Marta Horjales, Productora de eventos y espectáculos
 • Marta Cortel, Teatro, títeres
 • Juan Jose Balsera Cuadrado, Sala de conciertos
 • Ruth Montiel Arias, Creadora
 • Marina Enrich Genestar, Artista visual, educadora artística
 • Alba Feito, Dibuxant
 • Natasha Lelenco, Artista
 • Sergi Santín Andrada, Coordinació d’equips en equipaments culturals. Estudiant.
 • Morgana Costa Ucher, Estudiant
 • Natalia Castañeda Arbelaez, Artista
 • Manuel Domingo Delannoy, Músico
 • Héctor Francesch Carneiro, Pintor
 • Alexandre Guitart Luengo, Músic
 • Associació Cultural Tintamotora. Autoedició
 • Orquestra de Ermesinde, La jam balkana a Marula Cafè Barcelona
 • Joan Anton Maragall, Galeria d’art
 • Kenia Perez Bafesich, Educadora social/Artista Visual
 • Hernan Paolini, Músico
 • Neus Aranda, Músic
 • Esperanza Escudero Pino, Gestora cultural
 • Joana Roda, Treballadora cultural
 • Max Hidalgo Nácher, Profesor de literatura
 • Cillas Rodriguez, Artista visual
 • Izaskun Alonso Saratxaga, Pintora y docente parcial
 • Ana María Domínguez Díaz, Creadora visual-Gestora Cultural
 • Iria Vázquez, Artista multidisciplinar y docente
 • Pablo G. Polite, Treballador en cultura
 • Aida Bañeres Associacio Cultural La Terrasseta
 • Els Vespres Malgastats. Cicle de poesia contemporània en català i arts visuals
 • Jesús Olivares Heredia, Instrumentista
 • Ivan Loza, Artista de Fuego
 • Mar Capilla Llop, Fotografa i vídeo artista
 • Gabriel de la Merced, Ilustrador
 • Xosé Galán, Artes visuais
 • Jhon Alexander Maldonado Castiblanco, Fútbol Freestyle
 • Fiestas Klandestinas, Montador de espectáculos, tecnico
 • Alex Rosa de Jesús, percusionista
 • Carlos Santiago, Dramaturgo e escritor
 • Paloma Orts Pascual, Artista
 • Javier Rueda, Audiovisual
 • Dominika Berger, Artista pintora
 • Toni Tarela, Técnico audiovisual
 • Lucas Vico, Artista musical
 • Tony Martínez, Actor y Radio
 • Mariano De Ritis, Músic
 • Ivet Vidal Pozo, Cantant
 • Conchi Almeda, Actriu
 • Federico De Gennaro, Músico
 • Lorena Carrizo Polanco, Gestión Cultural y Artes Escénicas
 • Alex Vico Stenderup, Tallerista
 • Carla Peracchi, Artista y arquitecta
 • Albert Guitart Santiago, Tècnic de so
 • Josep Santamaria Binimelis, Artista visual
 • Aleix Garriga Garcia, Músic
 • Alexandre Coll Mas, Artista
 • Eduardo Alonso Castillón, Artista
 • Cosimo De Matteis, Musico callejero
 • María Luciana Giachino, Artista plástica
 • Mariano Miguel Olivera, Músic
 • Pere Filella, Ex-Escolanet de Montserrat
 • Luis Macias, Cineasta
 • Laura Fusté, Joventut i Cultura
 • Noemí Mont, Artesana
 • Jimena Cavalletti, Artista
 • Miguel Ángel Aldunce González, Músico
 • Rafael Morales Cabrera, Músic
 • Tomás Taboada, Artista de circo
 • Hernan Borisonik, Profesor / Investigador
 • Maria López Ulldemolins, Artista expressió corporal, activista i educadora social
 • Nerea Garmendia, Gestión Cultural
 • Lluis Bonet Agustí, Docent i investigador en gestió cultural
 • Radio PICA. Radio difusió cultural i musica no comercial
 • Lorenzo Araujo Barrios, Mosaiquista
 • Cruz Ugarte, artista plastica
 • Rosa Pons, Disseny visual i de mètodes d’aprenentage
 • Beatriz Concha Torres, Artista multidisciplinar
 • Montse Enguita Guillén, Productora i docent
 • Josep Gonga Colomína, Actriu
 • Luis Raffatella, Músico
 • Marta Verde Baqueiro, Artista
 • Federación de Asociaciones de Ilustradores/as Profesionales.
 • Marta Rodríguez Perez, Actriz y directora teatral
 • Dácil López Pérez, Cantant compositora professora
 • Colectivo Quattrocento. Proyecto multidisciplinar
 • Dj Morfu, Dj
 • Markus Rogozinski, Agents 4 Music
 • Roser López Espinosa, Ballarina i coreògrafa
 • Lucas Márquez, Músico, técnico de escenario
 • Mireia Borch Ballesca, Professora de dansa
 • Adriana Golia, Permacultura
 • Carles Benedet, Músic, Productor.
 • Meritxell Colell Aparicio, cineasta
 • Ana Morgado, Administrativa escola musica
 • Matías Delgado, Músico
 • María Lourdes González Morrondo, Artista
 • José Julio Nieto Alvarez, escultor
 • Miquel Tarrida Camps, Músic
 • José Vicente Cos Villegas Sala de exposiciones ¶espazioa, Artista plástico
 • Jaume Manresa, Músic
 • Mateólika, Músico
 • Miquel Sánchez, Cantautor
 • Projecte Ingenu. Col·lectiu d’artistes
 • El ball de sant Vito. Teatre i titelles
 • Josep Manuel Mengual Cabanes, Teatre
 • Sílvia Espinach García, Gestora cultural
 • Salvador Barroso Durante, assc. Pintors pl. Pi, Barcelona, Pintor
 • Marta Salvador Sánchez, Artista plastica
 • Florencia Kettner, Artista-Docente de arte
 • Carolina Ciuti, Comissaria, investigadora
 • Adriano Carrillo, Escultor
 • Mohana Ramionet, Il•lustradora
 • Olalla Liñares, Docente
 • Ester Villacampa, Treballadora cultural i investigadora
 • Oscar Frutos, Músic
 • Ultravaiolet, Dansa, Contes, Titelles
 • Eva Morales, Artista y gestora cultural
 • Roger Mula, Gestor cultural
 • Oriol Cardona Jordan, Músic
 • Elena Lavellés, Artista visual y cineasta
 • Asociación Jon Robi, Cultura
 • Pilar Garcia Abril, Pintora, Grabadora
 • Laura Vila Kremer, Actriu
 • María Cañas, Cultura
 • Sergi Egea, Música
 • L’Afluent SCCL. Música
 • Pablo Carcaol (Pablo Navarro Sahuquillo), Ilustrador
 • Xavier Learreta Rodríguez, Actor, escenógraf, guionista, productor, gestor, precari
 • Jaime Nieto, Músico
 • Sara Donoso Calvo, Comisaria y crítica de arte
 • Rosa Maria Alonso G, Il·lustradora gràfica i del que calqui
 • Sand4a Sarasola, Artista plastico
 • Juan Manuel Benítez Grima, Artista plástico
 • Carmen, Sin actividad
 • Montse Pont Crous, Estudiant
 • Mònica Aparicio, Investigadora, professora
 • Plataforma de trabajadorxs culturales jóvenes a nivel estatal
 • Montserrat Gómez Osuna, Pintora
 • Guille Caivano garcia, Artista visual
 • Miquel Sabaté Masachs, Treballs varis i artista
 • Marta Gil Polo, Directora d’escena
 • Elena Gog, Bailarina
 • David Esteban del Olmo, Tècnic llums
 • Javier Mauricio Torres Cubillos, Músico
 • Jonas Serri Camprubí, Tècnic de llums
 • Isaac Salvador Redondo, Tècnic de so
 • Clara, Bailarina
 • Aina Moles, Esdeveniments
 • Clara Bianchi di Carcano, Ceramista Artesana
 • Carles Santigosa Romera, Tècnic de so
 • Joan Rovira Arcusa, Tècnic de so
 • Llorenç Alomar Llompart, Music, Tècnic de So
 • Ivo Garcia Suñé, Titellaire i tècnic de llums
 • Vicenç Mates Bennàsser, Música d’arrel
 • Mariona Triadú Galí, Estudiant i creadora audiovisual
 • Carles Seguí, Tècnic de so
 • Josep Ariño, Tècnic de so
 • Pau Martínez Sanahuja, Tècnic de so
 • Sandra Borreguero Diaz, Profesora de danza
 • Iria Rodríguez Leirós, Traductora
 • Laura Báez Núñez, Danza
 • David Méndez Alonso, Diseñador de moda
 • Joaquim Dachs Clapers, Tècnic de so
 • Oriol Rafí, Tècnic so
 • La niña bonita. Teatre
 • Aloma Abeya Lafontana, Vestuari escultoric
 • Xavi Álvarez Ortega, Teatre
 • Domènec, Artista visual
 • Andrés Costa Maluk, Artista cuando se puede
 • Cadhla Kennedy, Tècnica d’Il·luminació
 • Xavi Cervera, Formador de circ
 • Cesar de Fernando Bravo, Pintura, artista
 • Xiana Quintas, Fotógrafa
 • Haridian Donés Fernández, Artista visual
 • Xelo Garcia Vidal, Professora de flauta
 • Monica Perez, Gestora cultural
 • Oriol Rafí, Tecnic so
 • Aloma Abeya Lafontana, Vestuari escultoric
 • Xavi Álvarez Ortega, Teatre
 • Domènec, Artista visual
 • Andrés Costa Maluk, Artista cuando se puede
 • Cadhla Kennedy, Tècnica d’Il·luminació
 • Xavi cervera, Formador de circ
 • Cesar de Fernando Bravo, Pintura, artista
 • Xiana Quintas, Fotógrafa
 • Haridian Donés Fernández, Artista visual
 • Xelo Garcia Vidal, Professora de flauta
 • Monica Perez, Gestora cultural
 • Eulàlia Busquets Luch, Professora
 • Carme Romia i Agustí, Poeta i rapsoda.
 • Ona Monfort Carle-Tolrá , Terapeuta especialitzada en maternitat, doula
 • Joan Gregori Maria, Gestor Cultural
 • Angel Martinez Ramos, Informatico y musico
 • Eva Yubero Sánchez, Diseño
 • Monica Mura, Artista
 • Miriam Encinas Laffitte, Músic
 • Cristina Arman Reyes, Jubilada de ensenyament
 • Jordi Vidal Pujol-Xicoy, Gestor Cultural i artterapeuta
 • Xosé Da Silva Paredes, Dramaturgo
 • Cristina Alonso Martin, co- direccio artistica
 • Sara Buraya Boned, Trabajadora en Museos
 • Olalla Roca Castell, Artista
 • Alicia Leiro Martínez, Arquitecta
 • Angel Sauret Sumalla, Il·lustrador
 • Rut Roca Serra, Informadora Centre Cívic
 • Mónica Franco Valledor, Comunicación
 • Javier, Music (baterista)
 • Carlota S., Art i cultura
 • MaNolo Suárez Varela, pintor e instalaciones artísticas
 • La Ciutat Invisible SCCL, Llibreria, formació, recerca i suport cooperatiu
 • Alejandro Martín Torrado, Artista visual
 • Isabel Carballo Municio, Docent i artista plàstica
 • Natàlia L. Montardit, Investigadora escènica
 • Angels Ortiz, Música, ballarina
 • Jordi Casanovas Cayuela, Músic i altres disciplines artístiques. Interí de la xarxa de Parcs Naturals
 • Montse Balcells Nadal, Gestió cultural
 • Lucía Mariño, Investigadora-creadora
 • La Tomatera. Organización y dinamización de eventos socioculturales
 • Ramon Súrio, Periodista
 • Sílvia Farrés Puntí, Professora de secundària
 • Estudio arte y tecnología
 • Andreu Martínez Costa, Actor y director de teatro
 • Josefina de Unamuno, Medico y pintora
 • La caníbal SCCL. Llibreria i productora cultural
 • Maria Guinovart Pelauzy, Gestora cultural
 • Cora Mateu Martín, Artista Escénicas
 • Guillermo Lucas Ries Centeno, Músico
 • Núria Ribas Perarnau, Docent
 • Anna Gallart Pérez, Figurinista
 • Herman Bashiron Mendolicchio, Investigador / Treballador transversal en art i cultura
 • Carlos Pina Sales, Músic i performer
 • Laia Adsuara Nadeu, artesania i arts plàstiques
 • Gregorio Artieda Juan, Director I profesor Teatral
 • Mayi Beobide Murua, Gestora cultural
 • María Rivero Rubio, Manager de equipo técnico de banda de rock
 • Mossén Bramit Morera i Els Morts. Rock’n’Roll criminal
 • Natalia Alberti, Monitora/aturada
 • Anna Castillo, Producció i Comunicació Cultural
 • José Juan Sánchez Teruel, Docente
 • Meritxell Virgili, Artista, antropòloga social i cultural i museòloga.
 • Mar Ulldemolins, Actriu
 • Rafa Gallardo Gutiérrez, Music
 • Isidre Roset, Crític d’art
 • Anna Mas Ribas, Publicista
 • Joanaina Matas Vidal, Mestra
 • Mireia Udina Abelló, Documentalista betevé
 • Núria Marrón, Periodista
 • Leticia Feduchi Escario, Pintora
 • Javier López Alós, Escritor
 • Juntura Kooperatiba, Arkitektura kooperatiba
 • Fernando Pertuz, Artista y gestor cultural
 • Bienal Internacional de performance
 • Roger Freixas Boleda, Edició Postproducció audiovisual
 • Mara Mantovani, Bailarina y facilitadora de danza
 • Xoán Anleo, Artista
 • Carla Mengual Oltra, Marketing i Comunicació
 • Francusco Gabas, Produccion musical y Dj
 • Álvaro Yebra García, Trabajador cultural
 • Paloma de la Cruz Acevedo, Pensionista
 • Magalí Ayala Gauna Escalante, Estudiante, productora cultural, y teleoperadora
 • Ignasi Gil Baldero, Circ
 • Montserrat Esquerda Bosch, Pensionista
 • Unx Pardo Ibarra, Artista
 • Laura Riera, Actriu
 • Ana Lopez Cedeira, Productora de eventos
 • Mercè Jara Muns, Artista i divulgadora
 • Manuel J. Mora Peña, Fotògraf
 • Felipe Garavito Muñoz, Artista y Gestor Cultural
 • Concha Santamaría Vidal, Profesora de danza
 • Antonio Trullén Funcia, Realizador y montador de películas
 • Valeria Portales Dirisio, Vestuario en publicidad/sector audiovisual
 • Ariadna Pujol, Cineasta
 • Dory Sánchez, Bailarina
 • Muriel Parra i Ferrer, Artista
 • Maria Zaragoza, Edició
 • Itziar Solla Garmendia, Dissenyadora gràfica
 • Maria Antonia Bernabé Perelló, Museògrafa
 • Olenka Macassi, Artista visual
 • Ester Rodríguez Carrió, Productora
 • Iñigo Varona Sánchez, Artista e investigador
 • Mar Reykjavik, Artista Visual
 • Clara de Luna, Compositora y música
 • Agnès Prats Soler, Edició i literatura
 • Xènia Gaya, Gestora cultural i patrocini
 • Jonatan Plana, Educació
 • Laura Yvars, Actriu i cantant
 • Edicions del despropòsit. Editorial
 • Pau Castanyer, Editor
 • Judith Cerqueiro, Artista visual
 • Doa oa, Muralista y artes graficas
 • Óscar Barberán i Garcia, Art dramàtic
 • Thais Botinas, Cultura
 • Marc Salicrú, Escenògraf i il·luminador
 • Manolo Sierra, Pintor
 • Elara Elvira, Artes plásticas
 • Jabier Busturia Cerezo, Artista y educador
 • Engendro Colectivo, Colectivo artístico
 • Eva Blanes Meléndez, Disseny i enquadernació
 • Mar Ocampo Alvarez, Ilustradora
 • Misticyr, Acrobata
 • Jose Perozo, Escultura
 • Gerard De Josep i Codina, Periodista
 • Claudia Romani, Músic
 • Xavi Casadesús Torrebadella, Dissenyador gràfic
 • Sara Serrano, Creación, producción y gestión cultural
 • La Calle Suena. Asociacion de Musicos de Calle
 • Valerie Blanchard, Arte plastica
 • Sabela Fraga Costa, Historiadora da Arte
 • Guillem Marin Rubio, Músic i tècnic de so
 • Pau Julià Vila, Music
 • Thomas Fontin, Músico
 • Sasa Yagüe Rodríguez, Arte contemporáneo/ Dj
 • Miquel Tebar, Tecnic cultura
 • Adrian Schindler, Artista
 • Dones i Cultura. Col·lectiu feminista de professionals de la cultura
 • Sara Gil, Bailarina
 • Montse López Muley-Abdhalhà, Poeta
 • Muntsa Roca, Treballadora cultural
 • Patricia Gomez Gonzalez, Artista visual
 • Adrià Ramírez Dalmau, Il·lustrador
 • Jorge Amich Castro, Animador de teatro comunitario
 • Lluís Jiménez Roig, Il·lustrador
 • Raquel Arnaiz Vargas, Educació en museus / il·lustradora
 • Astrid Colomar Gelabert, Artista plàstica i gestora cultural
 • Horacio Sapere, Artista
 • Enric Socias Martinez, Artista
 • Amelia Llop, Danza
 • Mireia Matheu Devos, Treballadora cultural jubilada
 • Clementina Kura-Kura, Titellaire
 • Dario Aloia, Músico
 • Eva Maria Franco Moreno, Professora cant
 • Beatrice Coppi, Profesora autonoma
 • Emilio Oliveras, Educació i Cultura
 • Tejido Conectivo. Danza
 • Jennifer Martínez-Orozco Schmiedl, Educadora cultural
 • Alba Aguilar Pérez, Gestió cultural
 • Namibia Coronado, Ilustradora
 • Associació d’Il·lustradores de Tarragona (AIT). Il·lustració
 • Aida Boix, Comissària i crítica d’art
 • Taller FUERA de Registro, Grabado, Art Visual
 • Lydia Hoffnungsthal, Pintora
 • Clara Madurell Peropadre, Docent d’arts, il·lustradora i dissenyadora gràfica.
 • Bruno Fabregas, Productor
 • Aina Aguiló, Codirectora de museu
 • Tamara Díaz Bringas, Investigadora y curadora
 • María Isabel Uribe Dussán, Artista
 • Sebastián Roig Martín (“Producciones In The Centes”), Actor, ventrílocuo, contorsionista y músico amateur
 • Noemi R. Oncala, Arts performatives, dansa i creació.
 • Ramon Galup Russines, Muralista
 • Luz Iglesias Huete, Agricultura
 • Laura Cuenca, Treballadora cultural
 • Tomeu Estelrich Rigo, Artista visual
 • Nanci Fernández, Ceramista
 • David Laín i Devant, Teatre de titelles
 • Marta Salleras Compte, Docent
 • Montserrat Rodríguez i Clusella, Actriu i Directora de teatre
 • Lorenzo García Echegoyen, Técnico Cultural
 • Núria Tuneu, Gestora cultural
 • José Maria Martínez Giralt, Tècnic d’il.luminació i so. Actor.
 • Irene Amador, Antropóloga, documentalista, editora
 • Carme Torrent, Dansa
 • Roser Bundó Baudel, Actriu
 • Pintora, Pintora
 • Marta Pujades, Artista visual
 • Marcos PTT, Titiriteiro da compañía El Retrete de DOrian Gray
 • Dani Hernández, Creador escénico, performer, videoartista y camarero (a ratos)
 • Edgar Moreno, Actor
 • Xosé Abad, Fotógrafo
 • Manuel Alfonso Álvarez Cebrián, Músico
 • Max Gómez, Músico
 • Rubén Fernández, Música
 • Iria Pinheiro-Santos, Actriz
 • Alice Morse, Pintora
 • José Manuel Pérez Afonso, Músico
 • Gabriela Meunié, Artista
 • Pedro Soler, Cultivador
 • Rebeca Graña, Músico
 • Iria Martínez Comesaña, Mestra de Educación Musical
 • Teresa Reynés, Dissenyadora i il·lustradora
 • Xacobe Martínez Antelo, Musico
 • Cristina Castells Tort, Treballadora cultural
 • Patricia de Lorenzo González, Teatro
 • Eva Vilaró, Cultura
 • Lali Soler Piera, Ensenyament artístic
 • María José Lopez Vilalta, Periodista musical i Dj
 • Cintia Jurado de Luis, Actriz – docente – creadora
 • Jaume Sureda, Actor, Docent i dramaturg
 • Alicia Pedregal, Artista plástica
 • Brenda Vidal Hermida, Músico
 • Marco Tondello, Comisario
 • Anxela Blanco, Artes vivas
 • Àngels Cardona Palmer, Poeta
 • Ursula Amargós Rubió, Músic
 • Angèlica Sánchez García, Cap de Cultura Administració local
 • Isabel Banal Xifré, Artista visual
 • Paula Radresa Bosch, Artista i docent en arts del moviment
 • Companyia d’arts escèniques de carrer, dansa aèria i circ
 • Laura Binefa Bel, Gestora Cultural/ Coordinadora de Xarxaprod
 • Xabier García Mera, Músico
 • Nastasia Zürcher, Artista, compositora y profesora de canto
 • Alfredo Costa Monteiro, Artista
 • Gabriel villar, Operario e músico
 • Daniela Longobardi, Superviviente
 • Isidora Zegers, Danza
 • Xavier Torrent Aragonès, Dissenyador
 • Javier Turnes García, Profesor
 • Constanza Brncic, Ballarina i coreògrafa
 • Carles Castro, Musica
 • Shak Benavides Gomez, CEO Radio TeslaFM, dj, músico
 • Irene Baeza, Bailarina
 • Consol Llupià García, Artista i agitadora cultural
 • Miquel Perelló, Músic
 • Yolanda Uriz Elizalde, Arte sonoro i multisensorial
 • Patricia Concina, Artista por cuenta propia
 • Macarena Palacios Martínez, ILuminadora, escenógrafa, directora escénica
 • Maite Uriz Elizalde, Educación
 • Yamila Rios Manzanares, Musica
 • Jordi Salvadó Isern, tècnic de so
 • Alfonso Uriz Ibarrola, Jubilado
 • Leopold Carreras Truñó, Psicòleg i músic
 • David Faure, Música y proyectos creativos comunitarios
 • Associacio Sonora Mutan Lab. Investigacion y creacio sonora experimental
 • Rosanna Moreda Carrizo, Escriptora
 • Consuelo Garcia Blanque, Medicina. Traumatologa. Patologia del Estrés
 • Belén Albiol, Editora de video y motion grapher
 • Laura Ferrés Moreno, Directora i guionista
 • Alex El Tinglao, Teatro de calle
 • Antonia Hurtado Gómez, Gestora Cultural
 • Jordi Rovira Añón, Escenograf
 • Catalina Caldentey Pascual, Gestió Cultural
 • Lucía Andújar Llosa, Audiovisual, intervenció social
 • Carlos Almela Mariscal, Fundación Daniel y Nina Carasso
 • Àgata Vilarós Soler, Jubilada profe d’art
 • M Belén Montero Rguez, Arte & Audiovisual
 • Carla Priego, Gestió cultural
 • Ángel Faraldo Pérez, músico, programador cultural
 • Fundació Phonos, Laboratorio de música electrónica
 • Monica Roca Lujan, Restauradora d’art
 • Natalia Puertas Cavero, Gestora Cultural
 • Alba Miquel, Actor/Narradora oral
 • Paula Romero Raga, Treballadora en la cultura (ballarina)
 • Pere Ruiz Trujillo, Filosofia i música
 • Uri Mas, Músic
 • Merce Framis, Teatre de titelles
 • Alex Posada, Artista
 • Raquel Vidal Sabater, Productora artes escénicas
 • Margarida mateos, Actriu
 • Albert Coma, Editor
 • Tomás Antonio Afonso González, Gestor Cultural
 • Isabel MartÍ Piera, Actriu
 • Juan Lluch Cuenca, Tècnic
 • oliver rappoport, Compositor
 • Iago Ramilo Oya, Músico profesional
 • Ana Extremiana Eguia, Coreógrafa
 • Alicia Cayuela Julia, Artiste
 • Xavier Bassas Vila, Professor, traductor, editor, agitador cultural, investigador, etc.
 • Alberto Flores, Disseny
 • Reinals Roca Serra, Productor
 • Marina Vinyes Albes, Programadora de cinema, comissària, investigadora
 • Laura Quinto Aires, Treballadora cultural
 • Caterina Molina Compte, Professora
 • Javiera Gazitua Charnes, Directora
 • Júlia Betrian, Educació en cinema
 • Carlos Vázquez Conejo, Freelance cámara
 • Joan Servera Bibiloni, Teatre i circ
 • Ateneu L’Harmonia – Federació d’entitats de Sant Andreu, Projecte de gestió comunitària
 • Rosa Díaz Martínez-Falero, La Rous, teatro
 • Artes plásticas
 • Ester Torrents Vila, Dissenyadora gràfica
 • Noelia Moyano Arcos, Bailarina
 • Fabricants de Futur. Plataforma internacional de escuchar – acción colectiva y creativa
 • Usue Belandia Erauzkin, arquitectura
 • Guillem Serrahima, Editor, investigador
 • Erika Mabel Jaramillo Coronado, Artista visual
 • Anita Lüscher, Comunicació cultural
 • Mercedes Mangrané, Artista
 • Estela García, Fotógrafa
 • Asociación Cultural y Juvenil Sambrona. Arte, cultura y mundo rural
 • Eloïsa Jimena Uribe, Activitats i joguines teatrals
 • Aida González Olvera, Ballarina
 • Andrea Antó Hernández, Ballarina
 • Serena Vione, Circ
 • Nüll García, Actriz y directora
 • La Extraña Compañía. Teatro
 • Fundació La Plana. Fundació cultural i d’acollida a grups i persones
 • Catalina Llado Aliu, Directora i docent de teatre
 • Luís Martín Ruiz, Audiovisuales
 • Sònia Sanchez Martinez, Balladora, coreògrafa
 • Ana Jiménez, Gestió cultural
 • Núria Roldós, Cinematografia
 • Rafael Haro Galera, Profesor y artista
 • Artur Binefa i Mas, Jubilat
 • Neus Rosell, Farmacèutica
 • Carmen Bel Vilalta, Arts plàstiques
 • Luisa María Gómez del Águila, Profesora de Universidad
 • Marc Amigó Pelfort, Productor Técnic
 • Cecília Reifs Prat, Bibliotecària
 • Isabel Corullón Paredes, Artista
 • Francisco Javier Sarrión Mora, Técnico de iluminación
 • Natalia D’Annunzio, Artista multidiciplinar
 • Mauro Molina, Director de teatro
 • Anna Brufau Safont, cinema, cultura
 • Javier Tudela, Escultor y profesor
 • Sara Vendrell Costa-Pau, Tant de bó, fos possible
 • Helena Bausells Hernanz, Profesora de ball i cantant
 • Federación de asociaciones de profesionales de circo
 • Amanda Díaz-Ubierna Casariego, Gestión Cultural
 • Maria Oria, Gestió cultural
 • Abraham Pérez, Escritor
 • Manuel Guerrero Brullet, Gestor cultural, crític i assagista
 • Mercè Rivas Rega, Bibliotecaria
 • Luis Olano, Doctorando en DDHH, director de cine documental
 • Eva Puyuelo Muns, Creadora i locutora de programa de radio
 • Gemma Palà Aparicio, Compositora i pallassa. Videoclownferencia. Passesllargues.
 • Joan Fullana Company, Actor i director d’escena
 • Antònia Massanet, Professora i poeta
 • Ana Huertas Calatayud, Recepcionista museu
 • Manuel Ochoa Monte, Estudiant de cine
 • Magda Blanes Orts, docent
 • Arnau Darós, Comunicació audiovisual
 • Lúa Cárdenas González, Bailarina
 • Mónica Extremiana Eguia, Artes en movimiento
 • Marco Di Luch, Circo
 • Iñaki Beorlegui, Pintor
 • Àfrica Llorens, Artista de circ
 • Joan Bernà, Periodista i gestor cultural
 • LaBonita sccl. Plataforma de gestión y servicios para artistas
 • Ester Martínez, Gestió Cultural
 • Carmen Martín del Cerro, Caracterizadora de teatro
 • Associació Cultural Esplai de Circ “Encirca’t”
 • Almudena Soullard, Fotografa
 • Nela Fraga Rivas, Xestora Cultural
 • Luis Ibañez Bercero, Producció audiovisual
 • María Fuentes Caballero, Medica
 • Carlos Paco Pitarch, Artista circense
 • Assumpció Mateu, Artista visual
 • Ateneu del Raval. Espacio Cultural Comunitario
 • Rosario Barba Morales, Pensionista
 • Ramon Tort Montserrat, Director de cinema
 • Manuel Garcia Franco, Guítarrista Flamenco
 • Alfons Zarzoso, Museu
 • Jesús Mayorga Galván, Educació
 • José V. Monar Máñez, Instructor de Taichi y Qigong
 • Sasha Agranov, Musico Actor
 • Antonio Ortega, artista i docent
 • Agnés Sales Martín, Intèrpret i coreografa dansa
 • Franco Meloni, Giornalista
 • Guiu Gámiz Celaya, Cinema
 • Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA)
 • Agnès Bes Serra, Gestora Cultural
 • Pol Guillen, Artista
 • Ruben Arroyo i Servan, Actor
 • Maria Rosa Hidalgo, Gestora, Artista y Terapeuta
 • Marta Polo Ysalgué, Cineasta i escriptora
 • Deia Cabale, bailarina
 • Miriam Corredera Cabeza, A l’atur
 • Jana Orbegozo, Gestió cultural
 • Iñaki Urrutia Zarza, Aktorea
 • Menina Arroutada (Alexandra Rey Vázquez), DDj, Productora
 • Carmen Cañadas Fernández, Pintura artística
 • Minimúsica. Educació musical
 • Gianni Mascia, Poesia e operazioni culturali
 • Alejandro Zaballos Samper, Doctor en Psicología
 • Miriam Casal Madinabeitia, Música y Artes Interdisciplinares
 • Associació Drap-Art. Art i reutilització
 • Tanja Grass, Gestora cultural
 • Jaume Ferrete Vázquez, Art / Programació web / Recerca
 • Gisela Riba Vegas, Ballarina
 • Lluís Juncosa, Dibuixant
 • Angels Margarit Viñals, Coreografa directora Mercat de les Flors
 • Irene Vicente Salas, Artista escènica
 • Maria Serrano, Editora
 • Jordi Miquel Riera, Fotograf
 • Javier Ariza, Artes escénicas
 • Irene Armangué Vila, Treballadora cultural
 • Quim Durbán Padilla, Producció
 • Aina Climent Belart, Artista
 • Amparo Vintimilla Martínez, Reactividad cultural
 • Sergi Bou, Educador en ioga i horta ecològica
 • Raymon Pujol, Actor
 • Javier Velazquez, Artista Visual/Bailarin
 • Plataforma SOS SEctor Gráfico, Creatividad Gráfica: ilustración, animación, fotografía, cómic
 • Eva Ruiz, Treballadora cultural, artista i investigadora pràctiques artístiques
 • Ramón Salas Lacasa, Dibujante de comic, Ilustrador, Guionista
 • Ferran Carvajal, Arts escèniques
 • Marta C Dehesa, Abogada y Gestora Cultural
 • Sergi Pareja i Morte, Guionista
 • Generació del Ritme, Associació de músics activistes de Badalona
 • Mediterrànima Records, Segell independent
 • Màrius Alfambra Serrano, Músic, compositor i productor
 • Montse González, Artista Plástica
 • Loopy Teller Studio, Ilustradores
 • Carlos Valles Lloría, Ilustrador
 • Mar Silvestre, Il·lustradora.
 • Josep Dominguez Castells, Treballador Cultural
 • Carlos Sánchez-Valverde Visus, Educador social i editor de Revista
 • Ruth Oblanca García, Artes Escénicas
 • Katterine Enríquez, Actriz, activista
 • Pau Julià Vila, Educador / Músic
 • Sergi Merino Masnou, Producció, contractació i promoció música en viu
 • Pep Tarradas i Dulcet, Músic
 • Oriol Segon Torra, Fotògraf
 • Cesar Pires de Vasconcelos, Músic
 • Xavier Nuñez i Morera, Performance
 • Angels Romeu Alemany, Artista
 • Raquel Navarro Nora, Ilustradora, opositora.
 • Plataforma el Borsí per al Barri, Espai sociocultural
 • Marina Monsonís López, Cuina, art, política
 • Ivan fox, Actor
 • Erica Volpini, Diseñadora gráfica y educadora artística
 • Radial Radiant, Diseño editorial, educación y investigación artística
 • Marina Tomás Amado, Músic
 • Aina Rodríguez Allès, Criança
 • Ismael Moll Pelegrí, Arqueòleg
 • Marc Barceló Febrer, Hortalà i glosador
 • Ludovica Carbotta, Artista
 • Letizia Solanas – Pares Sueltos, Danza inclusiva
 • Gloria Marti, Ilustradora
 • Paloma Ríos, Historiadora del Arte
 • Fabián Servin Peñaflor, Circo contemporáneo
 • Helena Civit, Estudiant, Creadora
 • Gorka J. Palacio. Arko, Catedrático de universidad, EHU.eus
 • Javier Artica, Artista
 • Manticore, Movimiento Teatral, Teatro, Dramaturgia, Literatura, etc.
 • Kunst Barcelona, Divulgació cultural
 • Arantxa Zulema, En pausa
 • Blanca Arias Garcia, Artista
 • Patricia G. Kasaeva, Superviviente de la cultura
 • Isabel Cáceres Flores, Artista
 • Col·lectiu Cornamusica, Músics
 • Pamela Pilawa, Actriz
 • Manuel Ángel Zamora Carmet, Bajista
 • Miriam Grau Belvis, Illustradora
 • Neus Miró, Historiadora de l’art
 • Beatriz Tainta, Modeladora
 • Andrea Cruz, Directora, Coreógrafa
 • Julia Ruth Gallego García, Educadora de museos
 • Paz Ezcurra Barrena, Edición
 • Natividad Abad Guerrero Artesana, Trabajé en Formación Ocupacional
 • Miquel Puddu Roca, Editor, Músic
 • Eulalia Barriere Figueroa, Professora de Matemàtiques i artista visual
 • Elvira Pujol Masip, Artista visual
 • Raquel Paricio Garcia, Art i recerca
 • Lluís-Josep Ramoneda Aiguadé, Museologia
 • Enrique Rodríguez Arias, Trabajo en bibliotecas
 • Monika Medina Herrera, Dansa i educació
 • Imma Bofill, Arquitecta
 • Mónica García Pérez, Actriz
 • Toni Giró Fontanals, Artista
 • Marta Mantecón, Trabajadora del arte
 • Aitana Enciso Membrado, Fotógrafa, edición video y cine
 • Elena Vallés, Filòloga, periodista, exdocent
 • Melissa Lima Caminha, Payasa mare educadora e investigadora
 • Jordi Xavier Cos Pedrol, Músic
 • Jordi Pascual, Treballador i investigador
 • Susana Arias, Gestió cultural
 • Lourdes Sensarrich Roset, Gestió cultural
 • Ramon Farrés Puntí, Traductor
 • Vicens Casassas, Artista Visual
 • Lídia Lahuerta López, Comunicació cultural
 • Oriol Porta Tallada, Audiovisual
 • Anna Castro Garcia, Aprenenta de llibretera
 • Tanit Lozano, Estudiant d’història de l’art i cambrera
 • Margarida Troguet i Taull, Gestió escènica
 • Beatriz Escudero, Curadora
 • Juan Luis Martín González, técnico de iluminación
 • Maria Torres Pla, Educació i Humanitats
 • Quicu Samsó Soler, Music
 • David Segarra Ciprés, Editor
 • Toni Giró Fontanals, Artista
 • Adrià Mor, Músic
 • Imagonem As. de teatro sin fronteras, Artes escenicas
 • Pilar Vélez, Artista
 • Jéssica Martínez Villalba, Gestió d’Arts Escèniques
 • Menina Arroutada, Produçom musical, atriz
 • MaNolo Suárez Varela, Pintor e instalaciones artísticas
 • Roberto Salas, Gestor cultural
 • Dolors Juarez Vives, Art i educació
 • The Good Good, Producció i comunicació cultural
 • Mar Merino, Treballadora de la Cultura
 • Xavier Valentí, Promotor
 • Estefania Verbena Pastor, Educación

No treballem en cultura però pensem que seria el millor per la cultura i per tothom.

 • Toni Llotge, Activista de l’economía Social i Solidaria.
 • Nuria Isanda, Activista social.
 • Xavier Artal Gracia, Activista de Noubarris.
 • Antonio del Barrio Sejas, Profesor intervención sociocamunitaria. Cuerpo Secundaria.
 • Sergi Raventos Panyella, Treballador social en una Fundació de salut mental.
 • Xavier Sala, Treballador, Sector nàutic i tecnològic.
 • Alejandro Romero Chamorro, Funcionario Justicia.
 • María Isabel Gómez Romero, Técnica de Acogida.
 • Francisco Cañamero, Formador vial.
 • Juan García, Jubilat de la A. Publica.
 • Georgina Subiela Ferré, Dinamitzadora sociocomunitaria.
 • Pau Andreu Sitjar, Col•lectiu Metamòrfiques (art i educació).
 • Xavier Salmerón Carbonell, Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sitges.
 • Judit Font Redolad, Treballadora en drets socials, organitzada a Salt a Ateneu Coma Cros.
 • Eli Manzano, Sòcia cooperativista i activista feminista i de l’ESS.
 • Margarita Carpintero Salas, Jubilada, treballo per la família i la casa.
 • Angelo Bazzano, Parado
 • Jeroni Mira Galmés, Pintor i Retirat
 • Ferran Barnils Marin, Agent de viatges
 • Sergio García Orihuela, Bajista amateur
 • Joan Maria Soler, Activista veïnal
 • Kim Gili Renom, Formació ciclista i guia
 • Toni Aznar, Spc
 • Pascual Diaz Capitan, Jubilat
 • Teresa Cantero Cortés, Pensionista
 • Marta Vallcorba, Metge
 • Linarejos Ratia, Artesana
 • Núria Cascallar, Jubilada
 • Laura Farina, Venta
 • Silvia Gilart, Sanitat
 • Lilian, Quiromassagista
 • Roser Moles Mariné, Treball Social
 • Edgar Espada Figuerola, Pagès
 • Jordi Reviriego Chuecos, Metge
 • Esther Garcia Font, Infermera
 • Pedro Hidalgo, Xanquer
 • José Luis Paulete, Autónomo en diversas áreas.
 • Eduard Güell, Investigador
 • Estel Brugulat Roselló, Professora
 • Victor Maull, Phd Studen – PRBB
 • Ricardo Valderrama González, Educador social
 • Vanesa Barroso Esteve, Docent
 • Ariana Alonso Celorio, Trabajadora del hogar
 • Teresa Sancho, Docent
 • Maialen Martin Cea, Confinada
 • Rafel Forga Artigas, Conservador / restaurador
 • Fernando Ferrer, Activista cultural del barri Roquetes
 • Montserrat Casas Teixidó, Marxant
 • Fèlix Rabal Queixalós, Professor
 • Mònica Bertran Romaní, Educadora i dinamitzadora social digital
 • Pilar Cós i Riera, Arquitecte, professora jubilada
 • Guillem Miralles, Editor a www.paperdevidre.cat
 • Ivette Serral, Ambientòloga
 • Lo Pedrís, Associació de veïns i veïnes de Baix Pallars.
 • Laura Llevadot, Professora de Filosofia (UB)
 • Manuel Miralbell Roquet-Jalmar, Infermer
 • Esteve Moragues Cantallops, Sanitari
 • Graciela Meneguzzi, Jubilada
 • Laura García Berná, Integración social
 • Miriam Bores Moreno, Ingeniería
 • Ximo Campos, Jubilat
 • Lucía, Veterinaria
 • Andre de Mendonça Maia, Músico
 • Maria Rosa Mestres Moliner, Professora Jubilada
 • Carmen Garrido Blanc, Jubilada
 • Efrén Àlvarez Rodríguez, Emergències mèdiques
 • Rosa M. Martí, Docent
 • Immaculada Vilà Torras, Autònoma
 • Esperanza Falcó, Joyeria
 • Misericòrdia Dosaiguas, Professora
 • Jordi Torrabadella Boixader, Ensenyament
 • Esther Moreno, Educadora
 • Marc Ollé, Tècnic
 • Josep Juncà Capdevila, Comerç Mercats i fires complements de proximitat www.deprop.cat
 • Manel Oliva, Perruquer
 • Carlos Andreu Gasca, Programador informatico
 • Àngels Pascual, Sanitat
 • Marta Jaén i Herbera, Administrativa
 • Klein Torrens.
 • Vane Ribas Ruiz, Gerent de la sala Els Pagesos
 • Carme Bosch Pasola, Jubilada
 • Jordi Bassa Massanet, Professor arts plàstiques
 • Pilar Trubat Altarriba, Jubilat
 • Cindy Mack, Jubilada
 • Guillem Roman, Erte
 • Sònia Maclay, Artista i gestora cultural
 • Alejandro Giraldo, Dissenyador Indústria
 • Joaquim Sabrià, Informàtic
 • Aitor Bunuel, Musica
 • Xavier Cambra Triano, Activista
 • Anna Ferrer Ribas, Informadors i guia turistica
 • Mani Cunill, Jubilada
 • Teresa Ramírez Rofastes, Infermera
 • Núria Díaz Tarragó, Aux adm
 • Eva Pérez Benages, Docent
 • Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
 • Josep Lluís Enríquez Ruiz, Construcció
 • Katryn Evinson Williams, Investigadora doctoral
 • Rafael Borràs Ensenyat, Ex sindicalista. Jubilat
 • Montse Clop, Empresa privada i estudiant Ha del Art
 • Clare Nelson, Arquitecto
 • Catalina Crespi Bauza, Professora
 • Noemí Colomer Colomer, Integració Social
 • Pilar Català, Jubilada
 • Neus Mulet Fuster, Manescal
 • Roque Lozano Solis, Serigrafía
 • Montse Ciuró Montañà, Jubilada
 • Montserrat Canals, Jubilada
 • Leif Thorson Bofarull, Farmacèutic
 • Raquel Calderón, Docència
 • Xavier Gallofré Miralles, Activista de l’economia social i solidària
 • Josep Comajoan, Periodista i cooperativista
 • Alfons Bach, Jubilat
 • Eva de las Heras Cirera, Conserge a un IES, de moment.
 • Albert Salvadó Usach, Jubilat.
 • Marina Nerín, Coordinadora de projectes per a gent gran
 • Vanesa Varela Vázquez, Diseñadora y artista
 • Àlex Fürstenberg, Músico y organizador de conciertos
 • Felip Forteza Amengual, Metall
 • Sergio Grispello, Fotografo
 • Francesc Llorens Batet, Empresari
 • Ester Pedemonte, Mestra
 • Silvia Aguilera, Educacio
 • David Casassas, Ciències socials i filosofia
 • Angels Rabadà, Jubilada
 • Núria Sanahuja Costafreda, Educació
 • Xavier Valls Marsal, Manteniment
 • Enric Mir i Teixidor, Arquitecte i professor
 • Carme Trigueros Vilella, Enginyera Agrònoma
 • Laura Kait, Psicoanalista
 • Cristina Hernández, Filosofía
 • Agustí Liñan Papasseit, Col·lectiu Pedagogies en Beta
 • Col·lectiu Pedagogies en Beta. Pedagogia per a la transformació
 • Anna Bascompte, Admin
 • Manuel Salvador Alcaraz, Pensionista
 • Elisard Paz Batlle, Pensionista
 • Cristina Vidrier Domènech, Graduada Social
 • Andreu Puga Puig, Jubilat
 • Àngels Tomás Gonzalo, Repensant. Acaronant la jubilació
 • Rosa, Prejubilada
 • Adrià Rodriguez, Comunicació
 • Hèctor Sin Lerma, Salut mental
 • Hèctor Pulido Delgado, Reporter tv
 • Leyre Álvarez, Librería
 • Enric Berenguer, Psicoanalista
 • Antoni Boixadós i Bisbal, Jubilat
 • Enric Guinó Canals, Jubilat
 • Miguel Verdugo Rios, Jubilat
 • Teresa Castro Iglesias, TCAE
 • Olga Aguirre Gimėnez, Jubilada
 • Manuela Castells Dolcet, Docent
 • Lucía Contreras, Investigadora y coleccionista de teatros de papel
 • Enric Basela, Jubilat Educació
 • Feliciano Castillo Andrés, Teatro
 • Ramon Sole Clotet, Professor
 • Rocío Barba Vázquez, Educadora Social
 • Associació Apassos. Sobirania Alimentaria i Consum Responsable
 • Marina Gomariz Mendoza, Cantant
 • Paz Talens Aguiló, Comerç
 • Isabel Ferruz Martínez, Jubilada educación
 • Antònia Fuster Martínez, Modista
 • Iker Urteaga, Diseñador y bailarín
 • Joana Roch, Correctora
 • Mariona Grané i Oró, Educació
 • Rosa Carbajo, Funcionaria
 • Antònia Villalobos Roig, Auxiliar Tècnica Educativa
 • Sara Vendrell Costa-Pau, Intentant viure
 • Alejandro Andreassi Cieri, Professor (jubilat) UAB
 • Javier Herraiz, Mestre
 • Nora Muñoz Tupone, Jubilada
 • Esperanza Escribano, Periodista freelance
 • Marta Xufré, Lingüista
 • Jaume Martin Barberan, Educació
 • Elisabet Nadal i Reig, Funcionaria administrativa
 • Maria Milagros Dueñas Tur, Professora
 • Pilar Duran Omatos, Etxeko lanak
 • Enrique Díaz Patiño, Fotógrafo
 • Neus Valentí, Metge
 • Andrés Vañó Beneyto, Logistica y Transport
 • Oriol Puig, Enginyer i analista de dades
 • Jordi Porter Huerre, Jubilat
 • Jaume Gurgui Gonzalez, Jubilat
 • Montserrat Esteve Pujol, Jubilada
 • Francesc Boixader Ros, Disseny gràfic
 • Luisa Muñumel, Jubilada
 • Alvaro Gimenez Ledo, Enfermero
 • Estefania Moreno Blanco, Metgessa i terapeuta
 • Laura Alonso, Administración
 • Francesc Coll Rotger, Docent
 • Amelia Hernández Fuster, Abogada
 • Patricia Herrero López, Servicio comercio
 • Marina Casassas Riba, Jubilada de l’Ensenyament
 • Ferran Navinés Badal, Jubilat
 • Jordi Pigrau Noguer, Pensionista
 • Elena Sarri Rotllan, Mestra jubilada
 • Jacobo Berrocal Bautista, Farmacèutic comunitari
 • Enric Casasses, Escriptor
 • Mariona Ferrer Fons, Investigadora en universitat
 • Sunsi Martí Carbonell, Professora Universitat Autònoma de Barcelona
 • Maria Brescó Santacreu, Jubilada
 • Leticia Marfil, Treballadora món educatiu
 • Eva Pio Sàez, Dietista – Nutricionista
 • Elies Picanyol, Artesà
 • Miquel Mora Lladó, Venda i distribució cervesa
 • Carme Donareu Roger, Recepcionista
 • Jon Riggall, Pintura
 • Ana Ripoll Kuron, Administrativa
 • Maria Dolors Llort Carreras, Jubilada
 • Joan Vicenç Lillo Colomar, Funcionari
 • Sílvia Hernández, Educadora
 • Catalina Pons, gastronomia
 • Alex Gracia Blanco, Treballador de comptable
 • Carles Benseny, Integrador Social
 • María José Poveda, Administrativa
 • Eva coscia, Actriz
 • Josep Orrit Virós, Prevenció i salut laboral
 • Jose M. Gallego Reina, Ensenyament
 • Carme Anfosso Borrell, Periodista jubilada
 • Lluïsa Vinyals Giménez-Coral, Usuaria de la cultura
 • Maria Duran Bover, Mestra jubilada, artesana
 • Catalina M. Torres Figuerola, Professora de la Universitat de les Illes Balears
 • Maria Delgado, Administrativa
 • Montserrat Verdeny i Perpinyà, Pensioniste
 • Carmen Delgado, Restauracion
 • Jean-François Cuennet, Traducció
 • Maria Bernad, Celadora
 • Ortrud Siemsen, Veïna
 • Bartomeu Togores Solivellas, Metge
 • Mariano Sbert Balaguer, Consultor i docent
 • Borja Pellejero Garriga, sociòleg
 • Belén Alvarez, Docent
 • lònia Miralles Xamena, Docent
 • Maria Jesús Martínez Gómez, Pensionista
 • Rosalia Volta Vallès, Quiromassatgista
 • Berta Vilarrasa, Historiadora de l’art i ballarina
 • Esther Espasa, Manteniment
 • Ester Comas Gonzalez, Fisioterapeuta
 • Cristina Diaz, Aturada
 • Santi vela bermudez, Jubilado
 • Sebastià Riutort, Docència i recerca sociologia i polítiques públiques
 • Jorge Vitoria Rubio, Diseño y producción editorial y desarrollo web.
 • Angels Massagué Magriñà, Terapeuta corporal
 • Aurora, Profesora universidad
 • Andreina Insausti, Diseñador gráfico
 • Neus Anglada Garriga, Mestra
 • Mercè Pifarré, Professora jubilada
 • Maite Moreno Sierra, Professora
 • Angel Domingo Alcalá Martínez, Cartero
 • Adrià Casas, Integrador Social
 • Mauro Castro, Cooperativista
 • Eduard Pérez Ballestero, Infermer
 • Núria Ramos Geli, Terapeuta
 • Emilio Vicente Cruz, Jubilat
 • Miquel Basagaña, Jubilat
 • Jose Ibarrola Echarren, Bomber
 • Mikel Xabier Juaniz Juanena, Bombero
 • Maria Antonia Moreno Vaquer, Jubilada
 • ColaBoraBora, Diseño de procesos colaborativos.
 • Assumpta Ola Pi, Docent
 • Guadalupe Segura Roselló, Zeladora
 • Maria Fca. Salom Ferrer, Mestra de Primaria
 • Ana González Sánchez, Empleada Banca
 • Beatriz García García, Traductora
 • Guillem Barceló Ramis, Professor de secundària
 • Ció Serra, Mestra
 • Graciela Masiano, Libertaria
 • Laura Burgaya Martínez, Educació
 • Adrià Pascual Segura, Marí Mercant
 • Marta Maicas Ortiz, Maestra d’escola
 • Montserrat Fontich, Comerç
 • Teresa Caimari, Exhibició audiovisual
 • Cristina Lopez Castro, Administrativa
 • Joan Iborra Plans, Serveis
 • Bibiana Marin Martinez, Docent
 • Laia Forné Aguirre, La Hidra Cooperativa
 • Montse Cuberes, Spectator
 • Marta Serret Mestres, Atur
 • Aüc Cultural, Assessorament i dinamització cultural
 • Irene Vivas Ortega, Educació
 • Jaume Martí, Empresari
 • Álvaro Guerra Moya, Electricidad
 • Luis Soldevila, Cuiner, traductor i soci de Katakrak
 • Maria Calvo Benaiges, Administradora
 • Montserrat Perramon Augé, Jubilada
 • Maria Isabel Riutort Poujubilada, Jubilada
 • Adriana Herrera, Historiadora
 • Pilar Solà Navarro, Jubilada
 • Del Mar González Morey, Jubilada
 • Andreu Bauset Arnandis, Reparacions electroniques
 • Magda Sanchez, Artista en temps lliure
 • Eva Vila, Fisioteràpia
 • Isabel Clar Orell, Cuinera
 • Ana Velasco, Consumidora de cultura
 • Marta Bordas Alfaro, Treballadora Social
 • Nazaret Martínez Portillo, Jubilada
 • Lluís Sallés Planas, Jubilat
 • Xelo Huertas Calatayud, Funcionària
 • Ramon Pedret Ventura, Mestre
 • Josefina Trujillo Fernández, Consumidora de cultura
 • Ramón del Campo, Técnic Comercial
 • Guillem Pomar Llambias, Jubilat
 • Rosa Sánchez Hierro, Aturada
 • Eulalia Fierro Girbau, Jubilada
 • Alberto Alegre, Music
 • Juan Manuel de la Prada de la Prada, Jubilat
 • Teresa Gomà Presas, Jubilada
 • Patricia Casanova Macho, Administración
 • Eulalia Rodrigo, Pedagogía dansa
 • Ricard Calderer Iglesias, Jubilat
 • Natalia Navarro Oliván, Consultora
 • Cecília Comas Simon, Quiromassatgista
 • Elisabet Padró Majem, Dissenyadora
 • Montse Sánchez Trullols, Jubilada
 • Carme Alemany Gomez, Sociologa
 • Roser Iborra Plans, Escriptora
 • Igor Elizondo Edeso, Pensionista
 • Esther Serra Giménez, Infermera
 • Hortensia Velez Perez, Realizadora tv
 • Candida Sánchez Alvarez, Jubilada
 • Xavier Alba Rovira, Oficis precaris variats
 • Sergi Méndez Romeri, Periodista
 • Alexandra González Ramírez, Administrativa y Estudiante
 • Encarna Carrasco Serra, Educació
 • Elio Ronco Bonvehi, Docent
 • Rosa Simó Montolio, Pensionista
 • Knack Art Show. Eventos, promoción y motivación de artistas emergentes
 • Montserrat Martínez Riba, Administració
 • Antoni Estiarte Teixidó, Jubilat
 • Sara Aceitón Mallat, Dependenta i artesana
 • Anna Lupón Bas, Medi ambient
 • Sergio Álvarez, Estudiante
 • Maria del Carmen García de la Torre, Educació i Cultura
 • Paula Hernández Martínez, Treballadora Social
 • Marc Fabregat Arimon, Funcionari administratiu
 • Rosa M. Gallart, Docent
 • Núria Bosch Farrarons, Jubilada
 • Juan Martin Muñoz, Lampista
 • Adrià Tent, Estudiant
 • Joan Font, Formador
 • Fernando Barrio Álvarez, En paro
 • Cori Torroja Sabater, Administrativa
 • Jordi Gonzalez Amat, Jardiner
 • Gloria Valle López, Pensionista
 • Josa Alba, Pensionista
 • Oscar Grande García, Parado
 • Victòria Timoneda, Mestra
 • María Magdalena Obrador, Assessora lingüística
 • Maria Assumpció Massanet i Arbona, Jubilada
 • Ramon Casares Romeva, Jubilat
 • Rosa Maria Salvadó i Ribera, Jubilada
 • Lluïsa Vila, Filòloga
 • Anna Amelibia, Educacio
 • Victoria Barceló, Periodista
 • Vicenç Puig Puigoriol, Economista
 • Paloma Vera Calatrava, Pensionista
 • Oreste, Chiodo
 • Àngels Molina Val, Teràpia corporal/música/emocional
 • Rosario Gutiérrez, Dependienta
 • María Rosa mayol, Jubilads
 • David Companyon, Cooperativista
 • Lorena Luengo Aragon, Infermera
 • Nadia Ahufinger, Professora UOC
 • Miquel Toledo Cantallops, Administratiu
 • Nines Vera Calatrava, Profesora de yoga
 • Mercè Gómez Rodriguez, Metgessa
 • Roger Arregui Bonada, Produccio
 • Àngels Martínez Corella, Mestra
 • Adriana Somalo Moreno, Educadora social
 • Elena Sánchez, Ingeniera de Telecomunicaciones
 • Sílvia Madrid, Educació
 • Alicia Hinojosa, Ingeniera
 • Andreu Viñas Pol, Periodista
 • Sara Vallès, Educadora de lleure
 • Albert Murillo Navarro, Mosso magatzem
 • Mercè, Banca
 • Josep Cortada Arbat, Jubilat
 • Anna Sastre, Infermera
 • Rosalia Bagés Julià, Jubilada
 • Rodolf Mancho Iglesias, Prevenció riscos laborals
 • Paco Beltran, Disident
 • Tàmara Bartolomé Mana, Administrativa
 • Chiron Jacqueline, Retraite
 • Josep Forest Collado, Professor d’Universitat
 • Rosario, Administrativo
 • Quim Altés Molina, Yoga
 • Josep Roura i Fugasot, Informàtic
 • Julia Silveira, jubilada
 • Maria Díaz Pàmies, Administrativa
 • Lluís Cibiach Ferrer, Jubilat
 • Marta Ros i Pagès, Educadora social
 • Asunción San Juan Lázaro, Jubilada
 • Teia Fàbrega Pairó, Serveis Socials
 • Ana Perez Muelas Lopez, Educació
 • La Troca: escola comunitària de formació permanent, Formació de persones joves i adultes
 • Salvador Herrandiz Romero, Metalúrgico
 • Maria Luisa Ràmia Ràmia, Jubilada
 • Anna Alcalà Sayeras, Aux infermeria
 • Rafael velasco rodriguez, Abogado
 • Rafael velasco rodriguez, Abogacia
 • Laura Gilabert Beltran, Professora
 • Sandra Casado Iglesias, Treballadora Social
 • Julia Baquero Navarra, Alliberada de treballar
 • Pau Esteve, Diseñador de moda
 • Associació Dignitat i Solidaritat – ADIS, Defensa de les persones en risc d’exclusió social
 • Carmela Tió Sesé, Estudiant
 • Miquel Coll Saltiveri, Pensionista i activista social.
 • Daniel Meseguer Gracia, Conserge
 • María Cabral, Acció Comunitària
 • Antonio Vallejos, ama de casa
 • Albert Pont i Ribé, Agent Assegurances
 • Julio Cunill Zapata, Jubilado, ex fotógrafo
 • Montserrat Garcia Herrero, Mestra
 • Elisabet Guma Puig, Atenció a persones amb dependència
 • Maria Espinosa, Arquitecta
 • Karolina Levanaite, Estudiant d’Arquitectura
 • Angels Urio, Jubilada
 • Ana Arroyo Nevado, Administrativa
 • Mariló Domènech Sánchez, Autònoma
 • José Francisco Vilellas Aldea, Jubilat
 • Cèlia Arnau Gili, serveis
 • David Carrera Bonet, Ambientòleg
 • Ester Martínez Urban, Arquitectura
 • Margalida Mar Ramis Sastre, Activista ecofeminista
 • Carmen Guemez Navarro, Psicóloga
 • Carlos Delclós, Investigador
 • Sandra Fontanella Cuscó, Escultura
 • Thais Bonilla, Ateneu La Base
 • Coral Rodríguez Morales, Psicòloga
 • Quimantú Segura Borràs, viure
 • Leoy, Profesora jubilada
 • Anna Roset, Treballadora social
 • Virginia Rondeel, Diseñadora de ropa responsable
 • Rosa Escale Bosch, Jubilada, experta en tèxtil, cooperativista
 • Tonyi Parejo Acedo, Teraputa
 • Cristina Ribot i Font, Professora
 • Martí Parejo Acedo, Conductor
 • Glòria Simon Martínez, Cirurgiana I poeta
 • Lluis Ssgrera Mora, Jardiner
 • Hèctor Tarrés Roda, Webmaster
 • Ulrike, Profesora idiomes
 • Manel Castillo Martinez, Somelier
 • Javier Gosalvez Murcia, Técnico audiovisual
 • Imma Balaguer, Adm
 • Mercè Solina i Feliu, Jubilada
 • Esperança Aragay Benería, Jubilada
 • Monica Mateluna Cotrea, Artesana tèxtil
 • Anna Albert, Artesania
 • Montserrat López Tolosana, Treballadora a Biblioteques
 • Merce Heras, Jubilada
 • Roser Callís Ferrer, Sanitat
 • Jordi Papell Sanchez, jubilat
 • Gustavo Darrigo, Innovador
 • Gemma Serrat Terrón, Comptable
 • Mar Figueras, Emprenedora
 • Carolina Castaño Marcos Sociologa i educadora de lleure
 • Joan Altes Esparza Empresari
 • Esther Estelrich Educadora Infantil
 • Òscar Arisó Ortiz Pensionista
 • Irene Jubany Gajardo Carnisseria (temps lliure al circ!!)
 • Ariadna Ventosa Recasens Estudiant Antropologia social i cultural
 • Empar Santacreu Oliver Treballadora social
 • Dosinda Añón Garcia Florista jubilada
 • M Àngels Albertos Zamora Jubilada i cantaire de coral
 • Taula Eix Pere IV Dinamizacion cultural, social i economica del territori
 • Miquel Roca Aregall Administratiu
 • Xavier Garcia Sastre Jubilat
 • Manuela Piazza Jubilada
 • Bárbara Azaola Piazza Profesora/investigadora
 • Anna vila Ilustradora
 • Pedro Azaola Médico jubilado
 • Ivan Senra Fernandez Diseño gráfico
 • Oscar Aguilar Mora Empresari
 • David Alayrangues Diseñador gráfico – musico
 • Fina garcia sanz Psicologa jubilada
 • Mercè Callejón Font Professora d ‘anglès
 • Maria del Mar Jiménez Vílchez facilitadora autorizada de Biodanza SRT
 • Ester Alegre Castilla, Mestra
 • Tx B C Art
 • Joan Crusells Educació
 • Lourdes Nadal Sorolla Jubilada
 • Marta Tarragona Rosell Transportista i consumista de cultura
 • Martina Rita Lastra, Administrativa
 • Meritxell Guimet Professora jubliada
 • Carme Barberà Sández Professora jubilada
 • María del Rosario Camarero Voluntariat
 • Esteve Rubió Vilarrasa Educador social
 • Glòria Martínez Psicoterapeuta
 • Eulalia Alvarez Marsal Textil
 • Rafael Azaola Rodríguez-Espina Jardinero
 • Arantxa González Santolaria Currante
 • Raimon Fort Gumà Veterinari
 • Cinta Sala Candela Docent, artesana
 • Carme Ramírez Vilches Pensionista
 • Queralt Vinyes Ripoll Circ/dansa
 • Ana Uría Estudiante y trabajadora
 • Andrea González Guerrero Desempleada
 • Marc Casanovas Sindicalista
 • Bibiana Fernandez Gonzalez Traductora
 • Violeta Novella Dalmau Arqueologia
 • Xavi Hosta Disseny i docència
 • Montse Ferrer Coma, Gemmòloga i TNL
 • Daniel Peinado Durán, Hosteleria
 • Francesca Navarrete Checa, Ameter al teatro. (Jubilada)
 • Carolina Paredes Azuar, Hostelera
 • Blanca de la Vega, Candidata a escritora
 • Enrique Ibáñez Villegas, Soñador
 • Cristina Chapuis Añon, Artesana pintora
 • Sheila Hattaf Martínez, Ilustradora
 • Asuncion Justo Justo, Infermera
 • Pilar paricio, Arquitecta
 • Miquel López Ibáñez, Arquitecte tècnic
 • Manuel Hernández, Activista vecinal
 • Meritxell Millastre, VIP Events Coordinator
 • Eva Solà, Fisioterapeuta
 • Guillem Ullés Segura, Química
 • Almodis Cebrià Salvador, Estudiant de Sociologia
 • Rosa Macias Valls, Eso. Radiodiagnostico
 • Manel Pérez i Fortuny, Administratiu
 • Joana Maria Palou Sampol, Jubilada
 • Nuria Amador, Economista
 • Humanistas por la Renta Básica Universal e Incondicional, Colectivo que trabaja en la difusión y apoyo por la aplicación de la RBUI
 • Luna Ausina, Producción audiovisual
 • Sònia Lobo, Estudiant
 • Montserrat Pérez, Educadors Social
 • Elisabet Millà Salinas, Jubilada
 • Pau Pomés Arnau, Músic
 • Paco Alarcón Molero, Jubilado y socio de Red Renta Básica
 • Cristina Balleste Duran, Treballadora Social
 • Ricard Oliveras Martinez, Jubilat
 • Mita Oliver Cama, Autònoma
 • Mercedes Marcos Jimenez, Jubilada
 • Ana Rodrigo Ruperez, Pensionista
 • Mercè Sorribes i Querol, Jubilada
 • Afonso Bieito Lorenzo Penela, Xubilado
 • José Alberto Vidales Fernández, Pensionista
 • Akina de la Cruz Maya, Militante en colectivos sociales.
 • Miquel Gordillo Vázquez, Periodista de Malarrassa
 • Nui Thaumas, Ingeniero Planificador de Proyecto
 • Ruth Tomàs Cardús, Jubilada
 • Helena Herrera Gorosito, Treballadora Social
 • Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues de Llobregat
 • Jaume Pujós Sabé, Pagés
 • Elena Baraut, Web developer
 • Albert Mora Aragón, Biòleg
 • Òscar Martinez, Treballador social
 • Imma Domènec i Pascual, Jubilada
 • Paula Mas, Administració
 • Maria Mas Canals, Jubilada usuària de la cultura
 • Ignasi Gálvez Escalera, Metge
 • Montserrat Montagut, Treball Social
 • Laura Gili, Educadora social i mestra
 • Adrian Villanueva Illana, Desempleado
 • Cristina Villoslada Puchol, Voluntaria
 • Marta Oliver Cama, Psicoanalista
 • Pere Monés, Jubilat
 • Angels Petit, Psicoleg
 • Juan Luis Hidalgo Cardós, Doctor en Biología
 • Lola Montejo Cunilleras, Mediadora
 • Alfons Romero Clavel, Activista Social
 • Jordi Llorens Martinez, Informàtica
 • Laura Fontana Sierra, Antropóloga
 • Jaume Carbonell Aregall, Periodista
 • Rosa Muñoz Pérez, Coreògrafa i ballarina
 • Francesc Gómez Garcia, Inmobiliari
 • Beatriz Silva, Diseñadora
 • Irene Nogué, Psicòloga
 • Miquel Ribera Pinyol, Jubilat
 • Carmen Rodríguez Molina, empleada pública
 • María Alba Requesens Oller, Autònoma
 • Cornelia Rodriguez, Mare d’artista
 • Jana Vilamala, Veterinària
 • Jorge Garcia Talavera, Jubilado
 • Núria Ribera Sorolla, Ensenyant
 • Jaume Lladó Ballester, Industrial
 • Jordi Serra Vigil, Aturat
 • Ferran Polo, Educació
 • Maria Rico, Educació
 • Georgina Florejachs Casas, Educadora ambiental
 • Fran García Tapia, Auxiliar administratiu
 • Guillem Antoni Torregrossa Navarro, Professor d’Educació Secundària jubilat
 • Albert Gilabert, Professor de secundària
 • Daniel Mayals Ibáñez, Comptable
 • Guilherme Fráguas Nobre, Investigador de Universidad
 • Jaume Darder, Jubilat
 • Héctor Pose, Profesor e investigador Universidade da Coruña
 • Emanuela Bove, Arquitecta
 • María Cristina Sainz Zanou, Técnica en Medio Ambiente – jubilada
 • Carlos Caño Pico, Gestió equipament públic
 • Joan Vila Roura, Activista social.
 • Pilar Terrasa Argelós, Jubilada
 • Judit Viñoles, Docència
 • Sergi Suárez Jiménez, Estudiant Universitari
 • Elvira Rubianes de la Cruz, Parada
 • Juan Andrés moreno rubio, Ingeniero informatico
 • Urbana Rodríguez Gaona, Jubilada
 • Georgette Reynés Berjé, Directora de vestuari (publicitat, catàlegs moda, teatre,cinema)
 • Carolina Risso Felez, Administrativa
 • Christophe Dewez, Logistica
 • Victor Dominguez, Vidrier
 • Oriol Cabré Muñoz, Programador
 • Laura Ballús Ricart, Pensionista
 • Pedro Jose Maria Godoy, Empresari
 • Javier Ibáñez Martínez, Innovación Social
 • Josep Viñals Rodriguez, Tecnic conercial
 • Gabriel Pedragosa Armengol, Jardiner
 • Mònica, Cuinera
 • Alberto Hernández, Treballador públic
 • Marta Blaise, Cuinera
 • Associació de Veïns del Casc Antic
 • Asun Carrasquer Fiestas, Jubilat
 • Antònia Garcia Benítez, Jubilada
 • Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía. Attac Madrid.
 • Ana María Lara Benítez, Aturada
 • Oliver Trives, Educador Social
 • Hernandez, Usuarios
 • Adrian Olivares Rodríguez, Enginyer aeronàutic
 • Montserrat Asunción Pastor, Amante del arte
 • Luz Haro Carmona, Aturada (Administrativa)
 • Mireia Gambús Ribera, Geòloga
 • Laura Chapado, Exec Assistant
 • Daniela Irizar, Monitor de yoga
 • Mireia Subiranas Romans, Farmacèutica
 • Susana Kamiya Kamiya, Jubilada de projecte sociocultural
 • Eric Arjona Sánchez, Fisioterapeuta
 • Ruben Cantarero Prados, Mecánica
 • Sergi Panavera Albrich, Cambrer
 • Glòria Ribera Sorolla, Cuidadora
 • Anna Portell Mir, Tècnic en imatge per al diagnòstic
 • Carles Sanchez Serrat, Nutricionista
 • Joan Vidal Thomàs, Treballador
 • Laura Herrero, Gerència
 • Núria Estrems Aragonès, Mestra
 • Pilar Hernandez, Jubilada
 • Marc Beltran, Arquitecte, docent, dissenyador
 • Pere Soler Rubí, Treballador
 • Isabel Martinez, Arqta
 • Pere Vila, Comercial
 • Amaia Augé, Barcelona Activa, Tècnica
 • Moisés Álvarez Jorge, Comunicación
 • M Luisa Ruiz Asencio, Lectora
 • Pere Benedicto Grau, Jubilat (educador social)
 • Isabel Olive, Jubilada
 • Rosa Rubiralta, Jubilada
 • Ana Guerrero Albaladejo, Educadora social
 • Teresa Ribas Viñals, Jubilada
 • Emilia Muñoz Moleón, Sociosanitaria
 • Olga Jiménez, Tècnica de gestió
 • Pepa Lloret, Jubilada
 • Andrea Zaldua, Profesora de Yoga – Autonoma
 • Jaime Puchol Vazquez, Profesor de Yoga – Autonomo
 • Rafa Martín López, Jubilat
 • Julia Poch, Investigadora en gènere
 • Neus Alberich González, Antropòloga i educadora
 • Sergi Palau Mellinas, Docent
 • Maria Ferrer Vendrell, Educació
 • María Jesús Rodrigo Gil, Asesoria fiscal
 • Anna Monras, Economista
 • Eduard Casas, Poeta
 • Olga Gargallo Barea, Professora
 • Josep Maria Guiu Belmonte, Jubilat
 • Antònia Sagarra Piñero, Jubilada
 • Sonia Montalvá, Música
 • Sandra Trujillo González, Fotografa
 • Maribel Armero Alcaraz, Jubilada
 • Elena Matheu Devos, Jubilada
 • Laura, Funcionària
 • Alba Pocurull Canet, Informadora juvenil
 • Maria Rosa Fernandez Steinko, Desempleada
 • Adrià Garcia i Mateu, Disseny
 • Carmen Maria González Rodríguez, Artesana (desempleada)
 • Pere Cairó Talavera, Mestre
 • Josep Alba Rovira, Tractorista
 • Judit Crespo Fernandez, Educació
 • Jan Cabarrocas i Fernàndez, Estudiant
 • Concha Fernandez, Profesora FP
 • Josep María Sàbat Hernández, Cuidador no Professional, Guionista i Dissenyador.
 • Pere Sardà Gomis, Particular
 • Alejandro Amaro Caamaño, Taxista
 • Lluís Peña García, Professor de secundària
 • Isabel Taboada, Educadora social
 • Gracia Cabrera Jiménez, Estoy en erte
 • Daniel Redolat Puget, Arquitecte
 • Francisco Javier Muñoz Monge, Arquitecto
 • Juan Manuel Belamendia Belda, Financiero
 • Martí Fradera Bohera, Fotògraf
 • Borja Antela Bernárdez, Professor Agregat d’Història Antiga
 • Ariadna Alonso Segura, Treballant
 • José Luis González Jiménez, Professor Animación Sociocultural
 • Elia Sanz, Pensionista
 • Félix Herrera Palomero, Jubilado
 • Anaid, Aturada
 • Núria Barrios Planell, Integradora social
 • Maria Elena Elizalde Oroz, Jubilada
 • Feliciano Castaño Villar, Educador, antropólogo e investigador social
 • Paco Alarcón, Jubilado y activista
 • Joana Llinàs, Geògrafa
 • Julia Torregrosa Sañudo, Arquitecta, docent
 • Mariona Lobo, Educació
 • Thomas Schilling Burgner, Traductor
 • Marta Salvany, Psicòloga
 • Joan Checa Rius, Investigador universitari
 • Ana González Liste, Xornalista
 • Albert Planas, Analista de Dades
 • Elena Canovas, Arquitecta i educadora
 • Jordi Manyà, Professor d’Universitat
 • Sònia Martí, Comunicació
 • Anna Grau, Pensionista
 • Miguel Gamez, Sanitario
 • Maria Soteras Muset, Jubilada
 • Teresa Prats i Margalef, Jubilada
 • Pere Casadesús Mas, Administratiu
 • Sole Casé, En atur
 • Josep Seguí Mata, Artesà
 • Anna Ferrer Costa, Educatiu
 • Nuria García Humanes, Profesora de música
 • Margalida Company Gelabert, Mestra
 • Antonio Casero Rodríguez, Jubilado
 • Guillem Joan Fullana Daviu, Jubilat
 • Ana Teixeira López, Comercial
 • Francesc Beà Bessó, Activista social
 • Julia Franco Zapata, Médica
 • Ana Escuer Poveda, Ciudadana española
 • Barbara Pañeda, Educación
 • Albert Barbé Garcia, Acompanyament vocacional
 • Miguel Pulido Ortega, Pensionista
 • Isabel Monte Villalba, Jubilada
 • Emilio Ortells Monteagudo, Jubilado
 • Ana, Pensionista
 • Concha Aragón, Enfermera jubilada
 • Jaime Ochoa escanciano, Psicologo
 • Sergi Carro Fabregas, Jardiner
 • Enartze Larrakoetxea Arkarazo, Maestra
 • Albert Papell i Garcia, Economista
 • Dolores Ruiz Fernández – Caro, Estilista
 • Mario Quinto Quiros, Informatica
 • Lucas Ochoa Monte, Arquitecto técnico
 • Mar Sanjuan Santonja, Periodista
 • Albert Torrent Font, Estudiant i educador
 • Jordina Domingo i Solà, Economista
 • Guanyem Girona, Partit polític
 • Abel Ramos Felez, Monitor Esportiu
 • Josep Garcia Blas, Docent
 • Ma Dolors Freixas i Capella, Pensionista
 • Teresa Mas Montané, Mestra
 • Maria Alcazar Serrat, Professora
 • Enrique Fernández Coca, Empresario
 • Quima Lorca Corbeto, Jubilada
 • Jose Vicente Silvestre, Jubilado
 • Elisabet Sorde, Jubilada
 • Dolors Reguant, Antropòloga i activista feminista
 • Luz Amado, Tècnic de l’Administració
 • Anni Andrea Facchini, Psicòloga
 • Cristina Gamundí Massagué, Funcionària
 • Macu Lacoma, Trabajadora de administración pública
 • Manuel Alejandro Flores Lasarte, Profesor
 • Ateneu Transformadors, Centre cultural comunitari amb gestió cívica
 • José Antonio Moya Carrasco, Desempleado
 • Jordi Baró
 • Josep Maria Mas Ras
 • Sonia Martos, Du

Formulari

Si vols adherir-te al manifest, omple aquest formulari:

(Si quieres adherirte al manifiesto, llena este formulario)


  IndividualCol·lectiva


  Em sento part de la gent que treballa en cultura.No treballo en cultura però penso que seria el millor per la cultura i per tothom.


   

   


  25 Respostes

  Si vols pots seguir els comentaris per RSS.

  1. Marta Pruna says

   És interessant,s’ haurà de veure qui fa cultura de debó.Som uns quants.
   En qualsevol cas, és bò intentar un món amb menys desigualtat, i amb més coses bàsiques….i menys superficials

  2. Abtoni Garcia Serrat says

   Endavant i sort

  3. Matilde Campano Pando says

   Quiero un cambio en el sector cultural. Gracias por esta iniciativa.

  4. Andreu Parcerisas says

   Gran iniciativa i predisposada a compartir a cualsevol lloc.
   La utopía es fara realitat amb perseverancia i constancia, aquest es el cami, un manifest amb adhesions. Endevant!

  5. Alfonso Méndez Pérez says

   Suscribo

  6. Eva says

   Gracies!!

  7. Nuria says

   Per un canvi en la cultura de la cultura

  8. Magdalena Ferrando Barceló says

   Per una cultura accessible a tothom

  9. Colectiva Observatorio Cultural Feminista says

   De acuerdo con la iniciativa

  10. Sergi Marí says

   Renda Incondicional per mirar la vida amb els ulls de la igualtat.

  11. Alejandra Rubies says

   Una solució molt convincent per fer front a la desigualtat i per obrir camins a una nova societat.

  12. Dosi Añon Garcia says

   Si estou deacuerdo

  13. Raquel Puig says

   Renda universal per la cultura i per a la supervivència i dignitat de molts ciutadans

  14. Anna Coll Singla says

   Molt d’acord amb la proposta..Moltes gràcies!!

  15. Anna Coll Singla says

   Gran iniciativa

  16. Carolina says

   Derecho por nacimiento

  17. Amar Basic says

   Indudablemente

  18. Jean-Pierre says

   Totalment d’acord

  19. Melina Pereyra says

   De acuerdo con lo expresado.

  20. Raúl Vargas Martos says

   Siiiiii totalment

  21. Yve Ramirez says

   Per un món realment lliure.

  1 2 3

  Continuant la discussió

  1. Cuando la precariedad produce una cultura por y para privilegiados – Miradas Colombia linked to this post on 06/05/2020

   […] insolidario y elitista". La conclusión citada, de una lógica desarmante, forma parte de un manifiesto firmado por la cooperativa La Murga en pro de una renta básica universal que cuenta ya con más de […]

  2. L’APIC s’adhereix al manifest per una renda bàsica universal - APIC linked to this post on 06/05/2020

   […] (Consulta el manifest) […]

  3. La XES defensa la renda bàsica universal i incondicional per millorar el sector cultural - Created by Redacció malarrassa - In category: Dia a dia, Món cooperatiu - Tagged with: - malarrassa - El periòdic independent i de distribució gratuïta de Ter linked to this post on 07/05/2020

   […] d’una cultura compatible amb un món habitable i sostenible per a tothom”. El manifest complet es por llegir aquí, i també al formulari per adherir-se al […]  Pots escriure HTML senzill

  Trackback?  Autors

  Arxius

  Què és Indigestió?

  Indigestió és una organització professional, i no-lucrativa, creada el 1995, que treballa, des de Barcelona, per promoure la cultura musical, des de la perspectiva del ciutadà. El nostre eix principal no és la promoció dels artistes o el negoci musical, sinó l’aprofundiment en les relacions entre la societat i els artistes. Ah, i també tenim una medalla del FAD!

  Contacte

  Mail to info(a)nativa.cat

  Política de privacitat

  Donen suport

  fesnos_indies
  mininativa és una publicació d'mininativa subjecta a una llicència Creative Commons ( BY NC ND )